งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด จังหวัดนราธิวาส เอกสารประกอบการประชุมหารือการพัฒนาข้อมูลจังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด จังหวัดนราธิวาส เอกสารประกอบการประชุมหารือการพัฒนาข้อมูลจังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด
จังหวัดนราธิวาส เอกสารประกอบการประชุมหารือการพัฒนาข้อมูลจังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการสถิติจังหวัด หัวข้อนำเสนอ แนะนำโครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด - ศักยภาพจังหวัดนราธิวาส Product Champion/ Value Chain  ในประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส Critical Success Factors ในประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส การดำเนินงานขั้นต่อไป 1

2 แนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ภาคเหนือตอนบน 2 น่าน พะเยา เชียงราย น่าน ภาคอีสานตอนบน 1 อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ ภาคอีสานตอนบน 2 สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ภาคอีสานตอนกลาง ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ภาคอีสานตอนล่าง 1 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ภาคอีสานตอนล่าง 2 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ภาคเหนือตอนล่าง 2 กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ภาคกลางตอนบน 2 ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ภาคกลางตอนล่าง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ ภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ภาคกลางตอนล่าง 2 สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลางตอนบน 1 อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทยุรี ตราด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน พังงา ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ภาคใต้ชายแดน สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ในระยะที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการพัฒนาระบบสถิติเชิงพื้นที่รองรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (ปี 2555 – 2559) สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด 2555 2556 2557 นำร่อง 10 จังหวัด นำร่อง 2 กลุ่มจังหวัด พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด / 18 กลุ่มจังหวัด 2

3 ความเป็นมา และแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด วัตถุประสงค์หลักของโครงการ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ พัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ผลผลิตหลักของโครงการ ร่างแผนพัฒนาสถิติจังหวัด เพื่อการตัดสินใจของประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ได้แก่ ข้อมูลในการบริหารจัดการ Product Champion ที่ได้รับการเลือก ปัจจัยสู่ความสำเร็จ และตัวชี้วัด (KPI) ฯลฯ 3

4 กรอบแนวคิดการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสถิติกลุ่มจังหวัด / จังหวัด
การพัฒนาต่อยอดและขยายชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ชุดข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 + + = ทิศทางการพัฒนาตามแผนฯ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ 3 ด้าน 21 สาขา แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาสถิติ ระดับพื้นที่ ทิศทางการพัฒนาตามแผนฯ 11 ได้จัดทำยุทธศาสตร์สำคัญ 6 ประเด็น ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ที่กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น ในกระบวนการจัดทำได้มีการทบทวนและนำแนวทางของแผนฯ 11 และวาระแห่งชาติต่างๆ ใช้ประกอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาข้อมูลให้มีเพียงพอ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยตอบสนองในการจัดทำแผนหรือการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่นั้นๆ ได้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน โดยมีรายการข้อมูลหรือสถิติทางการที่สำคัญจำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่ 21 สาขา ครอบคลุมเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4

5 5

6 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะได้รับ
สนับสนุนการรายงานการวิเคราะห์เชิง กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานจังหวัด ยกระดับคุณภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระดับจังหวัดให้มีมาตรฐานทางวิชาการ สร้างมาตรฐานการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและสำนักงานสถิติจังหวัด “…สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ...” (ตาม พ.ร.บ. สถิติ พ.ศ. 2550) 6

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 2558 - 2561
วิสัยทัศน์ : “เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข” ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ เป้าประสงค์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่าสินค้าและบริการการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ 7

8 ทั้งนี้จากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด พบว่าทั้ง 3 ประเด็น สามารถกำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion) และประเด็นสำคัญ (Critical Issue) ที่ชัดเจนสำหรับการมุ่งประเด็นการพัฒนาได้ โดยกระทรวงมหาดไทยได้สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพและ Positioning ของแผนพัฒนาของจังหวัดนราธิวาส พ.ศ – 2561 โดยศักยภาพสำคัญในแต่ละด้านดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 8

9 วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข”
ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ /สังคม/สิ่งแวดล้อม PC/CI เหตุผลสนับสนุน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจ -> การเกษตร ปาล์มน้ำมัน จังหวัดได้กำหนดจุดยืนด้านเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ (Positioning) ให้ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยในปี 2554 จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิต 36,255 ไร่ (ร้อยละ ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด) และมีผลผลิตจำนวน 79,467 ตัน คิดเป็นร้อยละ ของผลผลิตทั้งกลุ่มจังหวัด นอกจากนั้นผลิตปาล์มน้ำมันของจังหวัดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ 2,132 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 2,192 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2554 ซึ่งสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มผลผลิตที่สำคัญในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคม -> คุณภาพชีวิต วิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีปัญหาการว่างงานเนื่องจากประชาชนไม่มีความรู้ และขาดทักษะด้านการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ คุณภาพการศึกษาต่ำ ส่งผลให้การพัฒนาจังหวัดล่าช้า (จากการวิเคราะห์จุดอ่อนของยุทธศาสตร์จังหวัด) ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษา ทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การจ้างงานในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ ความมั่นคง ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งรวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง - เพื่อรักษาระดับตัวชี้วัดให้อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยประเทศซึ่งในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 9

