งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภท งานธุรการ. รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานธุรการ กลุ่มอาคารและยานพาหนะ : หน่วยอาคาร สาธารณูปการ และยานพาหนะ สมาชิกกลุ่ม ๑.นายธีรพงศ์ ตาใจ ๒.นายมงคล สุภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภท งานธุรการ. รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานธุรการ กลุ่มอาคารและยานพาหนะ : หน่วยอาคาร สาธารณูปการ และยานพาหนะ สมาชิกกลุ่ม ๑.นายธีรพงศ์ ตาใจ ๒.นายมงคล สุภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภท งานธุรการ

2 รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานธุรการ กลุ่มอาคารและยานพาหนะ : หน่วยอาคาร สาธารณูปการ และยานพาหนะ สมาชิกกลุ่ม ๑.นายธีรพงศ์ ตาใจ ๒.นายมงคล สุภา ๓.นายอนุชา ริกากรณ์ ๔.นายสุทัศน์ โปธา ๕.นายสุพจน์ โปธา ๖.นายอินทร บุญชื่น

3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทงานธุรการ กลุ่มแสงเทียน : ภาควิชาธรณีวิทยา สมาชิกกลุ่ม ๑.นางโสพิศ ใบแสง ๒.น. ส. พรรณนิภา คันธรส

4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทงานธุรการ กลุ่มดอกแก้ว : หน่วยบริหารทรัพยากร บุคคล สมาชิกกลุ่ม ๑.นางฉันทนา อินทกุล ๒.นางประดับพร แจ่มประวิทย์ ๓.นางวีรณา ภู่พานิชเจริญกูล ๔.น. ส. ชัญญณัฏฐ์ สุวรรณโกสุม ๕.นายพัฒนพงค์ กันเชียง

5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ประเภทงานธุรการ กลุ่มเคมีสดใส : ภาควิชาเคมี สมาชิกกลุ่ม ๑.น. ส. จิราภรณ์ สุนันตา ๒.นางจันทร์ฉาย นพคุณ ๓.นางรัชนี คำลาพิช ๔.นางศุภารมย์ เจริญทรัพย์ ๕.นางปิยนุช นานาวัน


ดาวน์โหลด ppt ประเภท งานธุรการ. รางวัลชนะเลิศ ประเภทงานธุรการ กลุ่มอาคารและยานพาหนะ : หน่วยอาคาร สาธารณูปการ และยานพาหนะ สมาชิกกลุ่ม ๑.นายธีรพงศ์ ตาใจ ๒.นายมงคล สุภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google