งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 6 ประกาศค่าตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 6 ประกาศค่าตัวแปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 6 ประกาศค่าตัวแปร

2 มีอะไรบ้างในบทนี้ 1. การเก็บค่าในภาษาซี 2. กฎการตั้งชื่อตัวแปร
3. วิธีการสร้างตัวแปรและการกำหนดค่า 4. ภาษาซีกับตัวแปรแบบข้อความ 5. การแสดงค่าจากตัวแปร 6. การนำตัวแปรไปใช้ในการคำนวณ 7. การรับค่ามาเก็บไว้ในตัวแปร 8. ค่าคงที่ในภาษาซี 9. สรุป

3 ตัวแปรและหน้าที่ของตัวแปร
ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำหลัก (RAM) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับกำหนดชื่อเรียกแทนหน่วยความจำในตำแหน่งนั้น

4 ชนิดของตัวแปรในภาษา C
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ตัวแปรแบบพื้นฐาน (Scalar) ซึ่งหมายถึงที่เก็บข้อมูลได้เพียงค่าเดียวเช่น 2. ตัวแปรชุด (Array) เก็บข้อมูลได้หลายค่าในตัวแปรเดียว

5 รูปแบบการประกาศตัวแปร
รูปแบบ Type variable; type : ชนิดของตัวแปรที่จะสร้างขึ้น variable : ชื่อของตัวแปรที่ต้องการจะใช้ int num; float y; char c; double salary; ตัวอย่าง

6 1. การเก็บค่าในภาษา C มี 2 ลักษณะคือ
เก็บค่าแบบค่าคงที่ (constant) ค่าคงที่ เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเราจะ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าได้เลย เช่น a=20; กำหนดให้ a มีค่าเท่ากับ 20 เก็บค่าแบบตัวแปร(variable) การเก็บค่าแบบตัวแปรสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเป็นอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ เช่น char ch; ประกาศค่าตัวแปรชื่อ ch มีชนิดข้อมูลเป็นตัวอักขระ 1 ตัวอักษร

7 ชนิดของข้อมูล ตัวแปรที่นิยมใช้และขนาดหน่วยความจำ
การใช้งาน char 8 บิต เก็บข้อมูลชนิดอักขระ unsigned char เก็บข้อมูลอักขระแบบไม่คิดเครื่องหมาย int 16 บิต เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม long 32 บิต เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแบบยาว float เก็บข้อมูลชนิดเลขทศนิยม double 64 บิต unsigned int เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม ไม่คิดเครื่องหมาย unsigned long เก็บข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแบบยาว ไม่คิดเครื่องหมาย

8 Character Variable แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
Char เก็บค่า ASCII ของตัวอักษรได้ตั้งแต่ -128 ถึง 127 Unsigned char เก็บค่า ASCII ของตัวอักษรได้ตั้งแต่ 0-255 ตัวแปรแบบ character จะใช้ในกรณีที่เราต้องการเก็บอักขระ 1 ตัว เช่น a, b หรือ c เป็นต้น

9 วิธีประกาศตัวแปรแบบ Character เขียนได้ดังนี้ char ch; unsigned char c;
-128 ถึง 127 0 ถึง 255 ไม่มีความแตกต่างระหว่าง char และ unsigned char ดังนั้นจึงมักประกาศเป็น char เป็นส่วนใหญ่

10 Integer Variable แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
int หรือ short เก็บเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ -32,768 ถึง 32,767 Long เก็บเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 วิธีการใช้คือถ้าต้องการตัวเลขจำนวนเต็มมากกว่า 32,767 เราจะต้อประกาศตัวแปรแบบ long ถ้าน้อยกว่าก็ประกาศแบบ int ดังตัวอย่าง

11 int a,b,c; int age; int height; long salary,money; เราประกาศตัวแปร a,b,c age height แบบ int เนื่องจาก ต้องการ ให้เก็บค่าที่อยู่ระหว่าง -32,768 ถึง 32,767 เท่านั้น แต่ salary และ money มีโอกาสจะมีค่ามากกว่า นั้นดังนั้นจึงต้องประกาศเป็น long

12 Float Variable แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
Float เก็บทศนิยมได้ 3.4E+/-38 (ทศนิยม 7 ตำแหน่ง) Double เก็บทศนิยมได้ 1.7E+/-308 (ทศนิยม 15 ตำแหน่ง) Long Double เก็บทศนิยมได้ 1.2E+/-4932 (ทศนิยม 19 ตำแหน่ง) float grade; double rate; long double longrate;

13 กฎการตั้งชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-Z หรือเครื่องหมาย _ (underscore) ก็ได้ ตัวถัดมาจะเป็น A-Z หรือ 0-9 หรือเครื่องหมาย _ (underscore) ห้ามมีช่องว่างระหว่างชื่อ ห้ามเว้นวรรค ชื่อเหมือนกันแต่เป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ ถือว่าคนละชื่อกัน เช่น number1 ,NUMBER1 ถือว่าเป็นคนละชื่อกัน ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวน เช่น char long while do

14 คำสงวน (Reserved Word)
auto break case char const continue default do double else if int long register return short signed sizeof static struct switch typedef union unsigned void volatile while

15 ตัวอย่างการตั้งชื่อตัวแปร
class_room hi-tech 9number _hello123 age# right! last name ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง C Programing

16 วิธีการสร้างตัวแปรและการกำหนดค่า
#include<stdio.h> void main() { int age; char sex; float grade; age = 20; sex = ‘f’; grade = 3.14; } #include<stdio.h> void main() { int age = 20; char sex = ‘f’; float grade = 3.14; }

17 ภาษาซีกับตัวแปรแบบข้อความ
นำตัวแปร char มาเรียงต่อกันเรียกว่าตัวแปรแบบสตริง (String) การประกาศตัวแปรแบบสตริง จะต้องกำหนดขนาดด้วยตัวอย่าง char name[15] = “Jacky Chan”; ตัวแปรชื่อ name มีความยาว 15 ช่องตัวอักษร และเก็บข้อความ Jacky Chan เอาไว้ ซึ่งการประกาศตัวแปร 15 ช่องเอาไว้ ที่เหลือจะเป็นช่องว่างเฉยๆ ไม่มีตัวอักษรบรรจุอยู่ J a c k y C h n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18 การกำหนดตัวแปรใช้งานของฟังก์ชัน
รูปแบบ ชนิด ชื่อตัวแปร; เช่น int num1; ประกาศค่าตัวแปรชื่อ num1 เก็บค่าข้อมูลชนิดตัวเลข char name[25]; ประกาศค่าตัวแปรชื่อ name เก็บค่าข้อมูลชนิด ตัวอักขระจำนวน 25 ตัวอักษร float num3; ประกาศค่าตัวแปรชื่อ num3 เก็บค่าข้อมูลชนิดตัวเลข ทศนิยม char grade; ประกาศค่าตัวแปรชื่อ grade เก็บค่าข้อมูลชนิด ตัวอักขระ 1 ตัว ถ้าเป็นตัวแปรชนิดเดียวกัน เช่น int num1,num2,sum; ให้ใช้คอมม่า , คั่นตัวแปรแต่ละตัว

19 การแสดงค่าจากตัวแปร #include<stdio.h> void main() {
int age = 20; char sex = ‘f’; float grade = 3.14; char name[10] = “malee”; printf(“You are %s\n”,name); printf(“You are %c\n”,sex); printf(“You are %d years old\n”,age); printf(“You grade is %f\n”,grade); } You are malee You are f You are 20 years old Your grade is

20 The End


ดาวน์โหลด ppt Week 6 ประกาศค่าตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google