งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๕. ๑ ใส่เสื้อขาว ทุกคน. ๕. ๒ ทำบุญใส่บาตร ฟัง เทศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๕. ๑ ใส่เสื้อขาว ทุกคน. ๕. ๒ ทำบุญใส่บาตร ฟัง เทศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๕. ๑ ใส่เสื้อขาว ทุกคน

2 ๕. ๒ ทำบุญใส่บาตร ฟัง เทศน์

3 ๕. ๓ สวดมนต์ แปล

4 ผลที่เกิดกับนักเรียน โรงเรียน และชุมชน ๑. นักเรียนทุกคนเกิดความ ตระหนักในความสำคัญและมี ส่วนร่วมในโรงเรียนและวิถี พุทธ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ๒.ครูนำความรู้ความเข้าใจเรื่อง ไตรสิกขา และนำมา สอดแทรกในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ๓.นักเรียนได้รับรางวัลการ ประกวดมารยาทไทย ๔.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อ ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี พัฒนาการตามหลักพุทธ ธรรมอย่างบูรณาการ ๕.ชุมชนให้การยอมรับ ให้ ความร่วมมือ และมีความพึง พอใจอยู่ในระดับดีมาก

5


ดาวน์โหลด ppt ๕. ๑ ใส่เสื้อขาว ทุกคน. ๕. ๒ ทำบุญใส่บาตร ฟัง เทศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google