10 ภาพรวมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของ จังหวัดนราธิวาส
เศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสมีขนาดค่อนข้างเล็กเป็นลำดับที่ 8 ของภาคใต้ และเป็นลำดับที่ 37 ของประเทศ (เปรียบเทียบจาก GPP per Capita ปี 2554) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาสเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) ต่ำกว่าระดับประเทศ ภาคใต้ และกลุ่ม จังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยปี 2554 จังหวัดนราธิวาสมี GPP เฉลี่ยต่อหัวสูงขึ้นจากในปี 2553 ประมาณ 15.93% เป็น 77,591 บาท แต่ยังต่ำกว่าระดับประเทศ ระดับภาคใต้ และกลุ่มภาคใต้ชายแดน ที่มีค่าเฉลี่ย 164,512 บาท และ 125,270 บาท และ 110,875 บาท ตามลำดับ และต่ำเป็นลำดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สาเหตุจากราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลต่อ GPP เฉลี่ยต่อหัวมีแนวโน้มสูงขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสยังคง พึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักแต่มีแนวโน้มการ ปรับตัวสู่ภาคบริการมากขึ้น จังหวัดนราธิวาสมี สัดส่วนโครงสร้างภาคการเกษตรสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ สาขาการผลิตอื่น ๆ โดยในปี 2554 ภาคเกษตรมี สัดส่วนโครงสร้าง 54.18% ของ GPP รวม โดย ประกอบด้วย การเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่า ไม้ ร้อยละ ทั้งนี้เนื่องจาก ผลผลิตทางการเกษตร ที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมันมีการผลิต ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นประกอบกับการปรับเพิ่มขึ้นของ ราคา ส่งผลให้สัดส่วนในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี 2558 – 2561

11 ภาพรวมศักยภาพด้านการเกษตรกรรมของ จังหวัดนราธิวาส
“ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด” โดยในปี 2554 พื้นที่ให้ผลผลิต 36,255 ไร่ (ร้อยละ ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด) และมีผลผลิตจำนวน 79,467 ตัน คิดเป็นร้อยละ ของผลผลิตทั้งกลุ่มจังหวัด จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ 2,132 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 2,192 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2554 ซึ่งสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ภาค/จังหวัด เนื้อที่ให้ผล (ไร่) Production (Rais) ผลผลิต (ตัน) Production (Tons) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) Yield per rai (Kgs.) 2552 2009 2553 2010 2554(p) 2011 รวมทั้งประเทศ 3,187,520 3,552,272 3,747,163 8,162,703 8,223,135 10,776,848 2,561 2,315 2,876 ใต้ 2,883,327 3,146,789 3,291,092 7,464,883 7,449,763 9,649,515 2,589 2,367 2,932 กลุ่มจังหวัด 160,831 173,928 197781 292,751 355,548 453,676 1,711.8 1,715.6 1,904.4 สงขลา 19,558 23,794 27,652 44,788 49,896 64,706 2,290 2,097 2,340 สตูล 94,114 100,959 108,916 201,875 218,172 279,587 2,145 2,161 2,567 ปัตตานี 9,276 10,265 14,001 9,526 10,573 15,471 1,027 1,030 1,105 ยะลา 5,431 6,210 10,957 6,824 7,191 14,441 1,256 1,158 1,318 นราธิวาส 32,452 32,700 36,255 29,738 69,716 79,471 1,841 2,132 2,192 ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี 2558 – 2561

12 การวิเคราะห์ BCG เปรียบเทียบสินค้าเกษตร 10 รายการ จ.นราธิวาส
การเลือก Product Champion จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ 2 ชนิด ในการค้นหาว่าสินค้าหรือภาคเศรษฐกิจที่ต้องการวิเคราะห์อยู่ในตำแหน่งใด ได้แก่ Market Share สัดส่วนทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ และ Growth อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ และทำการวางตำแหน่ง โดย BCG Matrix การวิเคราะห์ BCG เปรียบเทียบสินค้าเกษตร 10 รายการ จ.นราธิวาส  Market Growth   Market Share  12

13 ภาพรวมศักยภาพด้านการค้าและบริการ ของ จังหวัดนราธิวาส
จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า มูลค่าชายแดนไทยมีแนวโน้มขยายตัวโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 13 ต่อปี และในแผนฯ 11 กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 15% ต่อปี สำหรับสัดส่วนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยโดยรวม พบว่า ร้อยละ 70 เป็นมูลค่าการค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย รวม 9 ด่าน และตั้งอยู่ใน “นราธิวาส” จำนวน 3 ด่าน จังหวัดนราธิวาสมีชายแดนติดต่อประเทศมาเลเซีย เอื้อต่อการท่องเที่ยว การบริการ การลงทุน และการค้าชายแดน มีด่านศุลกากรที่มีความพร้อม 3 ด่าน คือ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรตากใบ ด่านศุลกากรบูเกะตา และมีมูลค่าการค้าชายแดนเฉลี่ย 5 ปี ( ) เท่ากับ 3, ล้านบาท ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี 2558 – 2561

14 ภาพรวมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ของ จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาสอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน และศาสนสถานซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมโดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความหลากหลายตามธรรมชาติที่สมบูรณ์หลายแห่ง และมีป่าพรุผืนใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้ของจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดในเบื้องต้น ประกอบด้วย พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายนราธิวาส-ระแงะ ตำบลลำภู อำเภอเมือง บนเนื้อที่ 142 ไร่ สร้างเมื่อ วันที่ 22 มิ.ย เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางประทานพรที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยบรรจุพระบรม สารีริกธาตุไว้ที่พระอุระเบื้องซ้าย มัสยิดตะโละมาเนาะหรือมัสยิดวาดิลฮุสเซน บ้านตะโละมาเนาะตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ เป็นมัสยิดไม้ ตะเคียนทั้งหลัง มีความเก่าแก่กว่า 300 ปี และยังใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน ป่าพรุโต๊ะแดงยังคงเป็นป่าสมบูรณ์ ดั้งเดิมเป็นพื้นที่ในเขตอนุรักษ์ มีเนื้อที่ประมาณ 125,00 ไร่ มีสัตว์ป่ามากมายกว่า 200ชนิดและมีอยู่หลายชนิดที่หายาก เช่น แมวป่าหัวแบน เสือไฟ กระรอกบินแก้มแดง นอกจากนั้นยังมีพรรณไม้ป่ากว่า อีก 400 ชนิด อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป ตั้งอยู่ที่ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง จากอุทยานน้ำตกซีโป จะพบต้นลองกองซีโป หรือต้นลองกองตันหยงมัส ซึ่งมีอายุ 30 ปี บ้านซีโปนี้ถือเป็นต้นกำเนิดลองกองของไทย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรีอันเป็นแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย ซึ่งเป็นป่าฮา ลา-บาลา ในเขตอำเภอแว้งและอำเภอสุคิริน เป็นแหล่งอาศัยของพืชพรรณและสัตว์ป่าที่หายาก โดยเฉพาะนกเงือกต่างๆ ที่พบได้ประมาณ 9-10 ชนิด ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี 2558 – 2561

