งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WAR ROOM โรคไข้เลือดออก วันที่ 3 กันยายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WAR ROOM โรคไข้เลือดออก วันที่ 3 กันยายน 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WAR ROOM โรคไข้เลือดออก วันที่ 3 กันยายน 2556
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

2 War room กระทรวงสาธารณสุข 16 สิงหาคม 2556
แนวทางรณรงค์ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกของชาติ ด้วยยุทธศาสตร์ “รวมพลัง เอาชนะไข้เลือดออก” War room กระทรวงสาธารณสุข 16 สิงหาคม 2556

3 ร่วมกันลดคนป่วย คนตาย
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒ สิงหาคม – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทุกบ้าน ทุกครอบครัว ทุกหน่วยงานทำจริงจัง สัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่อง ๘ สัปดาห์ “กำจัดลูกน้ำ และยุงในบ้าน สะสาง ทำลายขยะแหล่งเพาะพันธ์ยุงในบ้านนอกบ้านและพื้นที่สาธารณะ” พร้อมกันทั่วประเทศ ร่วมกันลดคนป่วย คนตาย

4 แนวทางปฏิบัติการในพื้นที่
จังหวัดปรับwar room เป็น ศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออก โดย ผวจ. เป็นประธาน นพ.สสจ. เป็นเลขา อำเภอเปิดศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออก โดย นายอำเภอ เป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอ เป็นเลขา

5 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออก จังหวัด/อำเภอ
ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย ชี้เป้า ระดมทรัพยากร

6 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออก จังหวัด/อำเภอ
ดำเนินการควบคุม ป้องกันโรค - ควบคุมโรครายหมู่บ้าน (ที่พบผู้ป่วย) พ่นสารเคมี ๒ รอบ (วันที่ ๐, ๗) x ๒ ครั้ง ควบคุมพาหะยุงลายทุกสัปดาห์ x ๘ ครั้ง ( โดย เจ้าของบ้าน อสม. กำนัน ผญบ. ผู้นำชุมชน)

7 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออก จังหวัด/อำเภอ
ป้องกันล่วงหน้า - ควบคุมพาหะยุงลายทุกสัปดาห์ x ๘ ครั้ง รณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ - กระตุ้น ให้ความรู้ให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างเข้าใจ เพื่อให้ทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดย อสม. เยี่ยมบ้าน เคาะประตูบ้าน กำนัน ผญบ. กำชับ กระตุ้นเตือน ตรวจสอบแต่ละบ้าน

8 บทบาทศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะไข้เลือดออกจังหวัด/อำเภอ
ติดตามประเมินผล รายงานจังหวัด , กรมการปกครอง ,รัฐมนตรี,นายกรัฐมนตรี (มีทีมM&E ร่วมระดับกระทรวง) งบประมาณ ใช้งบฯ ท้องถิ่นและพื้นที่

9 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
รายงานผู้ป่วยปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ ( 3 เท่า) ประจำสัปดาห์ที่ เดือนสิงหาคม 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ สิงหาคม 2556 ) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เปรียบเทียบสถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 ป่วย (ราย) 109, , , , ,719 ตาย (ราย) อัตราป่วยต่อแสน อัตราป่วยตาย(%)

10 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายเดือน
ปี 2556 สัปดาห์ที่ 34 (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2556) เสียชีวิต 9 12 6 15 18 17 22 3 แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 10 10

11 สถานการณ์รายเครือข่ายบริการ สัปดาห์ที่ 34 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

12 อัตราป่วย 89.63 ต่อแสนประชากร
10 อันดับอัตราป่วยระดับประเทศ ( 1 มค. ถึง 26 สค.56 ) ลำดับ จังหวัด อัตราป่วย 1 เชียงราย 2 เชียงใหม่ 3 ภูเก็ต 4 แม่ฮ่องสอน 5 เลย 6 กระบี่ 7 สงขลา 8 นครพนม 9 เพชรบูรณ์ 10 พังงา 617.40 568.42 481.85 473.38 400.73 385.50 374.86 368.69 301.84 280.24 เพชรบุรี อัตราป่วย ต่อแสนประชากร ประเทศ อันดับที่ 53 เขต อันดับที่ 2 1.สมุทรสาคร 2.เพชรบุรี 3.สมุทรสงคราม 4.ราชบุรี 5.ประจวบฯ 6.สุพรรณบุรี 7.กาญจนบุรี

13 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ข้อมูล 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2556
ลำดับ โรค จำนวนป่วย อัตราป่วย จำนวนตาย อัตราป่วยตาย 1 Diarrhoea 5168 0.00 2 Pneumonia 1020 218.85 16 1.57 3 D.H.F. 446 95.69 4 H.conjunctivitis 414 88.83 5 Food Poisoning 379 81.32 6 Chickenpox 247 53.00 7 Hand,foot and mouth 188 40.34 8 S.T.D.Total 154 33.04 9 Malaria 72 15.45 1.39 10 Influenza 48 10.30

14 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรีปีพ.ศ. 2555-2556
จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) วันที่ 31 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้ป่วย

15 ตารางจำนวนผู้ป่วย/อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2556 จังหวัดเพชรบุรี
จำแนกรายอำเภอและรายเดือน (ตามวันเริ่มป่วย) 1 มค. ถึง 31 สค. 56 (รง.506)

16 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก
พื้นที่เฝ้าระวังการระบาดโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 32 – 35 (4 สค.56 – 31 สค.56) อำเภอ ตำบล รพ./รพ.สต. หมู่ที่ จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 32 (4-10 สค.56) สัปดาห์ที่ 33 (11-17 สค..56) สัปดาห์ที่ 34 ( สค.56) สัปดาห์ที่ 35 ( สค.56) เมือง ช่องสะแก 1 ท่ายาง ท่าไม้รวก 6 2 บ้านลาด สะพานไกร

17


ดาวน์โหลด ppt WAR ROOM โรคไข้เลือดออก วันที่ 3 กันยายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google