งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

2 อัตราป่วยโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ มกราคม 2558
จำนวนป่วย อัตราป่วย/แสน อำเภออัตราป่วยสูงสุด อุจจาระร่วง 560 107.23 ปากพะยูน ปอดบวม 96 18.38 เขาชัยสน 45.52 ตาแดง 74 14.17 กงหรา 41.12 ไข้หวัดใหญ่ 37 7.08 เขาชัยสน 18.01 โรคสุกใส 31 5.94 ปากพะยูน 13.97 ไข้เลือดออก 29 5.55 ตะโหมด 16.54 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 28 5.36 เขาชัยสน 15.93 มือ เท้า ปาก 15 2.87 เขาชัยสน 11.38 อาหารเป็นพิษ 11 2.11 ศรีนครินทร์ 7.34 คางทูม 5 0.95 ศรีบรรพต 5.62

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2558
(สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 10 กุมภาพันธ์ 2558) - จำนวนผู้ป่วย 2,352 ราย (อัตราป่วย ต่อแสนประชากร) - ผู้ป่วยตาย 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.04 % อัตราป่วย จำแนกตามรายภาค ภาค จำนวนป่วย อัตราป่วย เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง , (ชลบุรี ตาย 1 ราย) ใต้ รวมทั้งประเทศ ,

4 จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด ทั่วประเทศ
(สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, 10 กุมภาพันธ์ 2558) ระยอง (129 ราย) กระบี่ (72 ราย) นครปฐม (129 ราย) สมุทรสาคร (72 ราย) เพชรบุรี (58 ราย) สมุทรสงคราม (23 ราย) กทม (613 ราย) ระนอง (18 ราย) ปัตตานี (65 ราย) สงขลา (127 ราย)

5 อัตราป่วยไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอ จังหวัดพัทลุง 1 มกราคม 2558 – 10 กุมภาพันธ์ 2558
10 ก.พ.58 จำนวนผู้ป่วย 44 ราย (8.43 ต่อแสน) ที่มา: รง.506 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

6 ที่มา: รง.506 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดพัทลุง 1 มกราคม 2558 – 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มา: รง.506 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

7 แผนที่การระบาดของไข้เลือดออก ย้อนหลังสัปดาห์ที่ 4 (1 – 7 ก.พ. 58)
แผนที่การระบาดของไข้เลือดออก ย้อนหลังสัปดาห์ที่ 4 (1 – 7 ก.พ. 58) ตำบลที่มีผู้ป่วย ช่วงวันที่ 25 ม.ค.58 – 7 ก.พ. 58 (ลำปำ เขาเจียก นาโหนด แพรกหา) ตำบลที่มีผู้ป่วย ช่วงวันที่ 11 ม.ค.58 – 24 ม.ค. 58 ตำบลที่มีผู้ป่วย ช่วงวันที่ 1 ม.ค.58 – 10 ม.ค. 58

8 ที่มา: รง.506 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำแนกรายเดือนเปรียบเทียบปี 2557 กับ ปี 2556 ,มัธยฐาน 5 ปี เชิงรุก -War room -รณรงค์ในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก สิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน - อบรมการพ่นเคมีและการซ่อมบำรุงเครื่องพ่น เชิงรับ SRRT ลงพื้นที่ควบคุมโรคภายใน 24 ชม. DHF corner -ประเมินระบบเฝ้าระวัง ช่วงโอกาสทอง ที่มา: รง.506 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google