15 ภาพรวมด้านทรัพยากรธรรมชาติ ของ จังหวัดนราธิวาส
ทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า จากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2549 – 31 กันยายน 2552ปรากฏว่า คดีจับกุมการบุกรุกพื้นที่ป่า (คดี) ในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 จำนวน 9 คดี คิดเป็นร้อยละ แต่พื้นที่ที่ถูกรุกกลับเพิ่มขึ้นจาก ปี 2551 จำนวน 180 ไร่ คิดเป็นร้อยละ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลักลอบตัดไม้ และต้องการที่ดินทำการเกษตร พื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและได้รับการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ป่าพรุโต๊ะแดง) มีเนื้อที่ ตารางกิโลเมตร และพรุบาเจาะ ปัญหาสำคัญที่มักจะพบในพื้นที่ชุมน้ำหรือป่าพรุ ได้แก่ การบุกรุกจับจองพื้นที่ของประชาชนและการจับจองที่สาธารณะและการเกิดไฟป่า เป็นต้น ภาพรวมสถานการณ์ ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้เป็นปัญหาที่รุนแรงและส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่มากนัก โดยจะเห็นได้จากข้อมูลการร้องเรียนปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดตั้งแต่ปี 2545 – 2552 มีเพียงปีละประมาณ เรื่องเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางพื้นที่ที่มีปัญหาเป็นการเฉพาะพื้นที่ เช่น ปัญหาดินถล่ม จะเกิดในบริเวณพื้นที่ที่เป็นภูเขาดิน หรือ ปัญหาขยะมูลฝอยที่จะเป็นปัญหาในบริเวณเมืองใหญ่ เป็นต้น ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี 2558 – 2561

16 สถานการณ์ความมั่นคง ของ จังหวัดนราธิวาส
จุดอ่อนสำคัญของการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส คือ สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำ ส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างล่าช้า สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี เป็นต้นมา โดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ มียุทธศาสตร์การดำเนินงานด้วยการใช้หลักศาสนา ความเป็นเชื้อชาติมลายู และเงื่อนไขในอดีต เป็นเครื่องมือในการบ่มเพาะแนวความคิดการแบ่งแยกติดแดนแก่กลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ พร้อมกับดำเนินการฝึกทางยุทธวิธี การจัดตั้งเครือข่ายและแบ่งส่วนงานย่อยๆ อย่างเป็นระบบ ได้ก่อความวุ่นวาย สร้างความปั่นป่วน โดยการใช้วิธีการก่อเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ ตลอดทั้งกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ยังคงดำรงความมุ่งหมายที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ และประชาชน ผู้บริสุทธิ์ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เพื่อหวังผลทางด้านจิตวิทยาของประชาชนในพื้นที่ ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี 2558 – 2561

17 สถานการณ์ความมั่นคง และปัญหายาเสพติดใน จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาสนับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของตัวยาหลากหลายชนิด อีกทั้งยังมีสถิติการจับกุมคดี ยาเสพติดสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกันกับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จะเป็นรองแต่เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง หากพิจารณาแต่เฉพาะสถิติการจับกุมของจังหวัดนราธิวาสเพียงจังหวัดเดียว จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ สัดส่วนคดียาเสพติดของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นทุกปี ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจากเป็นบ่อเกิดของปัญหาต่างๆ มากมาย และที่สำคัญคือสมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบได้แสวงผลประโยชน์จากยาเสพติดทั้งทางตรงที่เป็นแหล่งเงินทุนและทางอ้อมด้วยการให้แนวร่วมเสพเพื่อสร้างความฮึกเหิมเพิ่มความกล้าในการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 4 ปี 2558 – 2561

18 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ พัฒนาด่านชายแดน โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการ อาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทั้งการผลิต แปรรูป การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดรองรับการค้าชายแดนและประชาคมอาเซียน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเสริมสร้างกิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถการทำงาน ยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม 4 ปี 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่าสินค้าและบริการการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสำคัญของจังหวัดนราธิวาส (ปาล์มน้ำมัน ข้าว ยางพารา แพะเนื้อ ปลากะพงขาว) (ร้อยละ 11 ต่อ 4 ปี) 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ร้อยละ 18 ต่อ 4 ปี) 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 11 ต่อ 4 ปี) 4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 26 ต่อ 4 ปี) 18

19 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน PC/CI : ปาล์มน้ำมัน Generic Value Chain เกษตร-อุตสาหกรรม เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา) การแปรรูป และสร้าง มูลค่าเพิ่ม การพัฒนา ระบบ การตลาด การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การขนส่ง และจัดการ บริหารสินค้า (Logistics) การวิจัยพัฒนา (R&D) - การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร dกระบวนการผลิต dกระบวนการแปรรูป dกระบวนการค้าและการตลาด เกษตรกร ผู้บริโภค จากฟาร์มเกษตรกรไปถึงมือผู้บริโภค (From Farmer to Market) ปรับ GVC  VC ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร “ปาล์มน้ำมัน” การวิจัยพัฒนา (R&D)ปาล์มน้ำมัน การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการปลูกปาล์มน้ำมันและการพัฒนาเกษตรกร การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการปลูกปาล์มน้ำมัน การแปรรูป และสร้าง มูลค่าเพิ่มในปาล์มน้ำมัน การขนส่ง และจัดการ บริหารสินค้า (Logistics) การพัฒนา ระบบการตลาด ปาล์มน้ำมัน

