งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาในประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาในประเทศไทย

2 ศาสนาในประเทศไทย ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม   ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

3 ศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์          ศาสนาคริสต์ เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์     ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้     ศาสดาของศาสนาคริสต์   คือ  พระเยซู     เป็นชาวยิว      ประสูติเมื่อวันที่  25   ธันวาคม  พ.ศ. 543    (ค.ศ.1)   เป็นบุตรของนายโยเซฟกับนางมาเรีย คัมภีร์ของศาสนาคริสต์     เรียกว่า     คัมภีร์ไบเบิล  แบ่งเป็น   2  ภาค  คือ 1.  พระธรรมเดิม  หรือ   พันธสัญญาเดิม    กล่าวถึง    กฎหมายต่างๆ   สาวก    บทสวด   บทสดุดี    สุภาษิต   บทเพลง      ฯลฯ 2.  พระธรรมใหม่  หรือ    พันธสัญญาใหม่     เกี่ยวกับชีวิตและคำสอนของพระเยซู

4 ศาสนาพุทธ ผู้ก่อตั้งคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา มีพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ของศาสนา หลักธรรมคำสอนที่สำคัญคือ ให้ทำความดี ละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google