งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบรรณ นางสาวสมลักษณ์ ลวดเงิน พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบรรณ นางสาวสมลักษณ์ ลวดเงิน พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบรรณ นางสาวสมลักษณ์ ลวดเงิน พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗

2 ความหมายของจรรยาบรรณ
หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอาชีพกำหนดขึ้นเพื่อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

3 จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ  เป็นการควบคุมจากภายใน
 เป็นการควบคุมจากภายใน  เป็นการสมัครใจทำเองด้วยจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในการกระทำที่ถูกต้อง  เป็นอุดมคติที่สูงกว่ากฎหมาย  ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  เป็นสิ่งที่คิดขึ้นเพื่อป้องกันการกระทำผิด

4 ความสำคัญของจรรยาบรรณ
 ความสำคัญต่อตนเอง  ทำให้บุคคลมีความประพฤติที่ดีงาม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

5 ความสำคัญของจรรยาบรรณ
 ความสำคัญต่อส่วนรวม  ทำให้มีความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม สังคมมีระเบียบ มีน้ำใจ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน คนใน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6 ร่าง ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2553

7 ข้อ 1 ชื่อระเบียบฯ

8 ข้อ 2 วันที่ใช้บังคับ

9 หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณ
ข้อ 3 ให้ สทบ. กำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณ

10 ข้อ 4 ให้ ผอ.สทบ. รักษาการ ตามระเบียบนี้

11 “ผู้สอบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง”
ข้อ 5 คำจำกัดความ “ผู้สอบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง”

12 ข้อ 6 ผู้สอบบัญชีฯ ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
ข้อ 6 ผู้สอบบัญชีฯ ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยึดหลักความเสมอภาคและปฏิบัติตามมรรยาทผู้สอบบัญชี

13 ตามที่นายทะเบียนกองทุนกำหนด
ข้อ 7 ผู้สอบบัญชีฯ ต้องปฏิบัติงาน ตามที่นายทะเบียนกองทุนกำหนด

14 การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
ข้อ 8 ผู้สอบบัญชีฯ ต้องตรวจสอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง

15 ข้อ 9 ผู้สอบบัญชีฯ ต้องให้ความร่วมมือ
ข้อ 9 ผู้สอบบัญชีฯ ต้องให้ความร่วมมือ กับคณะกรรมการฯ และ สทบ. ที่กำกับดูแลกองทุนฯ

16 ข้อ 10 ผู้สอบบัญชีฯ ไม่พึงรับสิ่งของหรือ
ข้อ 10 ผู้สอบบัญชีฯ ไม่พึงรับสิ่งของหรือ ทรัพย์สินมีค่าจากกองทุนฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียม

17 ข้อ 11 หากผู้สอบบัญชีฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ 11 หากผู้สอบบัญชีฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ

18 มรรยาทของผู้สอบบัญชี
ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

19 ความเป็นอิสระ  วางแผนการตรวจสอบ  ใช้วิธีการตรวจสอบ
 แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี  ไม่มีส่วนได้เสียในกองทุนที่เข้าตรวจสอบ

20 ความเที่ยงธรรม  การใช้ดุลพินิจโดยปราศจากความลำเอียง
 การใช้ดุลพินิจโดยปราศจากความลำเอียง  การพิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างยุติธรรมและเป็นกลาง

21 ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริง  การประพฤติตรงจริงใจ  ไม่คดโกง
 การประพฤติตรงจริงใจ  ไม่คดโกง  ไม่หลอกลวง  ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือน ความจริง

22 ความเที่ยงธรรม และ ความซื่อสัตย์สุจริต
ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ ความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่รับสอบบัญชีในกิจการที่ตนขาด ความเป็นอิสระ  ไม่รับสอบบัญชีในกิจการที่ตนขาด ความเป็นกลางโดยมีผลประโยชน์ หรือตำแหน่งเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น  ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยความเที่ยง ธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

23 มรรยาทของผู้สอบบัญชี และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

24 และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และ ความชำนาญงานเป็นพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ ผลงานของผู้สอบบัญชีเป็นที่เชื่อถือ ได้

25 และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (ต่อ) ไม่สอบบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ ความสามารถของตน ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยความระมัดระวังและ รอบคอบ ไม่ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานโดยการ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการคาดคะเนรายการ ใด ๆ ของกิจการที่ตนรับสอบบัญชี

26 และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (ต่อ) ไม่ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานโดยการ แสดงความเห็นในการสอบบัญชีของ กิจการใดที่ตนมิได้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอ้างว่าตนเป็นผู้ทำการ สอบบัญชีในกิจการใดโดยตนมิได้ ปฏิบัติงาน

27 และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (ต่อ)
ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (ต่อ) ให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการ สอบบัญชีเมื่อมีการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้ง กับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมี ผลกระทบที่สำคัญต่องบการเงิน การลงลายมือชื่อรับรอง โดยมีเงื่อนไข หรือไม่แสดงความเห็นหรือแสดง ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ต้อง แสดงเหตุผลไว้ในรายงาน

28 มรรยาทของผู้สอบบัญชี
มรรยาทต่อลูกค้า

29 มรรยาทต่อลูกค้า ไม่เปิดเผยความลับของ กิจการที่ตนสอบบัญชี
ไม่เปิดเผยความลับของ กิจการที่ตนสอบบัญชี ไม่ละทิ้งการปฏิบัติงาน สอบบัญชีที่รับไว้แล้วโดย ไม่มีเหตุอันสมควร

30 มรรยาทของผู้สอบบัญชี มรรยาทต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ

31 มรรยาทต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ
ควรให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชี สร้างความสัมพันธ์อันดี ไม่ทำงานเกินขอบเขตที่ได้รับ มอบหมาย ไม่แย่งงานหรือแย่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

32 มรรยาทต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ (ต่อ)
ไม่แย่งงานสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี อื่น ไม่ทำการสอบบัญชีเกินกว่าที่ได้รับ มอบหมาย

33 มรรยาทของผู้สอบบัญชี
มรรยาททั่วไป

34 มรรยาททั่วไป ต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ต้องรักษา และส่งเสริมเกียรติ ศักดิ์แห่งวิชาชีพ พึงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ แก่สังคมส่วนรวม

35 มรรยาททั่วไป (ต่อ) ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซึ่ง ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ไม่โฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ด้วยประการใด ๆ ไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้ บุคคลอื่นแนะนำหรือจัดหางานการสอบ บัญชีมาให้ตนทำ

36 มรรยาททั่วไป (ต่อ) ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์จากบุคคลใดในเมื่อบุคคล นั้นได้รับงานเพราะการแนะนำหรือ การจัดหางานของตน ไม่กำหนดค่าธรรมเนียมหรือ ค่าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงต่ำ ของยอดเงิน หรือของมูลค่า ทรัพย์สินเป็นเกณฑ์

37 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบรรณ นางสาวสมลักษณ์ ลวดเงิน พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google