งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหลากหลายของมนุษย์ในปัจจุบัน เชื้อชาติกับวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหลากหลายของมนุษย์ในปัจจุบัน เชื้อชาติกับวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหลากหลายของมนุษย์ในปัจจุบัน เชื้อชาติกับวัฒนธรรม
วิวัฒนาการทางกายภาพ ความหลากหลายของมนุษย์ในปัจจุบัน เชื้อชาติกับวัฒนธรรม

2 คำถาม หากมนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิง และมีบรรพบุรุษร่วมสายพันธุ์เดียวกัน ทำไมมนุษย์ในปัจจุบันจึงมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันอย่างมาก

3

4

5 คำตอบ Creationism ถูกสร้างมาให้ต่างแต่แรก ไม่เปลี่ยนอีก
Catastrophism ภัยพิบัติทำลายสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าไป สร้างขึ้นใหม่เรื่อยๆ รูป Transformation (Evolution)มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง อย่างช้าๆ และต่อเนื่องตลอดเวลา หลักฐานจากฟอสซิล และ DNA

6

7 ความหลากหลายของมนุษย์ในปัจจุบัน
ต่างกันตามวิวัฒนาการทางพันธุกรรม เกิดจาก กระบวนการหลัก คือ 1)  การคัดสรรพันธุ์ตามธรรมชาติ (Natural Selection) 2)  การผ่าเหล่า (Mutation) 3)  Genetic Drift 4) Population mixture

8 1) การคัดสรรพันธุ์ตามธรรมชาติ (Natural Selection)
แนวคิดวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตของ Charles Darwin รูป ตัวอย่าง การเกิดโรคในคนเฉพาะกลุ่ม การปรับสภาพร่างกายเข้ากับสภาพแวดล้อม รูป

9 แนวคิดวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตของ Charles Darwin

10

11 ลักษณะทางกายภาพอันเนื่องมาจากการปรับตัว เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์
Gloger’s Rule: อธิบายสีผิวที่ต่างกัน รูป Bergman’s Rule: อุณหภูมิกับน้ำหนัก อธิบายขนาดตัว รูป Allen’s Rule: อุณหภูมิกับรูปร่าง อธิบายความสูง และแขนขา รูป Thomson’s nose rule: อุณหภูมิกับจมูก อธิบายขนาด จมูก รูป

12

13

14

15

16

17 2) การผ่าเหล่า (Mutation)
เป็นกระบวนการสำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่งที่ทำ ให้เกิดความแตกต่างได้มาก หากลักษณะที่ผ่าเหล่าเหมาะกับสภาพแวดล้อม จะถ่ายทอดต่อไป ส่วนใหญ่ลักษณะที่ผ่าเหล่าจะไม่มีผลดีแก่มนุษย์ และมักถูกกำจัดทิ้ง

18 ตัวอย่าง Sickle-cell anemia ในกลุ่มประชากรชาวอัฟริกา

19

20 3) Genetic Drift   พบลักษณะยีนเฉพาะอย่าง (Gene frequency) มาก หรือน้อยกว่าประชากรทั่วไปเพราะมาจาก gene pool เดียวกัน พบมากในกลุ่มประชากรขนาดเล็ก (ลักษณะของ สังคมดั้งเดิม) มีได้ทั้งผลดีและผลเสีย

21

22

23

24 4) Population mixture การผสมพันธุ์ระหว่างกลุ่มประชากรต่างกัน Population mixture หรือ Gene flow พบลักษณะยีนหลากหลาย

25

26

27

28 เชื้อชาติกับวัฒนธรรม
1) ความหมายตามความเข้าใจทั่วไป: ต่างจากกลุ่มอื่นเนื่องจากมีพื้นฐานทางชีววิทยา (พันธุกรรม) ต่างกัน เช่น มีรูปร่างหน้าตา สีผิว เหมือนกัน 2) ความหมายของนักสังคมศาสตร์: ต่างจากกลุ่มอื่นเนื่องจากมีพื้นฐานทางวัฒนธรรม ต่างกัน เช่น ภาษา ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ ถิ่นกำเนิด

29 เชื้อชาติเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมมากกว่าความแตกต่าง
ทางชีววิทยา เชื้อชาติกับพฤติกรรม: ลักษณะประจำกลุ่ม การเหยียดผิว เชื้อชาติกับความสามารถ: ความฉลาด ความสามารถทางกีฬา


ดาวน์โหลด ppt ความหลากหลายของมนุษย์ในปัจจุบัน เชื้อชาติกับวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google