งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 กฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้อง รายวิชา การจัดการความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 กฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้อง รายวิชา การจัดการความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 กฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้อง รายวิชา การจัดการความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ http://ployphan17.wordpress.com ployphan.en@gmail.com 088-2797799

2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของ สารสนเทศ กฎหมาย หมายถึง กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดใน รัฐตราขึ้น หรือเกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้ บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดกฎระเบียบ แห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับ รัฐ

3 3.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Downloads ความหมายของคำศัพท์ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ ▫ ระบบคอมพิวเตอร์ ▫ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ▫ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

4 ความเป็นส่วนตัว (Privacy) หมายถึง สถานะที่บุคคลพึงมีในการ อยู่ตามลำพัง โดยปราศจากการควบคุมหรือการล่วงละเมิดโดย บุคคลอื่นหรือองค์กรใดๆ แม้แต่รัฐก็ตาม ▫ ความเป็นส่วนตัวทางกายภาพ ▫ ความเป็นส่วนตัวด้านสารสนเทศ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานนะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน หรือประวัติกิจกรรมที่มีชื่อของบุคคลนั้นหรือมี หมายเลข รหัส สิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ลายนิ้วมือ บันทึกเสียง รูปภาพ Downloads 3.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5 ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะการทำ การใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นโดยใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการ สร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้อง เป็นตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง ลักษณะซอฟต์แวร์ที่ถูกละมิดลิขสิทธิ์ ▫ ทำซ้ำหรือดัดแปลง ▫ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ▫ ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาซอฟต์แวร์ 3.3 กฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นหากต้องการคุ้มครองความคิดควรจด สิทธิบัตร (Patent)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 กฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้อง รายวิชา การจัดการความปลอดภัยในระบบ คอมพิวเตอร์ อาจารย์พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google