20 Value Chain Product Champion “ปาล์มน้ำมัน” ที่จังหวัดนราธิวาสเสนอ
1 2 4 5 การวิจัยพัฒนา (R&D)ปาล์มน้ำมัน การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการปลูกปาล์มน้ำมัน และการพัฒนาเกษตรกร การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การปลูกปาล์มน้ำมัน การแปรรูป และสร้าง มูลค่าเพิ่มในปาล์มน้ำมัน 3 การขนส่ง และจัดการ บริหารสินค้า (Logistics) การพัฒนา ระบบการตลาด ปาล์มน้ำมัน 1.1 การวิจัยและพัฒนาพันธ์ปาล์ม 1.2.การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1.3 การสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 1.4 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชิงลึกปาล์ม 2.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ/การผลิต 2.2 การกระจายพันธุ์ปาล์มที่ดีให้เกษตรกร 3.1 พัฒนากระบวนการรีดน้ำมันปาล์ม 3.2 ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4.1 การขนส่งและกระจายสินค้าเช่น พัฒนา/ปรับ ปรุงเส้นทางคมนาคมในชนบท 4.2 การบริหารจัดการคลังสินค้า 5.1 พัฒนาตลาดกลางสินค้า/ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ 5.2 พัฒนาตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future Market)

21 VC ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Product Champion ปาล์มน้ำมัน ภายหลังปรับให้เป็นมาตรฐานกลาง
การวิจัยพัฒนา (R&D) ปาล์มน้ำมัน การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการปลูกปาล์มน้ำมันและการพัฒนาเกษตรกร 2 การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน การปลูกปาล์มน้ำมัน 3 การแปรรูป และสร้าง มูลค่าเพิ่มในปลูกปาล์มน้ำมัน 4 การขนส่ง และจัดการ บริหารสินค้า (Logistics) 5 การพัฒนา ระบบการตลาด ปลูกปาล์มน้ำมัน 1.1 วิจัยความต้องการปลูกปาล์มน้ำมันของตลาดภายใน ประเทศและต่างประเทศ 1.2 มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสม 1.3 พัฒนาปัจจัยการผลิตสนับสนุนการปลูกปาล์มน้ำมัน 1.4 วิจัยและพัฒนาระบบมาตรฐานการปลูกปาล์มน้ำมัน 1.5 การพัฒนา ดัดแปลงและเลือก ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการผลิตปลูกปาล์มน้ำมันทั้งกระบวนการ 1.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร 1.7 พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันทั้งกระบวนการ 1.8 มีเครือข่ายสถาบันการเงิน/กองทุนเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา 2.1 ขยายการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้ำมัน 2.2 สนับสนุนเกษตรกรในระบบการผลิตปาล์มน้ำมันที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สาธิต ดูงานด้านการใช้พื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาคุณภาพดิน แหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี การเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุน เป็นต้น 2.3 เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน 2.4 เกษตรกรมีแผนการผลิต และแผนการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน ที่เหมาะสม (Crop Zoning and planning) 2.5 เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้จากการปลูกปาล์มให้เกิดประโยชน์ 3.1 ใช้เทคโนโลยีเพื่อรักษาคุณภาพน้ำมันปาล์มหลังการรีด (เช่น การเก็บรักษาน้ำมันปาล์มให้มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน) 3.2 ผลผลิตน้ำมันปาล์มได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อการค้าในประเทศ ตามมาตรฐาน หรือในกรณีที่เป็นเงื่อนไขการส่งออก 3.3 ใช้เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุน้ำมันปาล์ม 3.4 มาตรฐานการผลิต เกษตรอุตสาหกรรม (GMP/HACCP) - เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.1 ส่งเสริมศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในระดับกลุ่มจังหวัดที่ได้มาตรฐาน(Warehouse) 4.2 ใช้ระบบการขนส่งน้ำมันปาล์มที่เหมาะสมมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตั้งแต่แหล่งผลิตไปโรงงานแปรรูป และคลังเก็บสินค้าที่ร่วมในกระบวน จนถึงตลาด 5.1 มีระบบตลาดกลางสินค้าที่ได้มาตรฐาน 5.2 มีระบบตลาดซื้อขายล่วงหน้า 5.3 มีกลไกการกำหนดราคาที่เหมาะสมตามคุณภาพ 5.4 มีการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับแผนการผลิตและแผนการเก็บเกี่ยว 5.5 การจัดการข้อมูลการตลาด(Market Intelligence Unit) อย่างมีประสิทธิภาพ 5.6 พัฒนาขีดความ สามารถในการแข่งขันทางการตลาด (เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการตลาดกับภาคส่วนต่าง ๆ การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง ) 5.7 มีรูปแบบและตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มที่ดึงดูด น่าสนใจ ใช้ง่ายและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 21

22 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
Product Champion : ปาล์มน้ำมัน ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) ตัวชี้วัด รายการสถิติทางการ มี/ไม่มี ฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี่ของข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ VC 1. การวิจัยและพัฒนา (R&D) การปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร CSF 1 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน KPI 1.1 จำนวนการทำวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน โดยสถาบันการศึกษาทำการสนับสนุน Data จำนวนโครงการเพื่อลดต้นทุนงานวิจัย CSF 2 การวางแผนการผลิต (Crops Planning) โดยกำหนดพื้นที่เพาะปลูกและเป้าหมายการผลิต KPI 2.1 แผนการผลิต (Crop planning) ที่ได้รับความเห็นชอบจากเกษตรกรและผู้มีส่วนร่วม Data ประมาณการผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี Data ประมาณการราคาของผลผลิต Data ประมาณการความต้องการการใช้งานปัจจัยการผลิต แยกตามประเภท Data ประมาณการราคาปัจจัยการผลิต แยกตามประเภท CSF 3 การพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต KPI 3.1 พันธุ์ปาล์มน้ำมัน Data พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมในจังหวัด Data พันธุ์ปาล์มที่เกษตรกรนิยมปลูก Data จำนวนแปลงเพาะผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน KPI 3.2 พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน Data จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ในแต่ละปี KPI 3.3 คุณภาพดิน Data 3.3.1ข้อมูลชุดดินระดับตำบล CSF 4 การบริหารจัดการน้ำ KPI 4.1 ปริมาณน้ำตามแหล่งชลประทาน Data จำนวนพื้นที่ชลประทาน (ไร่) /จำนวนพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันในเขตชลประทาน KPI 4.2 ปริมาณความต้องการการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในแต่ละพื้นที่ Data จำนวนเกษตรกรที่ใช้น้ำจากชลประทานในการเกษตร Data ประมาณการความต้องการการใช้นำเพื่อการเกษตร CSF 5 การสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถให้เกษตรกร และสถาบันด้านการเกษตร KPI 5.1 เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ Data จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ำมัน Data จำนวน ครั้ง/เรื่อง ของการอบรมเกษตรกรในพื้นที่

