งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CC212 Internet Technology : Network Technology :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CC212 Internet Technology : Network Technology :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CC212 Internet Technology : Network Technology :
Thanupong Srikalsin ทะนุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์

2 ความหมายของการสื่อสารข้อมูล
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองอุปกรณ์ ผ่านตัวกลางในการสื่อสาร (Transmission Media) วิธีการสื่อสาร การสื่อสารบนพื้นที่เดียวกัน (Local) การสื่อสารระยะไกล (Remote)

3 เทคโนโลยีโทรคมนาคม (Telecommunication)
โทรเลข (Telegraphy) โทรพิมพ์ (Telex) โทรสาร (Facsimile) โทรศัพท์ (Telephone) โทรทัศน์ (Television) วิทยุกระจายเสียง (Radio) ไมโครเวฟ (Microwave) ดาวเทียม (Satellite)

4 คุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการของการสื่อสารข้อมูล
การส่งมอบ (Delivery) ความถูกต้องแน่นอน (Accuracy) ระยะเวลา (Timeliness)

5 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล (Componestemnts of Data Communication System)
ข้อมูล/ข่าวสาร (massage) ผู้ส่งข้อมูล (Sender/Source) ผู้รับข้อมูล (Receiver/Destination) ตัวกลางในการส่งข้อมูล (Transmission Medium) โปรโตคอล (Protocol)

6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
คือการนำกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆมาเชื่อมต่อกันเป็นเครื่อข่าย โดยจะมีตัวกลางในการสื่อสาร

7 ประโยชน์ของเครือข่าย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ช่วยลดต้นทุน ความสะดวกในการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ

8 เกณฑ์วัดประสิทธิภาพของเครือข่าย
สมรรถนะ (Performance) จำนวนผู้ใช้งาน ชนิดของตัวกลางที่ใช้ส่งผ่านข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์

9 เกณฑ์วัดประสิทธิภาพของเครือข่าย
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความถี่ของความล้มเหลว ระยะเวลาในการกู้คืนในกรณีที่ระบบล้มเหลว ความคงทนต่อความล้มเหลว

10 เกณฑ์วัดประสิทธิภาพของเครือข่าย
ความปลอดภัย (Security) การป้องกันบุคคลที่ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ไวรัส (Virus)

11 มาตรฐานเครือข่าย (Network Standard)
คือข้อกำหนดเพื่อให้เกิดความแน่นอนของระบบการสื่อสารระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ซึ่งในการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ที่สื่อสารกันจะต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายรับและฝ่ายส่งจะต้องใช้วิธีการส่ง การอินเตอร์เฟซ การเข้ารหัส รวมถึงวิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาด สิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกัน และการกำหนดให้เป็นมาตรฐานก็เพื่อกำหนดแนวทางให้ผู้ผลิตทำการผลิต หรือสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดระเบียบ ความแน่นอนของการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ค้าต่างรายสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ ก็เนื่องมาจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานเดียวกันนั่นเอง

12 ชนิดของมาตรฐาน มาตรฐานโดยพฤตินัย (De facto Standard: by fact)
มาตรฐานโดยนิตินัย (De jure Standard: by law)

13 องค์กรมาตรฐาน (Standard Organizations)
ISO (International Standards Organization ITU (International Telecommunication Union) ANSI (American National Standards Institute) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) EIA (Electronics Institute Association)

14 การเชื่อมต่อเครือข่าย (Line Configuration)
การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multi-Point/Multi-Drop)

15 ประเภทของเครือข่าย (categories of Networks)
เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN) เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : WAN) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internetworks)


ดาวน์โหลด ppt CC212 Internet Technology : Network Technology :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google