งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Manuscript Preparation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Manuscript Preparation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Manuscript Preparation
Dr. Wasu Pathom-aree

2 Scientific Paper What is it? รายงานการค้นคว้าวิจัยหรืองานเขียนที่รวบรวมและเรียบเรียงความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง Why bother? เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย เพื่อจบการศึกษา เพื่อประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

3 Types of scientific paper
Research article (บทความวิจัย) Original paper/article/Full paper Short communication also called Short note /Research note/Brief report/Letter Review article (บทความปริทัศน์) General article (บทความวิชาการ)

4 Original Paper

5 Original Scientific Paper

6 Original Article

7 Original Investigation

8 Original Research

9 Research Paper

10 Full Length Research Paper

11 Full Length Article

12 Research Article

13 Article

14

15

16 Short Communication

17 Notes

18 Research Letter

19 Brief Reports

20 Rapid Communication

21 Letter to Editor

22 Note to Editor

23 Short Technical Reports

24 Review article

25 Comprehensive Review

26 MiniReview

27 บทความปริทัศน์

28 บทความวิชาการ

29 บทความวิชาการ

30 Online databases for journal search
Dr Wasu Pathom-aree

31 Useful databases Web of Science (WoS) SCOPUS
SCOPUS

32

33

34

35 Topic search

36 Topic search 1 2 3

37

38

39 Topic search 1 2 3

40 Topic search 1 2 3

41 Topic search

42 Topic search 1 2

43 “A good journal of course!!!!”
How to select journal “A good journal of course!!!!”

44 What is a good journal?

45 What is a good journal? Strong peer review process
Publish significant paper A must read by people in the field

46 Which journal? Many ways to choose
Choose from journals related from your work Choose from related literatures eg. those cited in your list of references

47 Which journal? Choose from impact factor Journal Impact Factor
Thai impact TCI

48 What is journal impact factor?
Measurement of citations to academic journals จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี Journal Impact Factor (JIF)/Impact Factor (IF) Founded by Eugene Garfield and Irving H. Sher from Institute for Scientific Information (ISI) in 1960

49 Journal Impact Factor ISI citation databases
Science Citation Index = 6,670 science and technical journals Social Science Citation Index = 1,979 journals Arts and Humanities Citation Index = 1,160 journals

50 What does it mean?

51 How to calculate JIF? 2011 IF = A/B
A = No of articles cited in index journal in B = No of total articles published in

52 Example of JIF calculation
New Engl J Med IF=31.736 No of citations in 2011 of article published in New Engl J Med in 2009 = 12,226 citations 2010 = 11,703 citations Total = 12,226+11,703= 23,929 No of paper in 2009 = 379;2010 = 375 Total = = 754 IF = 23,929/754 =

53 Where do we find it? Journal Citation Reports Journal website

54 Journal Citation Reports

55 Journal Citation Reports

56 Journal Citation Reports

57 Example of Journal Website

58 Example of Journal Website

59 Example of Journal Website

60 Thai Journal Citation Index
Founded in 2547 by support of Thai Research Fund (TRF) and KMITT Available at Thai academic journal database TCI impact factor Publish annually on TCI website on 15 July each year since 2545

61

62 Numbers of Thai academic journal in TCI database
Total = 479 journals Science & Technology = 239 titles Arts & Social Sciences = 240 titles

63 Top 10 Science Journals based onTCI Impact Factor 2553

64 Top 10 Science Journals based onTCI Impact Factor 2551-2553

65 Searching TCI databases

66 Searching TCI databases

67 Searching TCI databases

68 Which journal? Choose from recommended list
From Commission on Higher Education (สกอ.) From TRF-RGJ (สกว.)

69 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ List of Approved International Journals เป็นวารสารที่แนะนำให้ สกอ.ใช้เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วยวารสารจำนวน 13 ฉบับ ดังนี้ ตามมติที่ประชุม : คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551