23 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
Product Champion : ปาล์มน้ำมัน ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) ตัวชี้วัด รายการสถิติทางการ มี/ไม่มี ฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี่ของข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ VC 2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน CSF 6 การเก็บเกี่ยวผลผลิต KPI 6.1 ผลผลิตปาล์มน้ำมันของจังหวัด Data พื้นที่เก็บเกี่ยว Data จำนวนผลผลิตปาล์มน้ำมัน Data จำนวนผลผลิตปาล์มน้ำมันเฉลี่ยต่อไร่ KPI 6.2 ความสามารถในการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมัน Data จำนวนลานเท ในจังหวัด Data ปริมาณปาล์มน้ำมันที่รับได้ ต่อลานเท Data จำนวนโรงสกัด ในจังหวัด CSF 7 การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร (Standardization) KPI 7.1 การตรวจสอบมาตรฐานการผลิตและผลผลิตปาล์มน้ำมัน Data การปลอมปนจากเมล็ดพันธุ์ปาล์มทำให้คุณภาพปาล์มเสียไป CSF 8 การป้องกันความเสียหาย เพื่อลดต้นทุน KPI 8.1 ข้อมูลความเสียหาย Data มูลค่าความเสียหายจากโรคพืช Data มูลค่าความเสียหายจากแมลงศัตรูพืช Data มูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ KPI 8.2 ข้อมูลการป้องกันการเสียหาย ประเภทต่างๆ Data จำนวนค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันโรคพืช Data จำนวนค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช Data จำนวนค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ KPI 8.3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน Data ผลการตรวจสภาพน้ำจากการเพาะปลูก CSF 9 การลดต้นทุนจากกระบวนการเพาะปลูก KPI 9.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนวิธีเพาะปลูกที่ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด Data เปรียบเทียบ การลดต้นทุนในการเพาะปลูกโดยวิธีการต่างๆ CSF 10 ระบบเพิ่มผลผลิต KPI 10.1 ความสำเร็จของการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน Data จำนวนผลผลิตต่อไร่ของการส่งเสริมการผลิต CSF 11 การเกษตรกรรมแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ KPI 11.1 การลดต้นทุนโดยการใช้การเกษตรแบบผสมผสาน Data จำนวนโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน Data จำนวนการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่

24 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
Product Champion : ปาล์มน้ำมัน ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) ตัวชี้วัด รายการสถิติทางการ มี/ไม่มี ฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี่ของข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ VC 3 การแปรรูปเพิ่ม และสร้างคุณค่า CSF 12 กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ KPI 12.1 การเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป Data ปริมาณของวัตถุดิบที่สามารถนำมาแปรรูปได้ในพื้นที่ Data สัดส่วนของปริมาณวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน Data สัดส่วนของปริมาณที่สามารถนำมาแปรรูปอื่นๆได้ นอกจากพลังงาน ในจังหวัด Data ปริมาณของการแปรรูป ที่สามารถทำได้ในจังหวัด ตามชนิด KPI 12.2 ประสิทธิภาพในการสกัดน้ำมันปาล์ม Data จำนวนโรงงานที่มีประสิทธิภาพในการสกัดน้ำมันปาล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP CSF 13 ส่งเสริมการผลิต แบบไร้ของเสีย และการใช้ประโยชน์จากกากของเสีย KPI 13.1 การลดของเสีย และการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ Data ปริมาณของเสียที่เกิดจากการแปรูป Data ปริมาณของเสียที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ VC 4. การขนส่งสินค้าและจัดการบริหารสินค้า (Logistics) CSF 14 พัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้า KPI 14.1 ความสามารถในการกระจายสินค้า ปริมาณเที่ยวรถ เข้า-ออก ปริมาณปาล์มน้ำมันเฉลี่ยต่อการขนส่งต่อเที่ยว ต้นทุนต่อการขนส่งต่อเที่ยว จำนวนอุบัติเหตุจากการขนส่ง ต่อปี VC 5. การพัฒนาระบบการตลาด CSF 15 มาตรฐานลานเท KPI 15.1 ข้อมูลการซื้อขายในลานเท จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม ต่อลานเท ข้อมูลราคา ปริมาณ และเกณฑ์การซื้อขายเฉลี่ยของปาล์มน้ำมันแต่ละชนิด

25 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม 4 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชุมชน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม 4 ปี 1.ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ ปี ค่าเฉลี่ย o-net ม. 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น (โดยใช้ฐานข้อมูลรายได้ปี 2554 ของ สสช. รายได้เฉลี่ย 50,502 บาท) 25

26 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง PC/CI : คุณภาพชีวิต วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ปรับ GVC  VC ยุทธศาสตร์ด้านสังคม “คุณภาพชีวิต วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ส่งเสริมและจัดให้หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การมีงานทำ/รายได้ และพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ยกระดับคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี

27 3.1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ
VC ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Critical Issue : พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (จังหวัด) 4 1 2 3 5 ส่งเสริมและจัดให้หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การมีงานทำ/รายได้ และพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ยกระดับคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี 1.1 ส่งเสริม/พัฒนาอาชีพบนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ 2.1 กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างอาชีพที่เหมาะสมแก่ชุมชน 3.1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ 4.1 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 4.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึงโดยส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 4.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่

