งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2550 กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2550 กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2550 กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2 กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โครงสร้าง. บริการการแพทย์แผนไทยและ สมุนไพร. มาตรฐานงานบริการการแพทย์แผน ไทย นักวิชาการสาธารณสุข 6 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 คน พนักงานราชการ 2 คน 12 คน บุคลากร

3 โครงการ ปี 2550 3 โครงการ (2,700,000 บาท ) 1. โครงการการส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ( 1,501,000 ) มี 3 โครงการย่อย 1.1 การพัฒนารหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์ แผนไทย - ประชุมกรรมการฯ - ทดลองใช้ร่างรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์ แผนไทย - จัดจ้างทำโปรแกรมรหัสข้อมูลด้านการแพทย์ แผนไทย ( มี. ค.50) - ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำร่าง รหัสข้อมูลฯไปทดลองใช้ ( พ. ค.50) - นำร่างฯไปทดลองใช้ ( พ. ค.50) - จัดพิมพ์คุ่มือรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์ แผนไทย ( ไตรมาส 4)

4 1.2 การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผน ไทย (CPG) - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ การแพทย์แผนไทย (21-22 พ. ย. 50) - ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางเวช ปฏิบัติการแพทย์แผนไทย (4 ครั้ง เดือนเว้นเดือน ) 1.3 การพัฒนาการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้าน การแพทย์แผนไทย - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเบิกค่า รักษาพยาบาลด้านการแพทย์ แผนไทย ( ม. ค.50 4 ภาค ) - จัดพิมพ์คู่มือการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้าน การแพทย์แผนไทย ( ม. ค.- ก. พ.50)

5 2. โครงการการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ / มาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐและเอกชน มี 3 โครงการย่อย 2.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนยา การแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค (26-27 ธ. ค.49 ) 2.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ส่งเสริม สุขภาพแผนไทย ( ศูนย์ใหม่ ) ( ก. พ.50) 2.3 การพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทย์ แผนไทยในสถานบริการ สาธารณสุข ของรัฐและเอกชน - จัดพิมพ์คู่มือคำอธิบายมาตรฐานการแพทย์ แผนไทยในสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ ( ต. ค.49) - การประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทย์ แผนไทยในสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐและเอกชน ( งบกองทุน จังหวัดละ 10,000 บาท )

6 3. โครงการเพาะปลูกเพื่อการบำบัดรักษา โรคไข้หวัดนก - ประชุมคณะทำงาน ( ต. ค.49) - ศึกษาวิเคราะห์ดินและน้ำ 2 พื้นที่ 1. พื้นที่ที่จะอนุบาลต้นโป๊ยกั๊ก ( สวนวิจัยพืช สวน จ. พิจิตร ) 2. พื้นที่ที่จะนำต้นโป๊ยกั๊กไปปลูกหลังอนุบาล แล้ว 6 แห่ง 2.1 พื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม อ. หนอง ใหญ่ จ. ชลบุรี 2.2 พื้นที่สวนป่าน้ำสวย ห้วยปลาดุก อ. นา ด้วง จ. เลย 2.3 พื้นที่สวนป่าบ่อหลวง อ. กม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 2.4 พื้นที่สวนป่าโครงการหลวงบ้านวัดจุ นทร์ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 2.5 พื้นที่สวนป่าไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 2.6 พื้นที่สวนป่าหลังสวน อ. หลังสวน จ. ชุมพร - การเพาะเมล็ดพันธุ์โป๊ยกั๊ก ( สวนวิจัยพืชสวน จ. พิจิตร ) - การสำรวจพื้นที่เพื่อเตรีมความพร้อมนำต้นโป๊ยกั๊ก ไปปลูก ( ธ. ค.49- ม. ค.50)

7 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2550 กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google