งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Variables and Data Types กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Variables and Data Types กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Variables and Data Types กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

2 เนื้อหา  การประกาศตัวแปรเพื่อใช้งาน  กฎในการตั้งชื่อตัวแปร  ประเภทข้อมูล (Data Types)

3 การประกาศตัวแปรเพื่อใช้ งาน  ในการเขียนโปรแกรม เรา จำเป็นต้องมีการประกาศตัวแปร (Declare Variable) ขึ้นมาก่อนนำไปใช้ งานทุกครั้ง Dim ชื่อตัวแปร [As ชนิดข้อมูล ] [ = ค่าเริ่มต้นของตัวแปร ] Dim Data Dim Data1 As Boolean Dim Data2, Data3 As Integer Dim Data4 As Integer = 1 Dim Data Dim Data1 As Boolean Dim Data2, Data3 As Integer Dim Data4 As Integer = 1

4 กฎในการตั้งชื่อตัวแปร  ชื่อสามารถประกอบไปด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และ “_”  ชื่อต้องมีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร  ตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่หรือเล็กไม่มี ผลต่อตัวแปร (Non Case Sensitive) เช่น Data กับ data ถือว่าเป็นตัวแปร ตัวเดียวกัน  ชื่อต้องไม่ซ้ำกับคำเฉพาะ (Reserved Word)

5 ประเภทข้อมูล (Data Types)  ตัวเลข (Numeric)  เลขจำนวนเต็ม (Integer) : เช่น 1, 2, 3  เลขจำนวนจริง (Real) : เช่น 1.1, 2.1, 3.1  ตัวอักษร (Non Numeric)  อักขระ (Character) : เช่น “H”  สายอักขระ (String) : เช่น “Hello”  ค่าความจริง (Boolean)  วันเดือนปี (Date)  วัตถุ (Object) : เก็บข้อมูลประเภทใดๆ ก็ ได้

6 เลขจำนวนเต็ม (Integer) ประเภท ข้อมูล ขนาด ( ไบต์ ) ช่วงข้อมูล Byte1 0 ถึง 255 Short2 -32,768 ถึง 32,767 Integer4-2,147,483,648 ถึง ถึง2,147,483,647 Long8-9,223,372,036,854,775,808 9,223,372,036,854,775,807 9,223,372,036,854,775,807

7 เลขจำนวนจริง (Real) ประเภท ข้อมูล ขนาด ( ไบต์ ) ช่วงข้อมูล Single4 เก็บ 2 แบบ คือค่าติด ลบ และค่าบวก -3.402823E+38 to -1.401298E-45 1.401298E-45 to 3.402823E+38 Double8 เก็บ 2 แบบ คือค่าติด ลบ และค่าบวก -1.79769313486231E+308 to -4.94065645841247E-324 ( ค่า ติดลบ ). 4.94065645841247E-324 to 1.79769313486231E+308 ( ค่า บวก )

8 เลขจำนวนจริง (Real) ประเภท ข้อมูล ขนาด ( ไบต์ ) ช่วงข้อมูล Decimal16 ใช้แทน Currency ที่เก็บ จำนวนเงินประกอบด้วย 2 แบบ คือ กรณีรวมจุดทศนิยม+/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335กรณีไม่รวมจุดทศนิยม+/-7.9228162514264337593543950335 มีความถูกต้องถึง 28 ตำแหน่ง

9 ตัวอักษร (Non Numeric) ประเภท ข้อมูล ขนาด ( ไบต์ ) ช่วงข้อมูล Char2 เก็บตัวอักษรที่มีรหัส UNICODE String ขึ้นอยู่ กับ Platform เก็บข้อความที่มีรหัส UNICODE ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 2 พันกว่าล้านตัว

10 ค่าความจริง (Boolean) ประเภท ข้อมูล ขนาด ( ไบต์ ) ช่วงข้อมูล Boolean2 ค่า True ( จริง ) ค่า False ( เท็จ )

11 วันเดือนปี (Date) ประเภท ข้อมูล ขนาด ( ไบต์ ) ช่วงข้อมูล Date8วันที่และเวลาที่อยู่ระหว่าง January 1, 0001 ถึง December 31, 9999 ในกรณีที่ระบุวันที่ไม่ระบุ เวลา จะถือว่าเป็นเวลา เที่ยงคืนโดยอัตโนมัติ

12 ค่าความจริง (Boolean) ประเภท ข้อมูล ขนาด ( ไบต์ ) ช่วงข้อมูล Object4 ข้อมูลประเภทใดๆ ก็ได้

13 การตรวจสอบค่าสูงสุดของ ประเภทข้อมูล  เราสามารถทำได้ โดยการใช้ shared method  MaxValue ( ต้องการทราบค่าสูงสุดของ ประเภทข้อมูล )  ตัวแปร X จะมีค่าเท่ากับ 2,147,483,647 ซึ่งเป็น ค่าสูงสุดของตัวแปร Integer Datatype.MaxValue X = Integer.MaxValue

14 การตรวจสอบค่าต่ำสุดของ ประเภทข้อมูล  เราสามารถทำได้ โดยการใช้ shared method  MinValue ( ต้องการทราบค่าต่ำสุดของ ประเภทข้อมูล )  ตัวแปร X จะมีค่าเท่ากับ - 2,147,483,648 ซึ่ง เป็นค่าต่ำสุดของตัวแปร Integer Datatype.MinValue X = Integer.MinValue


ดาวน์โหลด ppt Variables and Data Types กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google