งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการลงโทษวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการลงโทษวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการลงโทษวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
สารบัญ คำนำ คู่มือและวิธีใช้ สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.

2 สารบัญ การออกจากราชการที่ไม่ใช่การลงโทษทางวินัย กลับหน้าแรก มาตรา 82
มาตรา 91 มาตรา 83 มาตรา 92 มาตรา 84 มาตรา 93 มาตรา 85 มาตรา 94 มาตรา 86 มาตรา 95 มาตรา 87 มาตรา 96 มาตรา 88 มาตรา 97 มาตรา 89 มาตรา 98 มาตรา 90 การออกจากราชการที่ไม่ใช่การลงโทษทางวินัย มาตรา 99

3 มาตรา 82 วรรค 1 ปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยไม่ ซื่อสัตย์สุจริตฯ
มาตรา 82 วรรค 1 ปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยไม่ ซื่อสัตย์สุจริตฯ วรรค 2 อาศัยอำนาจหน้าที่ตนหาประโยชน์ วรรค 3 ทุจริตต่อหน้าที่ ราชการ

4 มาตรา 83 ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความ ก้าวหน้าแก่ราชการ

5 มาตรา 84 วรรค 1 ไม่อุตสาหะ เอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ
มาตรา 84 วรรค 1 ไม่อุตสาหะ เอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ วรรค 2 ประมาทเลินเล่อเสียหายอย่างร้ายแรง วรรค 1 ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ

6 มาตรา 85 วรรค 1 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ
มาตรา 85 วรรค 1 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ วรรค 2 จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

7 มาตรา 86 ไม่สนใจรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็นภยันตรายและไม่ป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดกับประเทศชาติ

8 เปิดเผยความลับของทางราชการ
มาตรา 87 เปิดเผยความลับของทางราชการ

9 มาตรา 88 วรรค 1 ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา
มาตรา 88 วรรค 1 ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา วรรค 2 ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง

10 มาตรา 89 กระทำการข้าม ผู้บังคับบัญชาเหนือตน

11 มาตรา 90 รายงานเท็จต่อ ผู้บังคับบัญชา

12 มาตรา 91 ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ

13 มาตรา 92 วรรค 1 ละทิ้งหน้าที่ราชการ
มาตรา 92 วรรค 1 ละทิ้งหน้าที่ราชการ วรรค 2 ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้ง ติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน

14 มาตรา 93 ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่สุภาพเรียบร้อย กลั่นแกล้งกัน
มาตรา 93 ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่สุภาพเรียบร้อย กลั่นแกล้งกัน ไม่รักษาความสามัคคี

15 มาตรา 94 ไม่ต้อนรับ ไม่ให้ความสะดวก ไม่ให้ความเป็นธรรม ไม่สงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ดูหมิ่น เหยียดหยาม ผู้มาติดต่อราชการ

16 มาตรา 95 การทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหา ผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเป็นธรรม หรือ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน

17 มาตรา 96 ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันใน ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท

18 มาตรา 97 ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

19 มาตรา 98 ประพฤติตนไม่สมควร จดทะเบียนซ้อน กระทำการไม่เหมาะสม
มาตรา 98 ประพฤติตนไม่สมควร จดทะเบียนซ้อน กระทำการไม่เหมาะสม ทำร้ายร่างกาย ชู้สาว บุกรุก ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว ทำลายทรัพย์ /98 ต่อ...

20 มาตรา 98 (ต่อ) ลักทรัพย์ เล่นการพนัน ยักยอกทรัพย์ การเงิน ฉ้อโกง
มาตรา 98 (ต่อ) ลักทรัพย์ เล่นการพนัน ยักยอกทรัพย์ การเงิน ฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสาร ไม่ชำระหนี้ ปลอมลายมือชื่อ หลอกลวง แจ้งความเท็จ เบิกเงินสวัสดิการเป็นเท็จ เสพสุรา /98 ต่อ...

21 มาตรา 98 (ต่อ) อนาจาร การสอบ พยายามข่มขืน ยาเสพติด ข่มขืน
มาตรา 98 (ต่อ) อนาจาร การสอบ พยายามข่มขืน ยาเสพติด ข่มขืน ได้รับโทษจำคุก อื่นๆ

22 ผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
มาตรา 99 ผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

23 การออกจากราชการที่มิใช่การลงโทษทางวินัย
มาตรา 114 ออกจากราชการ เนื่องจากเจ็บป่วย มาตรา 115 หย่อนความสามารถ มาตรา 116 มีมลทินหรือมัวหมองกรณีถูกสอบสวน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการลงโทษวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google