งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sarote Boonseng Nucleic acids.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sarote Boonseng Nucleic acids."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sarote Boonseng Nucleic acids

2 Introduction เป็นพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์ ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม
Deoxyribonucleic acid (DNA) Ribonucleic acid (RNA) ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม พบอยู่ใน นิวเคลียส ไมโตคอนเดรีย คลอโรพลาสท์ พบอยู่ในส่วนที่มี DNA และพบใน cytoplasm

3 กรดนิวคลีอิก (DNA & RNA)
Nucleic acid (DNA or RNA) Nucleotide Nucleoside + phosphate Heterocyclic base + D-ribose or 2-deoxyribose + phosphate

4 หน่วยย่อย เบสที่เป็นไนโตรเจน ฟอสเฟต น้ำตาล monophosphate diphosphate
triphosphate

5 Nucleoside Nucleoside = sugar + base N-glycosyl linkage

6 Nucleotide Nucleotide = phosphate + sugar + base 5 5 phosphoester

7 ตัวอย่างนิวคลีโอไทด์
Nucleotide Abbreviation Adenosine 5’-monophosphate Adenosine 5’-diphosphate Adenosine 5’-triphosphate Deoxyadenosine 5’-monophosphate Guanosine 5’-monophosphate Cytidine 5’-monophosphate Uridine 5’-monophosphate Deoxythymidine 5’-monophosphate AMP ADP ATP dAMP GMP CMP UMP dTMP

8 DNA & RNA Deoxyribonucleic acid (DNA): A G T and C
Ribonucleic acid (RNA): A G U and C

9 Watson-Crick base-pairing

10 DNA ในธรรมชาติพบเป็นสายคู่ เกิดจาก พันธะไฮโดรเจนของคู่เบส
ทิศทางการเกิดเกลียวคู่ของ DNA เป็น Antiparallel พบ DNA ในไมโตคอนเดรีย คลอโรพลาส DNA เป็นแม่แบบของการสร้าง RNA DNA ในโครงสร้างชั้นสูงเป็น nucleosome (DNA จับกับ Histones) ซึ่งรวมตัวเป็น chromosome

11 RNA ในธรรมชาติพบเป็นสายเดี่ยว เกิดโครงสร้างทุติยภูมิ จากการจับกันเป็นโครงสร้าง Hair-pin structure พบ RNA ใน cytoplasm และ Nucleus แบ่งเป็น 3 ชนิด mRNA แม่แบบของการสร้างโปรตีน rRNA เป็นไรโบโซมที่สร้างโปรตีน tRNA ขนย้ายกรดอะมิโนในการสร้างโปรตีน ทำหน้าที่ สร้างโปรตีน หลังจาก RNA ถูกสร้างเสร็จใหม่

12 Properties of nucleic acid
Denatured DNA Break down H-bonds by heat or alkaline ความหนาแน่นของ DNA ขึ้นกับขนาดและรูปร่าง Supercoiled form Linear form Circular form D: Supercoiled > Linear > Circular ที่มา:

13 การทดสอบชนิดของน้ำตาล
H+/heat DNA/RNA Base Sugar PO4 Deoxyribose Ribose Diphenylamine Orcinol Purple color Green 13

14 ปฏิกิริยากับด่าง DNA สายคู่แยกเป็นสายเดี่ยว
RNA ถูกทำลายเป็นนิวคลีโอไทด์ เกิดจ C’2 ของ RNA เป็น OH เกิด rearrangement ของ phosphate 14

15 The End


ดาวน์โหลด ppt Sarote Boonseng Nucleic acids.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google