งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุมวล 10 kg วางอยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน สถิตย์ 0.8 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 0.3 10 kg µ s = 0.8 µ k = 0.3 จงเขียนโปรแกรมซึ่งรับค่าขนาดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุมวล 10 kg วางอยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน สถิตย์ 0.8 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 0.3 10 kg µ s = 0.8 µ k = 0.3 จงเขียนโปรแกรมซึ่งรับค่าขนาดของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุมวล 10 kg วางอยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน สถิตย์ 0.8 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 0.3 10 kg µ s = 0.8 µ k = 0.3 จงเขียนโปรแกรมซึ่งรับค่าขนาดของ แรง F จากคีย์บอร์ด แล้วนำมาพิจารณา ว่าทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือไม่ ถ้าหากเคลื่อนที่จะมีความเร่งเป็นเท่าไร F

2 10 kg µ s = 0.8 µ k = 0.3 F mg N f = µN พิจารณา ถ้า F ≤ f s (f s =µ s N) ไม่เคลื่อนที่ ( ความเร่ง = 0) แต่ถ้า F > f s (f s =µ s N) เคลื่อนที่ แล้วจาก F - µ k N = ma ดังนั้น a = (F - µ k N)/m

3 Flowchart Start / Stop การ คำนวณ การรับค่า / การแสดงผล การพิจารณา เงื่อนไข 1 A จุดต่อใน หน้า เดียวกัน 1 A จุดต่อใน หน้า ต่างกัน

4 Start รับค่า F F ≤ f s คำนวณ N = mg f s =µ s N แสดง ข้อความ “at rest” คำนวณ a = (F - µ k N)/m กำหนด m = 10 [kg], g = 9.8 [m/s 2 ] µ s = 0.8, µ k = 0.3 A A แสดง ข้อความ “a = ” ค่า ของ a Stop yes no

5 Start รับค่า F คำนวณ N = mg f s =µ s N กำหนด m = 10 [kg], g = 9.8 [m/s 2 ] µ s = 0.8, µ k = 0.3 A

6 F ≤ f s แสดง ข้อความ “at rest” คำนวณ a = (F - µ k N)/m แสดง ข้อความ “a = ” ค่า ของ a Stop yes no A

7 โปรแกรม clear all; m = 10; g = 9.8; us = 0.8; uk = 0.3; F = input(“F = ?”); N = m*g; fs = us*N; if (F <= fs) disp(“at rest”); else a = (F – uk*N) / m; disp(“a = “); disp(a); endif;

8 จงสร้างโปรแกรมสำหรับคำนวณระยะเว้นในงานสวม เพลากับรูเพลา โดยสามารถป้อนค่าขนาดสูงสุดและต่ำสุดของเพลา และรูเพลาได้ ซึ่งจะป้อนค่าสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนก็ได้ แล้วจากนั้นคำนวณระยะเว้น ระยะเว้น (1) = Max size (Hole) – Min size (Shaft) (2) = Min size (Hole) – Max size (Shaft) ถ้าระยะเว้นเป็นบวกทั้งคู่ ให้แสดงข้อความว่าเป็น Clearance Fit และแสดงค่า Max Clearance กับ Min Clearance ถ้าระยะเว้นเป็นลบทั้งคู่ ให้แสดงข้อความว่าเป็น Interference Fit และแสดงค่า Max Interference กับ Min Interference ถ้าระยะเว้นเป็นบวกกับลบ ให้แสดงข้อความว่าเป็น Transition Fit และแสดงค่า Max Clearance กับ Max Interference

9 s1 = input("shaft size 1"); s2 = input("shaft size 2"); if(s1>s2) smax = s1; smin = s2; else smax = s2; smin = s1; endif h1 = input("hole size 1"); h2 = input("hole size 2"); if(h1>h2) hmax = h1; hmin = h2; else hmax = h2; hmin = h1; endif c1 = hmax - smin; c2 = hmin - smax; if ((c1>=0)&&(c2>=0)) disp(“clearance"); elseif ((c1<0)&&(c2<0)) disp("interferance"); else disp(“transition”); endif disp(“c1 = ”); disp(c1); disp(“c2 = ”); disp(c2);

10 s1 = input("shaft size 1"); s2 = input("shaft size 2"); if(s1>s2) smax = s1; smin = s2; else smax = s2; smin = s1; endif h1 = input("hole size 1"); h2 = input("hole size 2"); if(h1>h2) hmax = h1; hmin = h2; else hmax = h2; hmin = h1; endif c1 = hmax - smin; c2 = hmin - smax; if ((c1>=0)&&(c2>=0)) if(c1>c2) disp("max clearance"); disp(c1); disp("min clearance"); disp(c2); else disp("max clearance"); disp(c2); disp("min clearance"); disp(c1); endif elseif ((c1<0)&&(c2<0)) if(c1<c2) disp("max interferance"); disp(c1); disp("min interferance"); disp(c2); else disp("max interferance"); disp(c2); disp("min interferance"); disp(c1); endif else if(c1>c2) disp("max clearance"); disp(c1); disp("max interferance"); disp(c2); else disp("max clearance"); disp(c2); disp("max interferance"); disp(c1); endif

11 clear all; myID = รหัส 2 หลักสุดท้ายของ ตัวเอง ; disp(myID); leftID = รหัส 2 หลักสุดท้ายของคน ซ้าย ; disp(leftID); rightID = รหัส 2 หลักสุดท้ายของคน ขวา ; disp(rightID); if (myID >= leftID) && (myID > rightID) disp(‘in case 1’); elseif (myID < leftID) || (myID < rightID) disp(‘in case 2’); elseif (myID < leftID) disp(‘in case 3’); end;

12 clear all; a = รหัส 2 หลักสุดท้ายของตัวเอง ; disp(a); b = รหัส 2 หลักสุดท้ายของคนซ้าย ; disp(b); c = รหัส 2 หลักสุดท้ายของคนขวา ; disp(c); if (a > b) || (a > c) disp(“in case 1”); elseif (a > b) || (a < c) disp(“in case 2”); elseif (a c) disp(“in case 3”); elseif (a < b) || (a < c) disp(“in case 4”); end;

13 clear all; a = รหัส 2 หลักสุดท้ายของ ตัวเอง ; disp(a); b = รหัส 2 หลักสุดท้ายของคน ซ้าย ; disp(b); c = รหัส 2 หลักสุดท้ายของคน ขวา ; disp(c); if (a > b) || (a = b) disp(“case 1”); elseif (a < b) disp(“case 2”); endif; disp(a); if (a < b) || (a = c) disp(“case 3”); disp(a); endif; disp(a);


ดาวน์โหลด ppt วัตถุมวล 10 kg วางอยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน สถิตย์ 0.8 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ 0.3 10 kg µ s = 0.8 µ k = 0.3 จงเขียนโปรแกรมซึ่งรับค่าขนาดของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google