งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระประชุม กวป. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระประชุม กวป. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระประชุม กวป. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
วาระประชุม กวป. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2 ๑. ผลการดำเนินงานสมุนไพรรางจืด ตะไคร้หอม
๑. ผลการดำเนินงานสมุนไพรรางจืด ตะไคร้หอม เพาะต้นกล้า รางจืด โดย รพ. , รพ.สต ตามเป้าหมาย แผนส่งมอบต้นรางจืดให้ อสม ปลาย มค. – มีค. รพ. , สสอ. , รพ.สต มอบนโยบาย รางจืด/ตะไคร้หอม ประชุมชี้แจง/ให้ความรู้ อสม. ปลูกรางจืด ตะไคร้หอม ใน รพ. ,สสอ., รพ.สต. เริ่มส่งมอบ รางจืด ให้ อสม. แล้ว เช่น รพ.ด่านซ้าย รพ.ปากชม รพ.ผาขาว รพ.ภูหลวง รพ.เอราวัณ รพ.นาด้วง สสอ.ผาขาว สสอ.ด่านซ้าย ฯลฯ

3 การติดตามผลการเพาะปลูกรางจืด
CUP เป้าหมาย (ต้น ) เพาะต้นกล้า ( ต้น ) ปลูกในหน่วยงานแล้ว มีแผนกระจาย/ให้ความรู้ อสม. รพ. รพ.สต. รวม สสอ. รพ.สต. (แห่ง) ปลูกแล้ว ยังไม่ปลูก เมืองเลย 2,285 600 3200 3800 19 นาด้วง 568 700 5 เชียงคาน 1,404 2000 - 14 ปากชม 895 3400 4000 10 ด่านซ้าย 1,112 13 นาแห้ว 282 500 ภูเรือ 525 6 ท่าลี่ 643 1200 9 วังสะพุง 2,709 400 2512 2912 17 ภูหลวง 607 650 ผาขาว 874 228 5530 5758 เอราวัณ 659 8 ภูกระดึง ( ภูกระดึง) 916 552 952 ภูกระดึง(หนองหิน) 534 596 14,013 10,578 15,790 26,368 12 122

4 การติดตามผลการเพาะปลูกต้นตะไคร้หอม
CUP รพ. สสอ. รพ.สต (แห่ง) ชี้แจง /ให้ความรู้ อสม. เมืองเลย 19 นาด้วง 5 เชียงคาน 14 ปากชม 10 ด่านซ้าย 13 นาแห้ว ภูเรือ 6 ท่าลี่ 9 วังสะพุง 17 ภูหลวง ผาขาว เอราวัณ 8 ภูกระดึง ( ภูกระดึง) ภูกระดึง(หนองหิน) - รวม 13 รพ. 14 แห่ง 127 แห่ง

5 เพาะต้นกล้า รางจืด ตะไคร้หอม
เพาะต้นกล้า รางจืด ตะไคร้หอม

6 หน่วยงานปลูกต้นรางจืด ตะไคร้หอม
หน่วยงานปลูกต้นรางจืด ตะไคร้หอม

7 ประชุม ให้ความรู้แก่ อสม.

8 มอบรางจืด ตะไคร้หอม ให้ อสม.
มอบรางจืด ตะไคร้หอม ให้ อสม.

9 ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาที่พบจากการติดตามของจังหวัด
๑. การเพาะรางจืดในช่วงฤดูหนาวทำให้การเพาะต้นกล้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. อสม.ได้รับการประชุมชี้แจงในเรื่องการปลูก แต่บางส่วนยังไม่เข้าใจในการ นำไปประโยชน์ การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ๑. พื้นที่ ได้มีการเพาะต้นกล้ารางจืด ซ่อม/ทดแทน ต้นที่ไม่แตกยอด ๒. สสอ.แจกถุงดำ ให้ รพ.สต. / อสม. / ชาวบ้าน ช่วยกันเพาะชำต้นกล้า ๓. หมู่บ้าน หาต้นพันธุ์ที่มีในพื้นที่ ปลูกลงดินครอบคลุมกลุ่ม อสม. และครัวเรือน ประชาชน

10 ข้อเสนอแนะ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ Powerpoint
แผ่นพับ

11 ๒. การสนับสนุนงบประมาณจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย
สสจ.เลย จะโอนเงินในการขับเคลื่อนงานจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย ให้กับ รพ. / สสอ. /รพ.สต. ทุกแห่ง ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ดังนี้ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณต่อแห่ง ๑.ขับเคลื่อนสร้างกระแสการปลูก และใช้สมุนไพรรางจืด - ส่งมอบรางจืด อสม. มีค.- เมย. ประชุมชี้แจง , ให้ความรู้ , การรู้จักนำไปใช้ ติดตามนิเทศงาน ควบคุมกำกับ - สสอ. ๑๔ แห่ง ๗,๐๐๐ บาท + (๕๐๐ บาท x จำนวน รพ.สต.) - รพ ๑๓ แห่ง - รพ.สต. ๑๒๗ แห่ง ๒,๐๐๐ บาท ๒. รพ.สต.ต้นแบบแพทย์แผนไทย (จะอบรมแนวทาง กพ.57) รพ.สต. ๑๙ แห่ง (อำเภอละ ๑ แห่ง ,อ.ผาขาวทุก รพ.สต.) ๕,๐๐๐ บาท ๓. ศูนย์ต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย (จะอบรมแนวทาง กพ.57) รพ. หรือ รพ.สต. ๑๔ แห่ง (อำเภอละ ๑ แห่ง)

12 ๓. การจัดบริการแพทย์แพทย์แผนไทยในหน่วยแพทย์ พอ.สว.
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จัดทำโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่ากับการแพทย์แผนไทย ในหน่วยแพทย์ พอ.สว. - ให้มีบริการแพทย์แผนไทย ร่วมบริการในหน่วยแพทย์ พอ.สว. ของ สสจ. - การออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้โรงพยาบาล ร่วมจัดบริการแพทย์แผนไทย - กรมพัฒน์ฯ จะสนับสนุนยาแผนไทยในการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ของจังหวัด กิจกรรมบริการแพทย์แผนไทยในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย - ตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และจ่ายยาแผนไทย โดยแพทย์แผนไทย ( มีใบประกอบฯ ) - เยี่ยมบ้านผู้พิการ อัมพาต โรคเรื้อรัง ในชุมชน โดย แพทย์แผนไทย , ผช.แพทย์แผนไทย , บุคลากรด้านแพทย์แผนไทย - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร แก่ผู้มารับบริการ

13 ๓. สรุปข้อมูลตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน (เป้าหมายร้อยละ ๑๖) ผลงานทั้งจังหวัด เดือน ตค.-ธค. ร้อยละ ๑๙.๘๗

14 จำนวนผู้รับบริการ(ครั้ง)
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖( ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๖) โรงพยาบาล สสอ. รพ. จำนวนผู้รับบริการ(ครั้ง) ร้อยละ หมายเหตุ อำเภอ ทั้งหมด แผนไทย เมือง 98064 6971 7.11 ไม่ผ่าน 40229 11717 29.13 ผ่าน เชียงคาน 27757 819 2.95 25956 4025 15.51 ปากชม 17179 3988 23.21 21461 9003 41.95 ด่านซ้าย 29494 3348 11.35 28027 10054 35.87 นาแห้ว 5328 576 10.81 4582 407 8.88 ภูเรือ 12020 2720 22.63 10290 6934 67.39 ท่าลี่ 14374 2236 15.56 14824 2045 13.80 วังสะพุง 34458 2768 8.03 60819 9318 15.32 ภูกระดึง 15641 872 5.58 13856 5795 41.82 นาด้วง 12556 1323 10.54 8337 3551 42.59 ภูหลวง 12362 1074 8.69 11116 1845 16.60 ผาขาว 23000 6962 30.27 21811 14522 66.58 เอราวัณ 15420 1746 11.32 13901 2538 18.26 หนองหิน 22840 5181 22.68 รวมรพ. 317,653 35,403 11.15 รวมสสอ. 298,049 86,935 29.17 รวมรพท. 98,064 6,971 รวมรพช. 219,589 28,432 12.95 รวมทั้งจังหวัด 615,702 122,338 19.87

15 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖ ของโรงพยาบาล ในจังหวัดเลย

16 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๖ ของรพ.สต. ในจังหวัดเลย

17 สมุนไพร ตะไคร้หอม กลิ่นหอมฉุน ขับไล่ยุง ดีนักแล.. ..สวัสดี..
สมุนไพร ตะไคร้หอม กลิ่นหอมฉุน ขับไล่ยุง ดีนักแล.. ..สวัสดี..


ดาวน์โหลด ppt วาระประชุม กวป. วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google