งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
Kittichai cheawchan

2 ลักษณะพันธุกรรม คืออะไร ??
พันธุกรรม คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีน (gene) ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้

3 ลักษณะพันธุกรรม มีอะไรบ้าง?

4 ยีน (gene) ยีน คือหน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ยีนเด่น (Dominant gene) คือยีนที่แสดงออกเสมอ เมื่อเป็นพันธุ์แท้หรือพันธุ์ทาง 2. ยีนด้อย (Recessive gene) คือยีนที่แฝงอยู่ถูกข่มโดยยีนเด่น จะแสดงออกเมื่อเป็นพันธุ์แท้เท่านั้น

5 จีโนไทป์(Genotype) คือ ส่วนผสมของรูปแบบของยีนต่างๆในสิ่งมีชีวิต หรือ คือ ส่วนผสมของแอลลีล(allele)ของยีนต่างๆ เช่น AA , Aa, aa ,XCXc

6 พันธุ์แท้ (homozygous) คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมา โดยมียีนที่ควบคุมลักษณะทั้งคู่เหมือนกันซึ่งอาจเป็นยีนที่มีลักษณะเด่นทั้งคู่ เช่น TT, RR หรือ แสดงลักษณะด้อย เช่น tt, rr เป็นต้น

7 พันธุ์ทาง (heterozygous) คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมา โดยมียีนที่ควบคุมลักษณะทั้งคู่ต่างกัน เช่น Tt

8  ฟีโนไทป์ (Phenotype)  คือ ลักษณะที่ปรากฏออกมา หรือ ลักษณะที่แสดงออกมา ซึ่งเป็นได้ทั้งลักษณะที่อยู่ภายนอก (เช่น สีของดอกไม้) และลักษณะที่อยู่ภายใน(เช่น หมู่เลือด)  

9

10

11 จำนวนโครโมโซมมนุษย์ Autosome 44 แท่ง Sex chromosome 2 แท่ง

12 เซลล์มนุษย์ -เซลล์ร่างกาย (Somatic cell) เป็น diploid (2n) เช่น -เซลล์สืบพันธุ์ (Sex cell หรือ gamete) เป็น haploid (n) หรือ ลดครึ่งหนึ่ง เช่น

13 ยีนเด่นบนออโตโซม เท้าแสนปม นิ้วมือสั้น คนแคระ

14 ยีนด้อยบนออโตโซม* ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) ผิวเผือก

15 X-linked recessive* ตาบอดสี ฮีโมฟีเลีย พร่องเอนไซม์ G-6-PD

16 การเขียนจีโนไทป์* ธาลัสซีเมีย ตาบอดสี หมู่เลือด

17 เพดดิกรี*

18 การแบ่งเซลล์ (cell division)

19 “ไมโทซิส” “ไมโอซิส”

20 “ไมโทซิส”

21 “ไมโทซิส”

22 “ไมโอซิส”

23 “ไมโอซิส”

24 “ไมโอซิส”

25 1.เบส 2.น้ำตาล 3.ฟอสเฟต

26 น้ำตาล ไรโบส ดีออกซีไรโบส

27 เบส

28 กฎชาร์กาฟฟ์

29 พันธะไฮโดรเจนระหว่างเบส

30 Nucleic acid DNA RNA polynucleotide 2 สาย 1 สาย เบส T A G C U A G C
น้ำตาล deoxyribose ribose หมู่ฟอสเฟต มี หน้าที่ สารพันธุกรรมในสมช.ส่วนใหญ่ สารพันธุกรรมในไวรัส และช่วย DNA สร้างโปรตีน ปริมาณในเซลล์ น้อยกว่า มากกว่า

31

32

33

34

35 วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในประชากรของสิ่งมีชีวิต จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง

36 หลักฐานสนับสนุน โครงสร้างที่มีแหล่งกำเนิดเหมือนกัน
“homologous structure” โครงสร้างที่มีแหล่งกำเนิดเหมือนกัน

37 โครงสร้างที่มีแหล่งกำเนิดต่างกัน
หลักฐานสนับสนุน “analogous structure” โครงสร้างที่มีแหล่งกำเนิดต่างกัน แต่หน้าที่เหมือนกัน

38 ทฤษฎีของลามาร์ก (Lamarck's Theory)
1.กฎการใช้และไม่ใช้ = อะไรที่ใช้มันจะใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น อะไรไม่ได้ใช้มันจะเล็กลง 2. กฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ = ลักษณะที่เกิดในชั่วรุ่นจะถ่ายทอดได้

39 ทฤษฎีของดาร์วิน (Darwin's Theory)
-สิ่งมีชีวิตต้องมีการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด พวกที่มีความเหมาะสมก็จะมีชีวิตอยู่รอด พวกที่ไม่มีความเหมาะสมก็จะตายไป

40 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ทำไมยีราฟคอยาว???

41 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ

42 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
Ss อยู่ รอด (ยีนด้อยบนออโตโซม)

43 การคัดเลือกโดยธรรมชาติ

44 วิวัฒนาการ 1.การแปรผันทางพันธุกรรม 2.การคัดเลือกตามธรรมชาติ
มิวเทชัน mutation หรือ การกลายพันธุ์ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 2.การคัดเลือกตามธรรมชาติ

45

46

47 การกลายพันธุ์ Mutant Mutation

48 การกลายพันธุ์ รังสีแกมม่า


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google