28 VC ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Critical Issue : พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มาตรฐาน)
4 1 2 3 5 ส่งเสริมและจัดให้หมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การมีงานทำ/รายได้ และพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ยกระดับคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี จัดการความรู้วิธีการปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน ศก.พอเพียง จัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านและครัวเรือน พึ่งพาตนเอง เช่น การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงกบ-ปลา ไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว เรียนรู้และประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการประหยัดและการออมแก่สมาชิกในครัวเรือน พลังงานทดแทนในครัวเรือน เช่น การใช้เตาประหยัดถ่าน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมกิจกรรมสร้างศีลธรรม จริยธรรมในครอบครัว ส่งเสริมการถอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานในสาขาที่จำเป็น ให้ความรู้ ทักษะให้ชุมชนมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพที่เหมาะสมกับชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในชุมชนและเสริมรายได้แรงงาน ลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่ พัฒนาให้อาชีพทักษะแก่ชุมชนมีอาชีพเสริมรายได้ ส่งเสริม สร้างอาชีพที่เหมาะสมกับชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอบรมในชุมชน การส่งเสริม ความรู้ทักษะการเลี้ยงดูและสุขอนามัยทารก การส่งเสริมความรู้ ทักษะกิจกรรมและสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน การป้องกันมิให้ประชาชนป่วยเป็นโรคพื้นฐานทั่วไป การดูแลสุขภาวะและป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว เฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ การป้องกันโรคติดต่อ การรับมือ ดูแลรักษา เมื่อมีโรคติดต่อระบาด การบริหารจัดการเมื่อมีโรคโรคติดต่อระบาด ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา บริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ สร้างโอกาส/แนวทางในการเข้าสู่การศึกษาในระดับสูง/ช่องทางอาชีพสำหรับเยาวชนที่จะจบการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมประสบ การณ์ชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ชุมชนในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาเส้นทางสายหลัก การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ การขยาย/ปรับปรุงระบบน้ำประปา การขยาย/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การขยาย/ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ พัฒนา ปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

29 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Product Champion : ยกระดับคุณภาพการศึกษา ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) ตัวชี้วัด ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น (Data List) มี/ไม่มี ฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี่ของข้อมูล หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ VC1 ส่งเสริมและจัดให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง CSF 1.1 ส่งเสริม/พัฒนาอาชีพบนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง KPI ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเมิน 6 ด้าน ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการประหยัด ด้านการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างยั่งยืนและด้านการเอื้ออารีต่อกัน มี ทะเบียน รายปี สำนักงานพัฒนาชุมชน VC2 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การมีงานทำ/รายได้และพัฒนาฝีมือแรงงาน CFS 2.1 กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการสร้างอาชีพที่เหมาะสมแก่ชุมชน KPI รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น จำนวนสถานประกอบการและมูลค่า อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (สินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ ทั่วราชอาณาจักร ภาค เขตการปกครอง สำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัด

30 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Product Champion : ยกระดับคุณภาพการศึกษา ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) ตัวชี้วัด ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น (Data List) มี/ไม่มี ฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี่ของข้อมูล หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ VC3 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน CSF 3.1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ KPI ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ออกกำลังกาย ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ออกกำลังกาย VC4 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ CSF 4.1 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึง KPI ค่าเฉลี่ย o-net ม. 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี ค่าเฉลี่ย o-net มี ทะเบียน รายปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพื้นที่ เขต 15 โอกาสทางการศึกษา CSF 4.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ KPI ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีพ่อหรือแม่เป็นผู้ปกครองคนเดียว จำนวนครัวเรือนที่ครัวเรือนที่มีพ่อ หรือแม่เป็ฯผู้ปกครองคนเดียวจำแยกเพฒ เขต เขตการปกครอง ภาค และจังหวัด สำรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ มาตรฐานอย่างทั่วถึงโดยส่งเสริมกิจกรรมสร้าง จำแยกเพศ เขต เขตการปกครอง ภาคและจังหวัด จำนวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำแนกเป็นรายจังหวัด ความสัมพันธ์ในครอบครัว จำนวนเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน CSF 4.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ KPI อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ ปี ร้อยละการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ ปี ร้อยละการซ้ำชั้นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ ปี VC5 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี CSF 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ KPI จำนวนรายงาน/งานวิจัย/โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (ปีละ 1 โครงการ) จำนวนรายงาน/งานวิจัย/โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

31 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Product Champion : สังคมแห่งการเรียนรู้ ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) "สังคมแห่งการเรียนรู้" ตัวชี้วัด ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น มี/ไม่มี ฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี่ของข้อมูล หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ VC1 ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน/ชุมชน CSF 1.1 ส่งเสริมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรการศึกษา เช่น การส่งเสริมศักยภาพในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในต่างประเทศ KPI จำนวนโครงการการส่งเสริมศักยภาพในการแลกเปลี่ยนรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น (4 โครงการต่อปี) จำนวนโครงการการส่งเสริมศักยภาพในการแลกเปลี่ยนรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในต่างประเทศ VC2 : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา CSF2.1 การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา KPI ระดับการอ่านออกเขียนได้ของประชากร ร้อยละของประชากรที่อ่านออกเขียนได้ KPI การศึกษาเฉลี่ยของประชากร จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร KPI การศึกษาต่อของเด็กนักเรียน อัตราการเรียนต่อของเด็กนักเรียน (ภาคบังคับ 9 ปี) อัตราการศึกษาต่อชั้น ม.4 ของเด็กนักเรียน ม.3 CSF 2.2 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน KPI งบประมาณในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประเภทต่างๆ งบประมาณในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประเภทต่างๆ KPI จำนวนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน จำนวนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน KPI จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ CSF2.3 กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเยาวชน KPI งบประมาณในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต งบประมาณในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต KPI2.3.2 จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต KPI จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม CSF 2.4 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา KPI ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ร้อยละของครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Data ร้อยละของประชากรที่วัตถุการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา CSF 2.5 การอบรมเพื่อยกระดับทักษะฝีมือ และองค์ความรู้ในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน KPI การส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้สอดคล้องกับทักษะ จำนวนครั้งของการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน KPI สัดส่วนของผู้อบรมที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน สัดส่วนของผู้อบรมที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

