งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาจริยธรรมในทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาจริยธรรมในทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาจริยธรรมในทางธุรกิจ
บทที่ 4 ปัญหาจริยธรรมในทางธุรกิจ

2 ประเภทปัญหาของจริยธรรมในทางธุกิจ
ปัญหาทางจริยธรรมแยกเป็น 3 แบบ ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมความสัมพันธ์ส่วนตัว จริยธรรมที่เกี่ยวของกับนโยบายของบริษัท จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเภทของกิจกรรมของบริษัท

3 คำอธิบายปัญหาจริยธรรมในแต่ละแบบ
แบบที่หนึ่ง จริยธรรมของความสัมพันธ์แบบส่วนตัว เป็นเรื่องของตัวบุคคลในทุกบริษัทหรือธุรกิจ ปัญหาส่วนใหญ่จะ เกิดจากเรื่องคนโดยเสมอ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเกิดขึ้นเป็น ประจำ แบบที่สอง จริยธรรมเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ทางบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วน ของบริษัท เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน เรื่องการเลื่อนขั้น เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ

4 คำอธิบายปัญหาจริยธรรมในแต่ละแบบ
แบบที่สาม จริยธรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือหน้าที่ต่างๆ บริษัทแต่ละบริษัทจะมีการแยกหน้าที่เฉพาะออกไปให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ แต่ละหน่วยงานจะมีปัญหาทางจริยธรรมเฉพาะของ ตนเอง ดังนี้ จริยธรรมด้านบัญชี จริยธรรมทางด้านการตลาด จริยธรรมด้านการเงิน จริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมในด้านอื่นๆในส่วนอื่นๆ

5 ที่มาของปัญหาจริยธรรมในทางธุรกิจ
ปัจจัยหรือสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาทางจริยธรรม สาเหตุอาจมีดังนี้ ผลประโยชน์ส่วนตัวและความเห็นแก่ตัว การกดดันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร จุดมุ่งหมายของธุรกิจกับค่านิยมส่วนตัว ความขัดแย้งต่างวัฒนธรรม

6 วัฒนธรรมองค์การและบรรยายกาศทางจริยธรรม
วัฒนธรรมองค์การ เป็นสิ่งที่ผสมผสานระหว่างแนวความคิด ประเพณี ค่านิยมของบริษัทเป็นตัวกำหนด พฤติกรรม สำหรับทุก คนในบริษัทที่ต้องประพฤติปฎิบัติ ทุกๆองค์กรมีวัฒนธรรมของ ตนเองและเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในหน่วยงาน มีผลกระทบต่อการ บริหารงานตั้งแต่การรับสมัครพนักงาน,การให้ความดีความชอบ, การเลื่อนขั้นเงินเดือน,การเลื่อนตำแหน่ง

7 บรรยากาศจริยธรรม บรรยากาศทางจริยธรรมหรือบรรยากาศทางคุณธรรม สภาพที่พนักงานสามารถรู้สึกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด พฤติกรรมใดเหมาะสม โดยไม่ต้องมีการระบุอย่างชัดเจนเป็น คำสั่งหรือลายลักษณ์อักษรและถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมองค์การ

8 การวิเคราะห์บรรยากาศทางจริยธรรม
แบบแรกใช้ตัวเองเป็นหลัก แบบที่สองเป็นแบบคำนึงถึงผู้อื่น แบบที่สามเป็นแบบยึดหลักการ

9 ลักษณะของบรรยากาศทางจริยธรรมของบริษัทเป็น 5 แบบ
แบบที่หนึ่ง บรรยากาศที่เอื้ออาทรกัน แบบที่สอง บรรยายกาศแบบยึดกฏหมายและจรรยาบรรณ แบบที่สาม บรรยากาศแบบยึดกฎข้อบังคับ แบบที่สี่ บรรยากาศที่เน้นการปฎิบัติ แบบที่ห้า บรรยากาศแบบอิสระ

10 การวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมในธุรกิจ
เป็นแนวปฎิบัติที่กำหนดแนวความคิดหรือวิธีคิดเมื่อมี ปัญหาทางจริยธรรมเกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อช่วยทั้ง ผู้บริหารและพนักงานในการกำหนดและวิเคราะห์ว่าอะไร เป็นปัญหาจากจริยธรรมและจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ เกิดผลทางจริยธรรม

11 การวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมในธุรกิจ
อรรถประโยชน์ สิทธิ ความเป็นธรรม

12 ปัญหาจริยธรรมในการปฎิบัติของธุรกิจในประเทศไทย
จริยธรรมที่มีต่อเศรษฐกิจ จริยธรรมต่อแรงงาน จริยธรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาจริยธรรมในทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google