งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมนุมยุวธนาคาร ประวัติความเป็นมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมนุมยุวธนาคาร ประวัติความเป็นมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมนุมยุวธนาคาร ประวัติความเป็นมา
ประมาณปี ๒๕๓๒ คณะนักเรียนรุ่นพี่ ชั้น ม.๖ ได้เรียนวิชาภาษาไทย และประทับใจบทประพันธ์ เรื่องสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ ที่ว่า “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ ถ้ามีน้อยจ่ายน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน” จึงจัดตั้งชุมนุมออมทรัพย์ขึ้น หลังจากนั้นรุ่นน้องก็เข้ามาดำเนินการต่อกันมาเรื่อยๆทุกปี ไม่ขาดสาย จนกระทั่งบัดนี้ ได้เปลี่ยนชื่อว่า “ ชุมนุมยุวธนาคาร”

2 จุดประสงค์ของยุวการธนาคาร
๑. เพื่อรับฝากเงินที่ได้มาจากการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ๒. เพื่อให้สมาชิกมีความตระหนัก มีนิสัยในการประหยัดอดออม และมีวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด ๓. เพื่อให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความสามัคคี และมีความเป็นประชาธิปไตย ๔. เพื่อให้สมาชิกสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยในการทำงานและผลงานมีประสิทธิภาพ จุดประสงค์ของยุวการธนาคาร

3 ข้อตกลงของยุวธนาคาร ๑. สมาชิกทุกคนต้องมีสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน ๒. สมาชิกที่ฝากประจำ จะต้องฝากสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตลอดปีการศึกษา ๓. สมาชิกทั่วไปฝาก ๕ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง

4 จำนวนสมาชิก ปีการศึกษา ๒๕๓๒ – ๒๕๔๖ ไม่มีหลักฐานที่เก็บเป็นลายลักษณ์อักษร ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ๙๖ คน ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ๑๒๕ คน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๑๐๘ คน ปีการศึกษานี้ เริ่มรับฝากเงินเพื่อเข้าธนาคารออมสิน จากบุคลากรอื่นๆในโรงเรียน สมาชิกจึงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ประเภทฝากประจำ (สมาชิกในชุมนุม) ๒. ประเภทฝากทั่วไป (สมาชิกนอกชุมนุม)

5 คติพจน์ของยุวธนาคาร “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ ถ้ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน” ( จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ ) วันเปิดทำการของยุวธนาคาร วันจันทร์ เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๑๕ น

6 คณะทำงานของยุวธนาคาร ปีการศึกษา 2549

7 ดูยอดเงินได้ที่ ผู้ให้คำปรึกษา
คุณกรองกาญจน์ เบ็ญจกุล ธนาคารออมสิน สาขาสิชล คุณณิวรรณ ไชยพงศ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสิชล ติดต่อสอบถาม ดูยอดเงินได้ที่ -

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชุมนุมยุวธนาคาร ประวัติความเป็นมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google