งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ‘ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน’

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ‘ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน’"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ‘ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน’
กิจกรรมรณรงค์ “จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ‘ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน’ เป็นของขวัญแก่ประชาชน” จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

2 กระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า
ที่มาของโครงการ กระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “เวลาไม่มีฟัน ทำให้กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” จะทำให้ผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากแต่มีปัญหาการยึดอยู่ของฟันเทียมชิ้นล่าง ซึ่งหลวมหลุดง่าย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์รากฟันเทียม(ไททาเนียม) ผลิตภัณฑ์ของไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3 คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ
สุขภาพแข็งแรง สุขอนามัยช่องปากดี ไม่มีโรคเกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อ กระดูกบริเวณที่จะฝังมีความหนาเพียงพอ ไม่สูบบุหรี่

4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ประชุมถ่ายทอดนโยบาย ทั้งกับรพ.และรพ.สต. ( 25 ธ.ค. 57) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ชมรมผู้สูงอายุ/ชุมชน เช่น ป้ายไวนิล,แผ่นพับ, รายการวิทยุ (ต.ค. 57 – ปัจจุบัน) ออกตรวจคัดกรอง

5 เป้าหมายและผลการดำเนินงาน
เป้าหมายการให้บริการรากฟันเทียม ปี 2558 จำนวน 75 ราย รายการ ผลการดำเนินงาน ปี ปี 2558 (1 ต.ค.– 31 ธ.ค. 57) (1 – 21 ม.ค. 58) ได้รับการตรวจคัดกรอง 800 278 63 ได้ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียน 150 35 22 ได้รับบริการรากฟันเทียม 135 1 (1.3 %) 12 (16.0%) ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 – 21 ม.ค. 58 มีผู้สูงอายุได้รับบริการรากฟันเทียม จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.3

6 หน่วยบริการรากฟันเทียม
หน่วยงาน ปี ปี รพ.รัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4 แห่ง (นครพิงค์,สันป่าตอง,จอมทอง,ฝาง) 6 แห่ง (เพิ่ม สันทราย,หางดง) รพ.รัฐต่างสังกัด (เทศบาล/คณะทันตฯ มช.) 2 แห่ง รวมหน่วยบริการ 8 แห่ง อาสาสมัครทันตแพทย์ที่ร่วมให้บริการรากฟันเทียมฯ : ปี จำนวน 8 คน ปี จำนวน 20 คน

7 ที่ทำกับทันตแพทย์ในโรงพยาบาล และใช้อยู่ในปัจจุบัน
ผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการฯ :ต้องเป็นผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมพระราชทานทั้งปากมาแล้ว แต่ใส่หลวม ฟันเทียมทั้งปากเดิม ที่ทำกับช่างชาวบ้าน ฟันเทียมทั้งปากใหม่ ที่ทำกับทันตแพทย์ในโรงพยาบาล และใช้อยู่ในปัจจุบัน

8 การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการใส่รากฟันเทียม
Preoperative Panoramic film Cone beam CT หรือ 3D CT Scan Surgical stent Implant ระบบข้าวอร่อย ความยาว 10 mm เครื่อง motor for implant surgery และชุดเครื่องมือรากเทียมระบบข้าวอร่อย

9 ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม “ข้าวอร่อย” : 5 ครั้ง/ 5-7 เดือน
ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม “ข้าวอร่อย” : 5 ครั้ง/ 5-7 เดือน ตรวจและเตรียมผู้ป่วย ถ่ายภาพรังสี (x-ray) ผ่าตัดฝังราก ฟันเทียม ใส่ชิ้นส่วนที่ช่วย สร้างเบ้าเหงือก 1wk. 4-6 m 2-3 wk. นัดcheck สภาพฟันเทียม และรากฟันเทียม ใส่ฟันเทียมที่มี รากฟันเทียมช่วยยึด 1 m

10 งบประมาณสนับสนุน : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
งบประมาณสนับสนุน : สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5,000 บาทต่อราย งวดที่ 1 (2,000 บาท) หลังใส่รากฟันเทียมเสร็จ งวดที่ 2 (1,000 บาท) หลังดำเนินงานทันตกรรมประดิษฐ์ งวดที่ 3 (2,000 บาท) หลัง Check และติดตามผล 6 เดือน

11 จุดรณรงค์กิจกรรม “จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ‘ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน’ เป็นของขวัญแก่ประชาชน”จังหวัดเชียงใหม่ ลำดับ วัน เดือน ปี โรงพยาบาล 1. 20 กุมภาพันธ์ 2558 นครพิงค์ 2. 3 เมษายน 2558 ฝาง 3. 22 พฤษภาคม 2558 จอมทอง 4. 26 มิถุนายน 2558 สันป่าตอง 5. 24 กรกฎาคม 2558 สันทราย 6. 14 สิงหาคม 2558 หางดง

12 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chiangmaihealth.com
เปิดรณรงค์ ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

13 บดเคี้ยวดี ชีวีสดใส ผู้สูงวัย ใส่รากฟันเทียม
บดเคี้ยวดี ชีวีสดใส ผู้สูงวัย ใส่รากฟันเทียม Implant Stabilized “Overdenture Provides Significant Improvement in Oral Health-Related Quality of Life”


ดาวน์โหลด ppt “จากฟันเทียมสู่รากฟันเทียม ‘ข้าวอร่อย ความสุขพระราชทาน’

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google