งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนทำโจทย์พลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนทำโจทย์พลศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนทำโจทย์พลศาสตร์
1 เขียนแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุ 2 พิจารณาว่าอยู่ในกฏข้อ 1 หรือ 2 ของนิวตัน ตั้งสมการตามกฏข้อนั้น ๆ 3 แก้สมการตามโจทย์ต้องการ

2 หลักการเขียนแรงภายนอกกระทำวัตถุ
1 น้ำหนัก ต้องมีเสมอ ทิศดิ่งลงพื้นเสมอ 2 ถ้าพิจารณาเห็นว่า วัตถุกดพื้น จะมีแรง N จากพื้น กระทำตั้งฉากต่อวัตถุ 3 ถ้าพื้นฝืด จะมีแรงเสียดทานสถิตย์หรือแรงเสียดทานจลน์ ทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่

3 หลักการเขียนแรงกระทำวัตถุ( ต่อ )
4 ถ้ามีเชือก และเชือกตึง จะมีแรงตึงเชือก (T) ทิศดึงออกจากวัตถุเสมอ 5 แรงกระทำต่อวัตถุตามโจทย์กำหนด มีทิศตามโจทย์กำหนด 6 แรงเนื่องจากสปริง ถ้ามีสปริง

4 วัตถุมวล m วางบนพื้นราบมีความฝืด

5 m วัตถุมวล m วางบนพื้นราบไม่มีความฝืด คู่ คู่ แรงวัตถุกดพื้น
แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา m คู่ คู่ แรงโลกดึงวัตถุ แรงพื้นดันวัตถุ แรงวัตถุดึงโลก

6 จะเขียนเพียงแรงภายนอกกระทำต่อวัตถุ
m

7 ตัวอย่างที่ 1 F M=2kg วัตถุวางบนพื้นมีความฝืด เมื่อถูกดึงด้วยแรง F=10N วัตถุพอดีเคลื่อนที่ ( แต่ไม่เคลื่อนที่ ) จงหา สปส เสียดทานสถิตย์

8 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน
เฉลยตัวอย่างที่ 1 F=10N M=2kg วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน

9 คิดเอง

10 ตัวอย่างที่ 2 F M=2kg วัตถุวางบนพื้นมีความฝืด เมื่อถูกดึงด้วยแรง F=5N วัตถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จงหา สปส เสียดทานจลน์

11 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน
เฉลยตัวอย่างที่ 2 F=5N M=2kg วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน

12 คิดเอง

13 ตัวอย่างที่ 3 F 2kg วัตถุวางบนพื้นมีความฝืด เมื่อถูกดึงด้วยแรง F วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง จงหาขนาดของแรง F

14 เฉลยตัวอย่างที่ 3 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 2 นิวตัน F M=2kg

15

16 ตัวอย่างที่ 4 F=10N 2kg 30 วัตถุวางบนพื้นมีความฝืด ถูกดึงด้วยแรง F ทำให้วัตถุพอดีขยับไปทางขวา(แต่ยังนิ่ง) จงหา สปส เสียดทานสถิตย์

17 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน
เฉลยตัวอย่างที่ 4 F=10N M=2kg 30 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน

18 คิดเอง

19 ตัวอย่างที่ 5 F=4N M=2kg 30 วัตถุวางบนพื้นมีความฝืด ถูกดึงด้วยแรง F ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วคงที่ จงหา สปส เสียดทานจนล์ ให้นิสิตทำเอง

20 ตัวอย่างที่ 6 F 2kg 30 วัตถุวางบนพื้นมีความฝืด ถูกดึงด้วยแรง F ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวา ด้วยความเร่ง จงหาขนาดของแรง F ให้นิสิตทำเอง

21 ตัวอย่างที่ 7 2 kg วัตถุวางนิ่ง(เกือบเลื่อนลง)อยู่ได้บนพื้นเอียงที่มีความฝืด จงหา สปส เสียดทานสถิตย์

