งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนที่ 2 สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนที่ 2 สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนที่ 2 สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ
หน่วยการเรียนที่ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ

2 ประเภทของสิ่งแวดล้อม
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Environment) ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment)

3 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Environment) ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมที่เป็นกายภาพ (Physical-Feature Environment)

4 สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หรือ สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม (Abstract Environment)

5 คุณสมบัติของสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมหรือสรรพสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราจะมีลักษณะเฉพาะตัว 7 ประการ ดังนี้ สิ่งแวดล้อมทุกชนิดมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดเฉพาะตัว (Unique) สิ่งแวดล้อมไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติ แต่จะมีสิ่งแวดล้อมอื่นอยู่เสมอ สิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งต้องการสิ่งแวดล้อมอื่นอยู่เสมอ สิ่งแวดล้อมจะรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นระบบ ที่เรียกว่าระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทั้งหลายมักมีความเกี่ยวข้อง และสัมพันธ์ต่อกัน และกัน เป็นลูกโซ่ สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทจะมีความเปาะบาง แข็งแกร่ง และทนทานแตกต่างกันบางชนิด บางประเภทจะมีความคงทนได้ดี สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

6 มิติสิ่งแวดล้อม มิติสิ่งแวดล้อม แบ่งได้ 4 มิติ
- ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น - ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ - ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ฟิสิกส์ - ประชากร การศึกษา อนามัย โบราณสถาน/โบราณวัตถุ - เศรษฐกิจ การเมือง / ปกครอง ความปลอดภัย การธนาคาร อื่น ๆ

7 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ต่างก็มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็จะส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ มนุษย์ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ปัจจัยพื้นฐาน หรือปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่

8 สถานภาพสิ่งแวดล้อม ภาวะเตือนภัย (Warning state)
ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤตบางพื้นที่ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะสถานภาพสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันมีภาวะหรือสภาพแวดล้อม 4 ภาวะ ดังนี้ ภาวะสมดุลธรรมชาติ (State of nature balance) ภาวะเตือนภัย (Warning state) ภาวะเสี่ยงภัย (Risky state) ภาวะวิกฤติ (Critical state)

9 ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources)
คือ สิ่งต่างๆ ที่ธรรมชาติสร้างไว้ ซึ่งมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งหมดสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมด (Non-Exhausting Natural Resources) อากาศ น้ำในระบบนิเวศ แสงอาทิตย์

10 ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนหรือรักษาให้คงอยู่ได้ (Renewable Natural Resources)
ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองหรือใช้แล้วหมดไป (Exhausting Natural Resources)

11 ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสี่ และ เครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ และ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง เนื่องจาก ทรัพยากรบางอย่างเป็นทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง อัตราการเกิดของประชากรเพิ่มขึ้น แต่ทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัด ทรัพยากรธรรมชาติช่วยส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดความเจริญทางวัฒนธรรม

12 วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกถูกทำลายจนเกิดวิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน ได้แก่ การเพิ่มของจำนวนประชากร การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประชากรขาดความรู้ การนันทนาการ สงคราม การดำเนินนโยบายของรัฐขาดประสิทธิภาพ ขาดการประชาสัมพันธ์

13 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การรู้จักใช้ การเก็บรักษา การสงวน ซ่อมแซม และ ปรับปรุงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด สาเหตุหลักที่จำเป็นต้องทำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ทรัพยากรธรรมชาติใช้แล้วสิ้นเปลือง ความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติแสดงออกถึงความเจริญทางวัฒนธรรม

14 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หลักการสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สอดคล้องกับหลักอนุรักษ์วิทยา มีดังนี้ การถนอม การบูรณะฟื้นฟู การนำมาใช้ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน การนำสิ่งอื่นมาใช้ทดแทน การสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น การประดิษฐ์ของเทียมขึ้นมาใช้

15 การดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีดังต่อไปนี้ - จัดตั้งชมรมหรือสมาคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ออกกฎหมายควบคุม การให้การศึกษาแก่ประชาชน การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนที่ 2 สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google