งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Princess Chulabhorn’s College Chonburi

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Princess Chulabhorn’s College Chonburi"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Princess Chulabhorn’s College Chonburi
Cloze Test By Santana Intrarak Princess Chulabhorn’s College Chonburi

2 Strategies For Cloze Test
เป็นแบบทดสอบความรู้เรื่อง Structure Vocabulary Idiom Reading Skill กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ Cloze 1. อ่านคร่าวๆ เพื่อรู้รายละเอียดเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องอะไร ทีละย่อหน้า 2. สังเกต Connectors หรือ Connectives ว่าเป็นการบอกความ สัมพันธ์ชนิดใด 3. จับ Sense ของเนื้อเรื่องให้ได้ว่าเป็นชิงบวกหรือลบ 4. คำศัพท์ถ้าไม่ได้ ไม่เป็นไร เพราะเขาไม่ถามเราตรงๆ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้ - ดู Context ก็คือ เนื้อความรอบๆข้างว่าไปในทางใด - สังเกตตัวบ่งชี้ เช่น and/ both and/ not only..but also/ neither..nor/ either…or

3 - ถ้าแปลไม่ได้จริงๆ ให้ทับศัพท์ไปเลย
ข้อสังเกต 1. มองซ้ายขวา หน้าหลัง บนล่าง 2. อย่าเพิ่งรีบตอบเมื่อเห็นช่องว่าง บางทีคำตอบอาจอยู่ในประโยคถัดมา สรุปกลวิธีในการหาคำตอบของข้อสอบ Cloze 1. อ่านข้อความทีละย่อหน้าเนื่องจากข้อสอบชนิดนี้จะเว้นว่างเป็นช่วงๆ ทำให้เข้าใจยาก จึงควรอ่านทีละย่อหน้า เพื่อรู้เรื่องคร่าวๆ 2. อ่านเรื่องทั้งหมด 1 หรือ 2 ครั้ง ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่อง 3. เมื่อต้องการหาคำมาเติม ให้พิจารณาข้อความแวดล้อม Context ที่มาข้างหน้า และข้างหลัง 4. คำทางไวยากรณ์ และคำเชื่อมต่างๆ มีส่วนช่วยในการพิจารณาเลือกคำที่จะนำ ไปเติม


ดาวน์โหลด ppt Princess Chulabhorn’s College Chonburi

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google