22 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน
เฉลยตัวอย่าง 7 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน 2 kg

23 คิดต่อเอง

24 ตัวอย่างที่ 8 ให้นิสิตทำเอง 2 kg วัตถุกำลังเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงที่มีความฝืด ด้วยความเร็วคงที่ จงหา สปส จลน์

25 ตัวอย่างที่ 9 10 kg วัตถุกำลังเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงที่มีความฝืด จงหาว่าวัตถุจะเลื่อนลงด้วยความเร่งคงที่เท่าไร

26 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 2 นิวตัน
เฉลยตัวอย่างที่ 9 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 2 นิวตัน 10 kg

27

28 ตัวอย่างที่ 10 F=60N 2 kg วัตถุกำลังเคลื่อนที่ขึ้นตามพื้นเอียงที่มีความฝืด ด้วยความเร็งคงที่ จงหา สปส เสียดทานจลน์

29 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน
เฉลยตัวอย่างที่ 10 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน F=30N 2 kg

30 คิดเอง

31 ตัวอย่างที่ 11 4 kg F=60N วัตถุกำลังเคลื่อนที่ลงตามพื้นเอียงที่มีความฝืด ด้วย ความเร็วคงที่ จงหา สปส เสียดทานจลน์

32 เฉลยตัวอย่างที่ 11 กฎข้อ 1 4 kg F=10N

33 คิดเอง

34 พื้นไม่มีความฝืด และ มากกว่า จงหาว่าวัตถุเคลื่อนที่อย่างไร
ตัวอย่างที่ 12 4 kg 2 kg 1 kg พื้นไม่มีความฝืด และ มากกว่า จงหาว่าวัตถุเคลื่อนที่อย่างไร m2 m1

35 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 2 นิวตัน
เฉลยตัวอย่างที่ 12 a วัตถุอยู่ในกฎข้อ 2 นิวตัน 4 kg a 2 kg 1 kg a มวล 1 กก มวล 4 กก มวล 2 กก

36 (1)+(2)+(3)

37 ทำเองนะจ๊ะ พื้นมีความฝืดและวัตถุพอดีขยับ จงหา สปส เสียดทานสถิตย์
ตัวอย่างที่ 13 ทำเองนะจ๊ะ 6 kg 4 kg 2 kg พื้นมีความฝืดและวัตถุพอดีขยับ จงหา สปส เสียดทานสถิตย์

38 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน
เฉลยตัวอย่างที่ 13 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 1 นิวตัน 6 kg 4 kg 2 kg มวล 2 กก มวล 6 กก คิดต่อเอง มวล 4 กก

39 ตัวอย่างที่ 14 ทำเองนะจ๊ะ 6 kg 3 kg 1 kg พื้นมีความฝืด และวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 2 m/s2 จงหา สปส ความเสียดทานจลน์

40 วัตถุอยู่ในกฎข้อ 2 นิวตัน
เฉลยตัวอย่างที่ 14 a วัตถุอยู่ในกฎข้อ 2 นิวตัน 6 kg a 3 kg 1 kg a มวล 1 กก มวล 6 กก คิดต่อเอง มวล 3 กก

41 ถ้าทุกผิวสัมผัสไม่มีความฝืด ถ้า F=20N วัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไร
ตัวอย่างที่ 15 2 kg F 4 kg ถ้าทุกผิวสัมผัสไม่มีความฝืด ถ้า F=20N วัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไร

42 เฉลยตัวอย่าง 15 a 2 kg a F=20N 4 kg

43 วัตถุพอดีขยับเคลื่อนที่
ตัวอย่างที่ 16 วัตถุพอดีขยับเคลื่อนที่ 2 kg F=40N 4 kg ผิวสัมผัสระหว่าง 2 กก และ 4 กก มี ส.ป.ส. สถิตย์เท่าใด ผิวสัมผัสระหว่างพื้น และ 4 กก มี ส.ป.ส. สถิตย์เท่าใด

44 2 kg F=40N 4 kg


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนทำโจทย์พลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google