70 บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ List of Approved International Journals ScienceAsia Songklanakarin Journal of Science and Technology ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communication (ECTI-EEC) Thai Journal of Agricultural Science Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Journal of the Medical Association of Thailand Kasetsart Journal : Natural Science Thai Forest Bulletin Siriraj Medical Journal Asian Biomedicine Journal of Environmental Environment Research Thai Journal of Nursing Research

71 ตามมติที่ประชุม : คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ List of Approved National Journals เป็นวารสารที่แนะนำให้ สกอ.ใช้เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ประกอบด้วยวารสารจำนวน 47 ฉบับ ตามมติที่ประชุม : คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

72 List of Approved National Journals
Journal of Nursing Science Chulalongkorn University Chulalongkorn University Dental Journal Thai Journal of Veterinary Medicine Thai journal of nursing research Ramathibodi Nursing Journal Vajira Medical Journal The Thai journal of nursing council KKU Research Journal Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine The Journal of the Royal Institute of Thailand Agricultural Science Journal Ladkrabang engineering journal Journal of the nephrology society of Thailand ASEAN Journal on Science and Technology for Development Journal of the National Research Council of Thailand KMUTT Research and Development Journal International Journal of the Engineering Institute of Thailand

73 List of Approved National Journals
Suranaree Journal of Science & Technology Thammasat International Journal of science & Technology R & D Journal of the Engineering Institute of Thailand Internal Medicine Journal of Thailand วารสารพยาบาลศาสตร์  วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารโลหะ วัสดุ และแร่  วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร  KMITL Science Journal วารสารพยาบาล Chiang Mai Journal of Science วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์

74 List of Approved National Journals
วารสารพยาบาลทหารบก วารสารวิชาการเกษตร ศรีนครินทร์เวชสาร วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารแพทยสารทหารอากาศ วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ตามมติที่ประชุม : คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 วารสารพยาบาลสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารสารธารณสุขศาสตร์  วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร

75 Approved list of journals by RGJ

76 Which journal? Choose from indexed journals 2 main databases:
ISI/SCI by Thompson Reuters Scopus

77 How to check journals in SCI

78 How to check journals in SCI

79 Thai Journals in SCI with impact factor 2010

80 Some Thai Journals in SCI
Chiang Mai Journal of Science ScienceAsia Maejo International Journal of Science and Technology Songklanakarin Journal of Science and Technology Thai Journal of Veterinary Medicine Thai Journal of Hospital Pharmacy Thai Studies in Biodiversity Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Journal of The Medical Association of Thailand Thailand Natural History Museum Journal

81 How to check journals indexed in Scopus

82

83 Journal search

84 Journal search

85 Journal search

86 21 Thai Journals in Scopus

87 21 Thai Journals in Scopus

88 Journal ranking

89 How to prepare manuscript
Checklist Aim and scope Instruction for authors Submission procedures

90 How to prepare manuscript

91 How to prepare manuscript

92 Scientific Writing Purpose = to communicate new scientific findings
Key = clarity-as clear and simple as possible

93 Writing an introduction

94 “A bad beginning makes a bad ending.”
Euripides

95 Purpose of introduction
To supply background information Provide rational of study Briefly and clearly state purpose in writing paper

96 Suggestions for introduction
Outline of paper Begin writing while work is still in progress State clearly nature and scope of your work Review all related publication State methods used and reason for chosen State principal findings and conclusions

97 Conclusion Good introduction: Brief and informative
Explain reason why you do the research (state problems) Explain how you solve the problem State principal finding and conclusion

98 How to Write Material and Methods?

99 Purpose of the section To describe experimental design
Give enough detail for repeat of study Use past tense in writing

100 Material section Include exact technical and specifications and quantities and source or method of preparation Avoid use of trade name Preferable use of generic and chemical names

101 Method section Chronological order of presentation
Related methods should be described together Answer “how” and “how much” precisely Standard method-cite reference New method-give all detail

102 How to Write the Results?

103 Purpose of the section To describe data obtain from experiment
Use past tense in writing Most important part but the shortest

104 Tips for writing results
“The fools collect facts; the wise man selects them”-present representative data Few data-describe as texts Many data-use table or graph Clear and simply stated Avoid redundancy eg. text and table/graph