32 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Product Champion : สังคมแห่งการเรียนรู้ ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) "สังคมแห่งการเรียนรู้" ตัวชี้วัด ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น มี/ไม่มี ฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี่ของข้อมูล หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ VC3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา CSF 3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับในพื้นที่ KPI จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย อัตราการเลื่อนชั้น จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนวัยแรงงานอายุ ปี จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป KPI อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวนนักเรียนเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของประชากรกลุ่มอายุ ปี จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนวัยแรงงานอายุ ปี จำนวนประชากรกลุ่มอายุ ปี KPI ค่าเฉลี่ย o-net ม. 3 เพิ่มขึ้น คะแนน o-net ม.3 ระดับจังหวัด CSF 3.2 บริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ KPI จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น (10 แห่งต่อปี) จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

33 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ กลยุทธ์ พัฒนากำลังภาคประชาชนให้มีศักยภาพในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง จากสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการอำนวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยการสร้างพื้นที่ความปลอดภัยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เป้าหมายรวม 4 ปี 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นที่ไม่สังกัดชุมชนภายในเขตเทศบาลที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้อหาสำคัญถูกดำเนินการตามกระบวน การยุติธรรม ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดเทียบกับค่าเป้าหมาย จำนวนคดียาเสพติดต่อประชากร 100,000 คน 33

34 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
PC/CI : หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง 1 2 3 4 5 การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (โครงสร้างพื้นฐาน) การพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ชายแดน การรักษาความปลอดภัย/ ความสงบเรียบร้อย การพัฒนาเศรษฐกิจ/ ความอยู่ดีกินดีของชุมชน ความเข้าใจอันดีระหว่างจังหวัดชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน ปรับ GVC  VC ยุทธศาสตร์ด้านสังคม “หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง” 1 2 3 4 5 การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (โครงสร้างพื้นฐาน) หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ชายแดน หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความปลอดภัย/ ความสงบเรียบร้อย หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจ/ ความอยู่ดีกินดีของชุมชน หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ความเข้าใจอันดีระหว่างจังหวัดชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง 34

35 Critical Issue: หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง (จังหวัด)
1 2 3 4 5 การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (โครงสร้างพื้นฐาน) หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ชายแดน หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความปลอดภัย/ ความสงบเรียบร้อย หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจ/ ความอยู่ดีกินดีของชุมชน หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ความเข้าใจอันดีระหว่างจังหวัดชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง 1.1 จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.2 การแบ่งพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงตามระดับความรุนแรงของปัญหา เพื่อดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องตามลักษณะปัญหาของพื้นที่ เช่น การฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 1.3 พัฒนาเส้นทางถนนเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน 2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน เช่น การเสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชน 3.1 ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นที่ไม่สังกัดชุมชนภายในเขตเทศบาลที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ เช่น เช่น สร้างความเข้าใจและอำนวยความเป็นธรรมในชุมชน 3.2 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างเอกภาพในการรักษาความมั่นคงภายในในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การสานสัมพันธ์มวลชน3.3 การสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การสานสัมพันธ์มวลชน 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการลดลงของสถิติคดียาเสพติดในพื้นที่ 4.1 การยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่นโครงการ 1 อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 4.2 การส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมมหกรรมกล้วยหิน และของดีอำเภอบันนังสตา 5.1 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา

36 Generic Value Chain ประเด็นด้านสังคม : หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง (มาตรฐาน)
1 2 3 4 5 การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (โครงสร้างพื้นฐาน) หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ชายแดน หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความปลอดภัย/ ความสงบเรียบร้อย หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจ/ ความอยู่ดีกินดีของชุมชน หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ความเข้าใจอันดีระหว่างจังหวัดชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง การแบ่งพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงตามระดับความรุนแรงของปัญหา เพื่อดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องตามลักษณะปัญหาของพื้นที่ การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณด่านชายแดน ท่าเทียบเรือ เขตชุมชนหนาแน่น สถานที่สำคัญจุดล่อแหลม การสร้างเส้นทางสนับสนุนและป้องกันเมื่อเกิดปัญหา การสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นฉากสกัดกั้นป้องกันพื้นที่และยังเป็นประโยชน์ที่จะใช้น้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค ปลูกป่าในบางพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อเป็นเครื่องกีดขวางธรรมชาติ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชุมชน การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน การจัดระบบป้องกันและสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน อาทิ การจัดระเบียบการสัญจรข้ามแดน การลาดตระเวน เฝ้าตรวจ การสร้างระบบการป้องกันโดยขบวนการพัฒนาในรูปแบบของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเพื่อความมั่นคง (จัดตั้งหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน) วางแผนจัดการแก้ไจปัญหาความมั่นคงเพื่อขจัดขัดขวางและลดอิทธิพลหรือการแทรกซึมของฝ่ายตรงข้าม การสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างความเข้มแข็งกลไกระดับท้องถิ่นทั้ง 2 ประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือ การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ

