งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

2 กลุ่ม 1 นางชนิดา เพชรทองคำ ประธาน นายชัชวาล กีรติวรสกุล รองประธาน
กลุ่ม 1 นางชนิดา เพชรทองคำ ประธาน นายชัชวาล กีรติวรสกุล รองประธาน นายสิริเลิศ สรฉัตร รองประธาน นายยุทธนา เสถียรฐิติพงศ์ เลขานุการ นายอนันตรักษ์ สลีสองสม เลขานุการ นางธีรวรรณ วิเชียรสรรค์ ผู้นำเสนอ นายกษิดิ์เดช สิบศิริ ผู้นำเสนอ และสมาชิกกลุ่ม ท่าน

3 วิทยากรประจำกลุ่ม กิตติ คัมภีระ
กิตติ คัมภีระ ที่ปรึกษาการบริหารงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย มหาวิทยาลัยมหิดล รัฐ เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม นัยนา กล่อมเชื้อ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

4 1. ความสำคัญของการจัดทำโครงการวิจัย
1. ความสำคัญของการจัดทำโครงการวิจัย ปัจจุบันในพื้นที่ที่มีการขยายตัวของชุมชนมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย การอยู่อาศัยของคนในชุมชน เพิ่มภาระงบประมาณในการกำจัดขยะ ทำให้เกิดประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การใช้เทคโนโลยี ของชุมชนต้นแบบ นำผลที่ได้จากการศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้มาใช้ประโยชน์เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อื่นๆ

5 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนที่เหมาะสม 2.2 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขยะชุมชนที่เหมาะสม 2.3 เพื่อศึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะที่เหมาะสมกับชุมชน 2.4 เพื่อปลุกจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน

6 3. ขอบเขตการศึกษาวิจัย (ประเด็นการศึกษา,พื้นที่ศึกษา,กลุ่มตัวอย่าง)
รูปแบบและวิธีการจัดการขยะ พื้นที่ที่จะศึกษา อบต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี กลุ่มตัวอย่าง ชุมชนอบต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

7 4. วิธีดำเนินการและสถานที่ทำการวิจัยหรือเก็บข้อมูล
4.1 วางแผนการวิจัย 4.2 การศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.3 การเขียนนิยามปฏิบัติการ 4.4 ลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะ 3 พื้นที่ 4.5 ถอดความรู้และสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม 4.6 ดำเนินการใช้รูปแบบ - ประชุมปฏิบัติการการใช้รูปแบบ - ปฏิบัติการภาคสนาม 4.7 ประชุมวิเคราะห์และสรุป 4.8 การเขียนรายงานและเผยแพร่

8 5. แผนการดำเนินการ กิจกรรม/แผนงาน ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
1.วางแผนการวิจัย 2.การศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3.การเขียนนิยามปฏิบัติการ 4.ลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะ 3 พื้นที่ 5.ถอดความรู้และสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม 6.ดำเนินการใช้รูปแบบ 7.ประชุมวิเคราะห์และสรุป 8.การเขียนรายงานและเผยแพร่

9 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้รูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนที่เหมาะสมในบริบทของที่มีการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และสามารถดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น โดยใช้กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและจิตอาสาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ชุมชนยังสามารถบริหารจัดการขยะชุมชนที่เหมาะสมรวมทั้งมีการเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะที่เหมาะสมกับชุมชน

10 ทำอย่างไรให้ประชาชนสุขภาพดีพึ่งตนเองได้

11 บันได 3 ขั้น ตามแนวทางพระราชดำรัส สู่การทำงานสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เข้าใจท้องถิ่น เข้าใจพันธมิตรร่วมงาน เข้าใจปัญหาสุขภาพ ประโยชน์ที่ชุมชนจะ ได้รับ การประเมินสถานการณ์สุขภาพร่วมกัน การกำหนดแนวทางการพัฒนาและกลุ่ม เป้าหมาย การวางแผนพัฒนาขีดความสามารถและ ความรู้ของบุคลากร การประสานงบประมาณและการ ดำเนินงานร่วมกัน การพัฒนาคน การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินผล/การ ขยายผล

12


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google