งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน และท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2 คุณภาพ คือ 1. มีระบบสุขภาพที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ ทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA 2. มีการบูรณาการ แผนการจัดการใน 5 กลุ่มวัย และแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ในบริบทของการบริการระดับปฐมภูมิ 3. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ทั้ง Acute & Chronic care ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ( essential care เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home care & LTC บริการแพทย์แผนไทย สุขภาพจิตชุมชน การฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เป็นต้น)

3 คุณภาพ คือ มีการดำเนินการให้มีทีมหมอครอบครัว เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล และผู้ป่วย palliative care 5. มีระบบบริหารจัดการ การแก้ปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4 มาตรการในการดำเนินการ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด/อำเภอ และมีการประชุม วางแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ สนับสนุนงบประมาณและพัฒนากลไกในการติดตามประเมินผล มีการประเมินตนเอง / External Audit 4. มีการดำเนินการให้มีทีมหมอครอบครัว เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล และผู้ป่วย palliative care มีการคัดเลือกปัญหาสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนในพื้นที่ มาดำเนินการแก้ไข อย่างน้อย อำเภอละ 3 เรื่อง

5 มาตรการในการดำเนินการ (ต่อ)
มีระบบการสนับสนุนและพัฒนา DHS ตามองค์ประกอบ UCARE โดยใช้แนวทาง DHS - PCA มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตาม Essential care มีรายงานการติดตาม การดำเนินการ DHA-PCA และ Family Care Team มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด / เขต มี Good Practice (อำเภอ/ตำบลตัวอย่าง) ที่สามารถบอกได้ว่าประชาชนได้รับการดูแล หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google