งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดิการการรักษาพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดิการการรักษาพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดิการการรักษาพยาบาล

2 ผู้มีสิทธิ เกษียณ เสียชีวิต ลาออก เริ่ม สิ้นสุด วันรับราชการ
วันรับบำนาญ ลาออก ไล่ออก/พักราชการ

3 บิดา บุคคลในครอบครัว (ชอบด้วยกฎหมาย) มารดา บุตร (3 คน) คู่สมรส

4 บุตร เริ่ม คลอด บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ สิ้นสุด สมรส

5 (ได้รับการขยายสิทธิ)
บุตร เรียงลำดับการเกิด (1 - 3) แทนที่เฉพาะตาย ก่อนบรรลุนิติภาวะ ไม่รวมบุตรบุญธรรม บุตรไร้ความสามารถ (ได้รับการขยายสิทธิ)

6 ผู้มีสิทธิ (ญ) บุตร ชอบด้วยกฎหมาย สูติบัตร (บุตร) ทะเบียนบ้าน (บุตร)

7 ชอบด้วยกฎหมาย ผู้มีสิทธิ (ช) บุตร ทะเบียนสมรส (ผู้มีสิทธิ-ภรรยา)
ทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) คำสั่งศาล

8 เจ้าของสิทธิ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) 4. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า) 5. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

9 คู่สมรส 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า 4. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

10 บิดา-มารดา 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส 4. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า) 5. สำเนาทะเบียนรับรองบุตร (กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรส) 6. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

11 บุตร 1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนรับรองบุตร (กรณีเจ้าของสิทธิเป็นเพศชายและมิได้จดทะเบียนสมรส) 4. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

12 กรณีการเสียชีวิต ขอให้ส่งสำเนาใบมรณะบัตร
.คู่สมรส .บิดามารดา .บุตร ที่เสียชีวิต เพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ

13 การตรวจสอบข้อมูล ผู้มีสิทธิ www.cgd.go.th
สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเอง และบุคคลในครอบครัว ที่นายทะเบียนบันทึกในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และ ตรวจสอบสิทธิว่า “มีสิทธิ” ในโครงการได้ผ่านทาง Website ของกรมบัญชีกลาง “การตัดรอบการส่งข้อมูลให้ตรวจสอบสิทธิ ทุกๆ 15 วัน” ประมาณวันที่ 8 และ 18 ของเดือน ผู้มีสิทธิ


ดาวน์โหลด ppt สวัสดิการการรักษาพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google