งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน………...…………………………………จังหวัด………...……………… วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ. ………………… ชื่อ……………………………………….นามสกุล…………………………………..เลขที่………... คำชี้แจง ให้เลือก X คำทีมีเสียงพยัญชนะสะกดแตกต่างจากคำอื่นๆ 1. a. bat b. cat c. pig 2. a. pig b. bin c. Pin 3. a. bin b. pig c. wig คำชี้แจง ให้เลือก X คำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 4. Tony : Good morning. Bom : ……………………………………. a. Fine b. Good bye c. Thank you d. Good morning 5. Boy : Hello! I’m Tom. Janny : Hello! ……………………………….. a. I’m fine b. Thanks c. I’m Janny d. Good bye คำชี้แจง อ่านบทสนทนาต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 6 Ted : …………………………….. My name is Ted. What is…………………………….name ? Dang : Good morning. ………………………………..name is Dang. Nice to meet you. Ted : Nice to meet you, too. Who is ……………………..girl ? Dang : …………………..name’ s Jane. She’ s my friend. 7 8 9 10

2 ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน………...…………………………………จังหวัด………...……………… วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ. ………………… ชื่อ……………………………………….นามสกุล…………………………………..เลขที่………... 6. a. Good evening. b. Good bye. c. Good afternoon. d. Good morning 7. a. his b. my c. her d. your 8. a. my b. his c. your d. her 9. a. my b. that c. your d. this 10. a. His b. My c. Her d. your คำชี้แจง ให้เลือก X คำตอบที่ไม่เข้าพวกกับคำอื่นๆ 11. a. bathroom b. bedroom c. kitchen d. shool 12. a. field b. playground c. garden d. sea 13. a. uncle b. brother c. sister d. father 14. a. April b. Sunday c. Tuesday d. Friday 15. a. June b. Wednesday c. August d. May 16. a. sandwich b. chicken c. fork d. fish 17. a. nine b. second c. twelve d. twenty 18. a. face b. eye c. wrist d. nose 19. a. pen b. pencil c. ink d. newspaper 20. a. dog b. cat c. bird d. buffalo

3 ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน………...…………………………………จังหวัด………...……………… วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ. ………………… ชื่อ……………………………………….นามสกุล…………………………………..เลขที่………... คำชี้แจง ให้เลือกเติม in , on , at ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 21. They are ……………………………. New York. 22. She is………………………………… home. 23. Sam and his mother are ………………………… the market. 24. Winson works …………………………… the poilce station. 25. We study music ………………………………. Monday. 26. I do my homework ……………………………… the everning. 27. Helloween Day is ………………………………… October. 28. He is sitting …………………………………… my chair. 29 My house is ………………………………… Sukhumvit Road. 30. She is going to study …………………………….. America.

4 ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน………...…………………………………จังหวัด………...……………… วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ. ………………… ชื่อ……………………………………….นามสกุล…………………………………..เลขที่………... คำชี้แจง ให้จับคู่ประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธให้ได้ใจความที่สอดคล้องกัน …………. 1. He is eight. A. I am not at the market. …………. 2. I am in school. B. They aren’t in the box. …………. 3. It’s on the car. C. He is not six. …………. 4. They are in the bin D. She’s not at the window. …………. 5. She’s at the door. E. It isn’t under the car. …………. 6. Tim is singing. F. They are not painting. …………. 7. Lala and I are cooking. G. We are not sewing. …………. 8. Malee and Rat are drawing H. He isn’t playing golf. …………. 9. You come from London I. He is not dancing. ………… 10. My father is playing chess. J. You don’t come from New York.

5 เฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ป.5
1. C 2. A 3. A 4. D 5. C 6. D 7. D 8. A 9. C 10. B 11. D 12. D 13. C 14. A 15. B 16. C 17. B 18. C 19. D 20. C 21. in 22. at 23. at 24. in 25. on 26. in 27. in 28. on 29. on 30. In 31. C 32. A 33. E 34. B 35. D 36. I 37. G 38. F 39. J 40. H


ดาวน์โหลด ppt ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google