งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศมาเลเซีย ‘Malaysia’.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศมาเลเซีย ‘Malaysia’."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศมาเลเซีย ‘Malaysia’

2 ประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) มีพื้นที่ทั้งหมด 329,758 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส ส่วนที่สองคือ มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์และซาราวัก นอกจากนี้ ยังมี เขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน          ชื่อของ ประเทศมาเลเซีย ถูกตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ โดยมีความหมายรวมเอา สหพันธรัฐมาลายา, สิงค์โปร์, ซาบาห์, ซาราวัก และบรูไน เข้าด้วยกัน คำว่า มาเลเซีย เดิมเคยถูกใช้เป็นชื่อเรียกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในส่วนที่เป็นหมู่เกาะมาก่อน ในส่วนของภาษา ประเทศมาเลเซีย มีภาษา "มาเลย์" เป็นภาษาราชการ และมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ โดยประชากรนับถือศาสนา อิสลาม (60%) รองลงมาคือ พุทธ (19%) และคริสต์ (12%) ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ประมุขแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็นพระราชาธิบดี

3 ตราแผ่นดินของประเทศมาเลเซีย
ประกอบด้วยส่วนหลักๆห้าส่วนคือ โล่ เสือโคร่งสองตัว พระจันทร์เสี้ยวสีเหลือง และดาวสีเหลือง 14 แฉก และแถบผ้า ตราแผ่นดินของมาเลเซียนี้สืบทอดมาจากตราแผ่นดินสหพันธรัฐมาลายาระหว่างที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ตราในปัจจุบันจึงมีอิทธิพลของตราแบบตะวันตกอยู่มาก คำขวัญ "Bersekutu Bertambah Mutu" อันมีความหมายว่า "ความเป็นเอกภาพคือพลัง"

4 แผนที่ประเทศมาเลเซีย

5 สิ่งที่น่าสนใจใน..Malaysia…
ตึกแฝด เปโตรนาส ตึกแฝดสูงที่สุดของโลก สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรือง

6 จตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด โดดยคำว่า Merdeka เป็นภาษามาเลย์ มีความหมายว่า เอกราช เนื่องด้วยสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของเสาธงสูง 95 เมตร ซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นเสาธงที่สูงที่สุดในโลกมาก่อน

7 นอกจากนี้มาเลเซียยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้ค้นหา อีกมามายเช่น
ปุตราจายา (Putrajaya) เป็นเมืองใหม่ เกิดขึ้นจากแนวความคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด ป้อมเอ ฟาโมซา (A’ Famosa) สัญลักษณ์แห่งมะละกา หมู่เกาะเปร์เฮินเตียน (Perhentian Islands)

8 ประเทศมาเลเซียจัดเป็น1ใน10ประเทศใน
สมาคมอาเซียน เรียนรู้ประเทศ..มาเลเซีย


ดาวน์โหลด ppt ประเทศมาเลเซีย ‘Malaysia’.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google