งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประชุม เขต 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประชุม เขต 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประชุม เขต 10

2 เป้าหมาย รพ.สต. รวม 95 แห่ง อุดรธานี 31 แห่ง หนองคาย 23 แห่ง
อุดรธานี แห่ง หนองคาย แห่ง หนองบัวลำภู 21 แห่ง เลย แห่ง รวม 95 แห่ง

3 การเตรียมความพร้อม การวางเครือข่ายความเชื่อมโยง ระหว่าง รพ.สต. กับ โรงพยาบาลแม่ข่าย ความพร้อมของทีมงาน ปริมาณ คุณภาพ การจัดการระบบข้อมูล ระบบการประสานงาน ระบบสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การกำหนดตัวชี้วัด

4 ขอบเขตการบริการ ให้บริการครอบคลุมทั้ง ในรูปของการให้บริการเชิงรุก
การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล รวมทั้งส่งต่อ การฟื้นฟู การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ในรูปของการให้บริการเชิงรุก กำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน

5 แผนการจัดการด้านกำลังคน
จนท. อัตรา 1: ไม่เกิน 1,400 (6-8 คน) (อนุญาตให้ จนท.ใน รพท./รพช. ย้ายไปปฏิบัติงาน ที่ รพ.สต.ได้ นร. จบใหม่ พิจารณาให้ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. เป็นอันดับแรก อสม. อัตราไม่เกิน 1 คน : 15 หลังคาเรือน

6 การเงิน/การคลัง แหล่งที่มาของงบประมาณ UC อื่นๆ เน้นค่าตอบแทนเชิงรุก
สนับสนุนงบลงทุนทดแทน สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็น ท้องถิ่น ประชาชน

7 เร่งรัดการจ่ายค่าตอบแทนเชิงรุกและค่าตอบแทนอื่นๆ อันพึงมีพึงได้ ตามระเบียบฯ
ปรับแผนงบลงทุนงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ในปี 2552 เพื่อให้สะดวกในการทำงาน

8 ความร่วมมือของประชาชน/ อปท.
ให้มีการบริการงานโดยคณะกรรมการ ทั้งจากภาครัฐ/ อปท. /ประชาชน

9 บทบาทของแต่ละหน่วยงาน
สสจ./สสอ. Facilitator สนับสนุน/กำกับ/ติดตามประเมินผล พัฒนาบุคลากร/ความเจริญก้าวหน้าในสายงาน เสริมสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รพศ./รพท./รพช. สนับสนุนด้านวิชาการ สอ. พี่เลี้ยงให้กับ อสม./ชุมชน

10 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน ประสบการณ์ของชุมชน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีคณะกรรมการติดตามระดับจังหวัดที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ต้องมี Board และหน้าที่ของ Board จัดการที่ชัดเจน

11 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขนาดของ รพ.สต. ข้อสรุป ควรเป็น 7,000 – 10,000 คน


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประชุม เขต 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google