37 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
Product Champion : ชุมชนเข้มแข็ง ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) ตัวชี้วัด ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น (Data List) มี/ไม่มี ฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี่ของข้อมูล หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ VC1 การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (โครงสร้างพื้นฐาน) CSF 1.1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความ KPI ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิด มูลค่าการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชน ในชีวิตและทรัพย์สินพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่ มั่นคงของประชาชนในพื้นที่ ในพื้นที่ (ร้อยละ 3 ต่อปี) CSF 1.2 การแบ่งพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงตามระดับความรุนแรงของปัญหา เพื่อดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องตามลักษณะปัญหาของพื้นที่ เช่น การฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน KPI จำนวนครั้งของการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้น (เดือนละ 1 ครั้ง) จำนวนครั้งของการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน CSF 1.3 พัฒนาเส้นทางถนน เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน KPI ร้อยละของถนนที่ได้รับการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาส (ร้อยละ 5 ต่อปี) ร้อยละของถนนที่ได้รับการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาส มี ระบบทะเบียน รายปี ทางหลวงชนบท VC2 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ชายแดน CSF 2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน สตรีและผู้ด้อยโอกาสเพื่อสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน เช่น การเสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชน KPI ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าโครงการเสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของประชาชน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มูลค่า (จำนวนเงินที่สนับสนุน) โครงการเสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของประชาชน ไม่มี -

38 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
Product Champion : ชุมชนเข้มแข็ง ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) ตัวชี้วัด ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น (Data List) มี/ไม่มี ฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี่ของข้อมูล หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ VC3 การรักษาความปลอดภัย/ ความสงบเรียบร้อย CSF 3.1 ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นที่ไม่สังกัดชุมชนภายในเขตเทศบาลที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ เช่น สร้างความเข้าใจและอำนวยความเป็นธรรมในชุมชน KPI ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการร้องเรียนขอความเป็นธรรมของประชาชน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวนการร้องเรียนขอความเป็นธรรมของประชาชน CSF 3.2 ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างเอกภาพในการรักษาความมั่นคงภายในในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ KPI ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของข้อร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐต่อปี ข้อร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐต่อปี CSF 3.3 การสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การสานสัมพันธ์มวลชน KPI ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าโครงการสานสัมพันธ์มวลชนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มูลค่าโครงการสานสัมพันธ์มวลชน CSF 3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม KPI ร้อยละที่ลดลงของจำนวนยาเสพติด (ต่อปีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) จำนวนคดียาเสพติด การลดลงของสถิติคดียาเสพติดในพื้นที่

39 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
Product Champion : ชุมชนเข้มแข็ง ห่วงโซ่คุณค่า (VC) และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) ตัวชี้วัด ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น (Data List) มี/ไม่มี ฐานข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความถี่ของข้อมูล หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ VC4 การพัฒนาเศรษฐกิจ/ ความอยู่ดีกินดีของชุมชน CSF 4.1 การยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น โครงการ 1 อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน KPI จำนวนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จโครงการ 1 อัตลักษณ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 10 หมู่บ้าน) จำนวนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในโครงการ 1 อัตลักษณ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน CSF 4.2 การส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน KPI จำนวนการจัดนิทรรศการการส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนที่เพิ่มขึ้น (4 ครั้งต่อปี) จำนวนการจัดนิทรรศการการส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน VC5 ความเข้าใจอันดีระหว่างจังหวัดชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน CSF 5.1 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้าง KPI จำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จำนวนครั้งในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศเพื่อนบ้าน ของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดนราธิวาส (4 ครั้งต่อปี) ภาพลักษณ์ที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดนราธิวาส

40 การดำเนินงานขั้นต่อไป
สรุป (Finalize) รายการ CSF ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ขอความร่วมมือสถิติจังหวัดเติม Data List และ Check Stock Data เพื่อจัดทำแผนผังรายการสถิติทางการ กำหนดวันประชุมคระกรรมการสถิติจังหวัด เพื่อนำเสนอผลการศึกษา การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

41 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ PC/CI : ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปรับ GVC  VC ยุทธศาสตร์ด้านสังคม “ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (โครงสร้างพื้นฐาน) การพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ชายแดน ความเข้าใจอันดีระหว่างจังหวัดชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน

42 VC ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Critical Issue : ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1 2 3 4 สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (โครงสร้างพื้นฐาน) การพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ชายแดน ความเข้าใจอันดีระหว่างจังหวัดชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดปัญหาอาชญากรรม ป้องกัน/ป้องปราบยาเสพติด การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนร่วมกัน การสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน รับมือ บริหารจัดการด้านภัยพิบัติหรือกรณีฉุกเฉินต่างๆในชุมชน เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ฯลฯ การจัดระบบป้องกันและสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน เช่น จัดระเบียบการสัญจรข้ามแดน การสร้างระบบการป้องกันในรูปแบบของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเพื่อความมั่นคง (จัดตั้งหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน) วางแผนจัดการแก้ไขปัญหาความมั่นคง การแบ่งพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงตามระดับความรุนแรงของปัญหา เพื่อดำเนินการพัฒนาให้สอดคล้องตามลักษณะปัญหาของพื้นที่ การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณด่านชายแดน ท่าเทียบเรือ เขตชุมชนหนาแน่น สถานที่สำคัญจุดล่อแหลม การสร้างเส้นทางสนับสนุนและป้องกันเมื่อเกิดปัญหา การสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นฉากสกัดกั้นป้องกันพื้นที่และยังเป็นประโยชน์ที่จะใช้น้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค ปลูกป่าในบางพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อเป็นเครื่องกีดขวางธรรมชาติ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชุมชน การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างความเข้มแข็งกลไกระดับท้องถิ่นทั้ง 2 ประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือ การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ

43 VC ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Critical Issue : ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1 2 3 4 สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน (โครงสร้างพื้นฐาน) การพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่ชายแดน ความเข้าใจอันดีระหว่างจังหวัดชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน 2.1 การควบคุมการเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จำแนกตามจังหวัดระดับความรุนแรงและผู้ได้รับผลกระทบ (เจ้าหน้าที่/ ประชาชน) 2.2 พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.1 หมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นที่ไม่สังกัดชุมชนภายในเขตเทศบาลที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ 1.1 พัฒนากำลังภาคประชาชนให้มีศักยภาพในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชน 1.2 จำนวนอาสาสมัครต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมในหมู่บ้านสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด 4.1การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด จังหวัดนราธิวาส เอกสารประกอบการประชุมหารือการพัฒนาข้อมูลจังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google