งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS
For Health Graduate Student Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai

2 Scope of Health Economics
Part 1.  Economics & Health Economics  Micro Economics & Health Care Service  Macro Economics& Health Care Service  Demand & Supply in Health Sector  Health Financing  Cost in Health & Health Care Service Dr.Tunt Chomchuen

3 Doctor Sumeth Ongwandee
Part 2.  Evaluation on Health Sector (3 Period)  Analyze of Health Service Cost (2 Period)  Diagnosis related group Doctor Sumeth Ongwandee

4 Dr.Tunt Chomchuen Part 3.  Equity in Heath System
 The Reform of Health System  The Intervention of The State in Health Economic System Dr.Tunt Chomchuen

5 Research Base Learning Issue Base Learning
Instructional Pattern Research Base Learning Issue Base Learning Lecture , Self Study & Discussion  Analyze & Synthesize By Paper Works

6 Books & Research for Study
1. หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2. ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3. เศรษฐศาสตร์สุขภาพ : สมชาย สุขศิริเสรีกุล ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ 4. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข : การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณ สมคิด แก้วสนธิ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ 5. วารสารและเอกสารวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข …ETC….

7 Measurement & Evaluation
 Discussion 30%  Paper work 20%  Examination 50% 100 Dr.Tunt 60% Dr.Sumeth 40%

8 1- Economics (เศรษฐศาสตร์)?
Part 1.1 1- Economics (เศรษฐศาสตร์)? 2- Positive Economics (เศรษฐศาสตร์ที่เป็นจริง)& Normative Economics (เศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น)? 3- Economic Model (แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์)?

9 4- Core of Economics (แก่นของเศรษฐศาสตร์)?
Part 1.1 4- Core of Economics (แก่นของเศรษฐศาสตร์)? 5- Micro Economics (เศรษฐศาสตร์จุลภาค)? 6- Macro Economics (เศรษฐศาสตร์มหภาค)?

10 7- What’s Basic Problem of Economics (ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ)?
8-What’s Health Economic (เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข)? 9-What’s Health Economic different from General Economics?

11 Start Discussion In P.M


ดาวน์โหลด ppt INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google