งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือทางวิชาการ โดย อ.ว่าที่ร.ต.เศรษฐ์ อินสกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือทางวิชาการ โดย อ.ว่าที่ร.ต.เศรษฐ์ อินสกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือทางวิชาการ โดย อ.ว่าที่ร.ต.เศรษฐ์ อินสกุล
นำเสนอ หนังสือทางวิชาการ โดย อ.ว่าที่ร.ต.เศรษฐ์ อินสกุล

2 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย
“ ครอบครัว” ผู้แต่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช ผู้จัดพิมพ์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา(พิมพ์ครั้งที่ 18) ราคา 410 บาท( 798 หน้า ) จำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา

3 เนื้อหา การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว วิวัฒนาการของกฎหมายครอบครัว
การบังคับใช้กฎหมายครอบครัว การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว

4 การหมั้น- หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการหมั้น ของหมั้นและสินสอด ผลของสัญญาหมั้น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าทดแทนในการเลิกสัญญาหมั้น

5 การสมรส เงื่อนไขแห่งการสมรส ข้อห้ามมิให้นายทะเบียนจดทะเบียนสมรส การสมรสที่ตกเป็นโมฆะ / โฆฆียะ การเพิกถอนการสมรส การสมรสในพฤติการณ์พิเศษ

6 ทรัพย์สินระหว่าสามี ภริยา
การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา การจัดการสินส่วนตัว การจัดการสินสมรส หนี้สินของสามีภริยา การแยกสินสมรส การฟ้องหรือต่อสู่คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา

7 การสิ้นสุดแห่งการสมรส
เหตุฟ้องหย่า การหย่าขาดจากการสมรส ความเป็นโมฆะของการสมรส

8 ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดากับบุตร
การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย การปฏิเสธข้อสันนิษฐานความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย การฟ้องคดีไม่รับบุตร สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร อำนาจปกครองบุตร สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดา มารดากับบุตร การใช้ชื่อสกุล การได้สัญชาติไทย การจัดการทรัพย์สินของบุตร

9 บุตรบุญธรรม เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม การยกเลิกการรับบุตรบุญธรรม

10 ค่าอุปการะเลี้ยงดู และค่าเลี้ยงชีพ
หลักเกณฑ์ในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ การสิ้นสุดแห่งการให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ


ดาวน์โหลด ppt หนังสือทางวิชาการ โดย อ.ว่าที่ร.ต.เศรษฐ์ อินสกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google