งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจคงทน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจคงทน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจคงทน
ของนักศึกษา ปวช.3/4 แผนกวิชาการท่องเที่ยว ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ (Synetics Instruction Model) ในรายวิชาการโรงแรม รัตติกาล ก้อนแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย กลวิธีการสอนแบบซินเนคติคส์ (Synectics) เป็นกลวิธีการสอนที่พัฒนามาจากพื้นฐานของจิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ผู้เรียน มีความสามารถในการปฏิบัติภาระงาน/ชิ้นงาน ที่แสดงความเข้าใจที่คงทนหรือเข้าใจที่ลึกซึ้งและยั่งยืนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา (Enduring Understanding) ทำให้ผู้เรียนเกิดมุมมองใหม่ ๆ ในหัวข้อต่าง ๆ จนสามารถนำมาประยุกต์ในการทำงานของตนได้ ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการโรงแรม จึงมีความสนใจที่พัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจคงทนของนักศึกษาระดับ ปวช.3/4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในอนาคตต่อไป

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาการโรงแรม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/4 แผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยพณิชยการเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/4 ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนติคส์ เพื่อศึกษาความเข้าใจที่คงทน ในรายวิชาการโรงแรม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/4 แผนกวิชาการท่องเที่ยว เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาแผนกวิชาการท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวช.3/4 ที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้แบบซินเนติคส์

4 วิธีดำเนินการวิจัย ขั้นก่อนการทดลอง สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยทบทวนเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ให้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบ วัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน ขั้นทดลอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบซินเนติคส์ ที่สร้างไว้

5 วิธีดำเนินการวิจัย ขั้นหลังการทดลอง
ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทดลอง ผู้วิจัยนำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติคส์ ส่วนแบบประเมินความเข้าใจคงทน จะให้นักศึกษาทำภาระงาน ชิ้นงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทดสอง เพื่อประเมินความเข้าใจที่คงทน ทั้ง 6 ด้าน

6 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบซินเนติคส์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์คือ ร้อยละ 70 โดยการทดลองแบบ The One-Shot Case Study วิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจคงทน ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis)

7 สรุปผลการวิจัย 1 นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการโรงแรมภายหลังจากจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการซินเนคติคส์หลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 2 ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการซินเนคติคส์ นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยหลังเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียน

8 สรุปผลการวิจัย 3 นักศึกษามีความเข้าใจที่คงทนภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ ซินเนคติคส์ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน โดยภายหลังเรียน นักศึกษามีความเข้าใจที่คงทนมากขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4 นักศึกษามีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบซินเนติคส์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจคงทน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google