งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประถม เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ด้วยสื่อ นวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงความสามารถทางการเรียนแต่ละด้าน ตามแนวทางพหุปัญญา โดยกระบวนการ Balanced.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประถม เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ด้วยสื่อ นวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงความสามารถทางการเรียนแต่ละด้าน ตามแนวทางพหุปัญญา โดยกระบวนการ Balanced."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประถม เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ด้วยสื่อ นวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงความสามารถทางการเรียนแต่ละด้าน ตามแนวทางพหุปัญญา โดยกระบวนการ Balanced Checklist มุ่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนสูงสุด ตามศักยภาพรายบุคคล

2 IQ ความฉลาดทางสติปัญญา
(Intelligence Quotient) AQ ความสามารถในการแก้ปัญหา (Adversity Quotient) EQ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) MQ คุณธรรมจริยธรรม (Moral Quotient) SQ ทักษะทางสังคม (Social Quotient) PQ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น (Play Quotient)

3

4 กระบวนการพัฒนาสมองทั้งสองซีก
Psycho – motor กระบวนการพัฒนาสมองทั้งสองซีก Knowledge thinking Skill Analysis สมองซีกซ้าย Creative thinking / Innovation and Synthesis สมองซีกขวา การฝึกปฏิบัติ (Practice) กระบวนการทางสังคม (Social) กระบวนการคิด ( Mental) สุขภาพ (Health) ลักษณะนิสัย (Manner) สติปัญญา (Intellectual) ผลผลิต (Production) นวัตกรรม (Innovation) คุณธรรม (Moral) Discipline ระเบียบวินัย

5

6 Balanced Approach Bottom up Top Down Phonics Whole Language

7 O miles Center (Infinity Learning)
Idea and Knowledge พัฒนาทักษะสมอง ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงการเรียนรู้ ส่งเสริมศักยภาพ ผ่านสื่อ / นวัตกรรมการเรียนการสอนแนวใหม่

8 เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษทุกชนิด
ความสามารถพิเศษนั้น “เติบโต” และ “สอน” ได้ พัฒนาการ 4 ขั้นตอน แรกรู้ ลงลึก ศึกษา รับมาใช้ ภายใต้กรอบแนวคิดของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานของผู้เรียน “What Students should know and be able to”

9 O miles Center (Infinity Learning)
Idea and Knowledge ระดับสูง - การพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ - พัฒนาตนเองไม่รู้จบ (Infinity Learning ) การแก้ปัญหาทางทักษะ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กแก้ปัญหาที่หลากหลาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมเครื่องกล การสร้างการพัฒนางานตามหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ การประมาณค่า การแยกองค์ประกอบ อนุกรมเชิงซ้อน เรขาคณิต สมมาตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ - โครงงานสร้างสรรค์ - การเรียนรู้เชื่อมโยงเหตุผล จัดหมวดหมู่อนุกรม การคิดเป็นระบบ ความสมดุลความน่าจะเป็น พัฒนาการคิดสู่ผลงานสามมิติ (หุ่นจำลอง) - โครงงานสร้างสรรค์ พื้นฐาน - สังเกต ตีความ แยกแยะ เปรียบเทียบ คิดพื้นฐาน มิติเดียว สองมิติ ทำตามคำสั่ง - โครงงานสร้างสรรค์ -ฝึกกล้ามเนื้อ -ประสาทสัมผัส -ขนาด/รูปร่าง/สี -จินตนาการ -เปรียบเทียบ/แยกแยะ -จำนวน/การนับ -รูปร่าง/รูปทรง -ต่อตามแบบ รู้จักใช้ส่วนต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วผ่านการสัมผัส เกี่ยวกับสี รูปร่าง สร้างสรรค์ ต่อแบบอิสระ - โครงงานสร้างสรรค์

10 Engineering Jumpstart
Primary School PRIMARY SCHOOL Engineering Jumpstart (UNIVERSAL)

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt ประถม เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ด้วยสื่อ นวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงความสามารถทางการเรียนแต่ละด้าน ตามแนวทางพหุปัญญา โดยกระบวนการ Balanced.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google