105 How to Write the Discussion?

106 Components of good discussion
Try to present principles, relationships and generalizations shown by the results Do not recapitulate results Point out any exception/agreement with previous work State implication of your work/any possible practical applications State significance of results State your conclusion as clearly as possible

107 Writing an abstract

108 Definition A summary of information in a document
A brief summary of a research article

109 Purpose and limitations
Brief summary of research Save time to select relevance information For selection of presentation For indexing service Must not be used solely for reference-use full text

110 Structure of abstract Typically outline 4 elements:
Research focus (statement of problems/research issue addressed) Research methods used (experimental research, case studies, questionnaires) Results/findings of research Main conclusions and recommendations

111 Characteristics of good abstract
Accuracy: Concise and specific Orderly and easy to read

112 Conclusion The abstract should:
State principal objectives and scope of investigation Describe methods employed Summarize results State principal conclusion

113 Conclusion Good abstract: Brief and informative
Not exceed the words limit

114 Ethical Misconduct in Publishing

115 Definition Using someone else’s words, ideas or results without attribution Use of others’ published/unpublished ideas or words without permission and present them as new and original

116 Two forms of plagiarism
Self plagiarism Reuse parts of their own writings in subsequent paper = redundant & duplicate publication Salami slicing Dividing results of research into as many papers as possible in order to maximize numbers of publication

117 Duplicate publication vs secondary publication
Duplicate publication = self plagiarism = “practice of authors using part of their previous writing on same topic in another of their publication without citing it” Form of redundant publication Secondary publication = author publish same article elsewhere with permission from original publisher, inform current editor and indicate existence of previous publication local journal, non-English-international journal, English to reach more readers

118 Detection tool Freely available program:
Déjà vu (http://spore.swmed.edu/dejavu/) eT-Blast (http://etest.vbi.vt.edu/etblast3/) Commercial product: CrossCheck from CrossRef

119

120 Causes of plagiarism Lack of awareness Sloppy note-taking
Intentionally stealing Pressure on publication to get promotion, grant funding, recognition

121 How to prevent plagiarism?
High standard peer review Shared responsibility of authors, editors, reviewers, university/institute Educate people involved in publishing process

122 Fate of your submitted manuscript
Primary screening Usually by editor/editorial board members Reviewing process Usually by 2 referees Manuscript revision Major vs minor Publish Copyrights transfer agreement

123 Top 10 Reasons Why Manuscripts Are Rejected

124 No.10 Wrong journal Not in scope of the journal

125 No.9 Wrong format Types of manuscript on offer:
full length or original article short communications/note Review articles

126 No.8 Not following instructions read author’s guideline

127 No.7 Poor writing Write the simplest and direct message
Answering 4 questions Why did you do? ( introduction, background and hypothesis) What did you do? (method) What did you find? (results) What does it mean? (discussion)

128 No.6 Poor discussion Explain the meaning of your results
Explain how they fit in with previous works Point out limitations Speculate cautiously how they may extend current knowledge

129 No.5 Citation does matter
Use reference(s) from journal that you submitted

130 No.4 Inadequate description of method Not enough detail
Too much information better than too brief

131 No.3 Poor study design No control Small sample size Inadequate method
Good research plan help

132 No.2 Failure to revise and resubmit after peer review

133 No.1 Failure to write and submit a paper

134 Conclusion Manuscripts submitted for possible publication may be rejected for many reasons, most of which are potentially avoidable.

135 References Day, R.A How to write and publish a scientific paper. 5th edition. Cambridge University Press. Pierson, D.J The top 10 reasons why manuscripts are not accepted for publication. Respiratory Care 49(10):

136 References Berlin, L Plagiarism, salami slicing, and Lobachevsky. Skeletal Radiology 38: 1-4. Habibzadeh, F. and Winker, M.A Duplicate publication and plagiarism: causes and cures. Notfall Rettungsmed 12: Sarr, M.G. and Warshaw, A.L Ethical misconduct in publishing: the editors’ perspective. World Journal of Surgery 30:


ดาวน์โหลด ppt Manuscript Preparation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google