งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สล.พมพ.ทภ.๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สล.พมพ.ทภ.๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สล.พมพ.ทภ.๔

2 ภัยคุกคาม จว.ชายแดน ๑. การก่อความไม่สงบใน จชต. ๒. สินค้าหนีภาษี จว.ตอนใน ๑. การจัดสรรที่ทำกิน ๒. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ๓. ผลกระทบจาก จชต.

3 แผ่นภาพแสดงระดับภัยคุกคามด้านยาเสพติด
กอ.รมน.ภาค ๔ เกณฑ์ชี้วัด ๑. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาด ๒. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ค้า ๓. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระดับรุนแรงมาก ๔ จังหวัด ระดับรุนแรง ๓ จังหวัด ระดับไม่รุนแรง ๗ จังหวัด

4 แผ่นภาพแสดงระดับภัยคุกคามด้านคนต่างด้าว
กอ.รมน.ถาค ๔ ตัวชี้วัด ๑. ผู้จัดหา/เครือข่าย ๒. ผู้หลบหนีเข้าเมือง/ผู้หนีภัยจากการสู้รบ ๓. ผลกระทบด้านอาชญากรรมและสาธารณสุข ระดับรุนแรงมาก ๑ จังหวัด ระดับรุนแรง ๓ จังหวัด ระดับไม่รุนแรง ๙ จังหวัด ระดับปกติ ๑ จังหวัด

5 แผ่นภาพแสดงระดับภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ กอ.รมน.ถาค ๔ ตัวชี้วัด ๑. จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๒. ความเสียหายที่เกิดขึ้น และมูลค่าของกลาง ที่ยึดได้ รุนแรงมาก - จังหวัด รุนแรง จังหวัด ไม่รุนแรง ๒ จังหวัด ปกติ ๑๒ จังหวัด

6 แผ่นภาพแสดงระดับภัยคุกคาม
ด้านการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ กอ.รมน.ภาค ๔ ตัวชี้วัด ๑. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๒. จำนวนผู้ต้องหาที่จับกุมได้ ๓. พื้นที่ความเสียหายและมูลค่าของที่ยึดได้ รุนแรงมาก ๒ จังหวัด รุนแรง ๗ จังหวัด ไม่รุนแรง ๕ จังหวัด ปกติ จังหวัด ไม่มีป่าไม้ จังหวัด

7 แผนงานในการดำเนินงาน “แผนงานโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ”

8 เป้าหมาย อุทยานแห่งชาติเขานัน อ.นบพิตำ จว.น.ศ.
อุทยานแห่งชาติเขานัน อ.สิชล จว.น.ศ. พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก อ.คีรีรัฐนิคม จว.ส.ฎ. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร อ.ท่าแซะ จว.ช.พ. พื้นที่ป่าเทือกเขาน้ำค้าง ต.คลองกวาง อ.นาทวี จว.ส.ข. พื้นที่ป่าต้นน้ำคลองบาโรย ต.วังประจัน อ.ควนโดน จว.ส.ต. อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อ.กระบุรี จว.ร.น. พื้นที่ป่าเทือกเขาแก้ว ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข. พื้นที่ป่าควนหินลับมีด ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.

9 ขั้นตอนดำเนินการ ขั้นตอนที่ ๑ ประสานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ ๒ จัดกิจกรรมนำร่อง ขั้นตอนที่ ๓ ขยายโครงการนำร่อง ขั้นตอนที่ ๔ เสริมสร้างเครือข่าย

10 โครงการพระราชดำริเฉพาะพื้นที่
จัดทำแผนแม่บทพัฒนาเพื่อความมั่นคง โครงการปลูกไม้เมืองหนาว บ.ปิยมิตร อ.เบตง จว.ย.ล.

11 สล.พมพ.ทภ.๔


ดาวน์โหลด ppt สล.พมพ.ทภ.๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google