งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทและวิธีการ การขยายพันธุ์พืช ( PLANT PROPAGATION )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทและวิธีการ การขยายพันธุ์พืช ( PLANT PROPAGATION )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทและวิธีการ การขยายพันธุ์พืช ( PLANT PROPAGATION )

2 การขยายพันธุ์พืช

3 การขยายพันธุ์พืช ( PLANT PROPAGATION ) การขยายพันธุ์พืช หมายถึง การเพิ่มปริมาณต้นพืช ให้มากขึ้น โดยวิธีการแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ อาจเป็นวิธีการเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือมนุษย์ ทำขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนและรักษาพืชพันธุ์เดิมให้คงอยู่หรือการปรับปรุงพืชพันธุ์ใหม่

4 ประเภทการขยายพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ ( Sexual propagation ) คือ วิธีการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เมล็ด การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ( Asexual propagation ) คือ วิธีการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น การปักชำ การตอน การติดตา การทาบกิ่ง การต่อกิ่ง การแบ่ง และการแยก การใช้สปอร์ และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

5 การตอน เป็นวิธีการการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ การตอนกิ่งแบ่งออกเป็น
การตอน แบ่งเป็น 6 วิธี - การตอนกิ่งแบบกลบยอด - การตอนกิ่งแบบกลบยอดโผล่ - การตอนแบบงูเลื้อย - การตอนกิ่งแบบวิธีขุดร่อง - การตอนกิ่งแบบสุมโคน - การตอนบนอากาศ การตอนบนอากาศ การตอนแบบควั่นกิ่ง การตอนแบบปาดกิ่ง การตอนแบบกรีดกิ่ง

6 ความหมายของการตอน การตอนกิ่ง หมายถึง การทำให้กิ่งพืชเกิดรากขึ้น ในขณะที่กิ่งพืช ติดอยู่กับต้นแม่
การตอนบนอากาศ ( Air layering or Chinese layerage การตอนแบบนี้ ใช้กับพืชที่ มีกิ่งตั้งตรง ไม่สามารถโน้มกิ่ง ลงมาหาพื้นดินได้ นิยมทำในฤดูการเจริญเติบโต ใช้กับกิ่งพืช ที่มีอายุประมาณ 1 ปี มี 3 แบบ คือ การตอนแบบควั่นกิ่ง การตอนแบบปาดกิ่ง ( ปาดข้าง ) การตอนแบบกรีดกิ่ง


ดาวน์โหลด ppt ประเภทและวิธีการ การขยายพันธุ์พืช ( PLANT PROPAGATION )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google