งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่
อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอม อำเภอตะโหมด อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเขาชัยสน อำเภอควนขนุน อำเภอกงหรา อำเภอศรีบรรพต อำเภอบางแก้ว อำเภอศรีนครินทร์ และที่ตั้งของสถานีอนามัย จังหวัดพัทลุง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

2

3

4 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานีอนามัย

5 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานีอนามัย

6 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานีอนามัย

7 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานีอนามัย

8 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานีอนามัย

9 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานีอนามัย

10 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานีอนามัย

11 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานีอนามัย

12 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานีอนามัย

13 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานีอนามัย

14 พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
พื้นที่ประสบภัยฯ พื้นที่ปกติ ที่ตั้งสถานีอนามัย


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google