งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี สมบุญธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี สมบุญธรรม "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ยุทธศาสตร์” โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อส่งเสริมอีเลิร์นนิงในอุดมศึกษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี สมบุญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2 กระแสหลัก ความจำเป็นของการสร้างบัณฑิตที่จะต้องอยู่ได้ใน สังคมโลกาภิวัตน์ สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนในยุคใหม่ ผู้เรียนยุคเน็ต (Net Generation) การเติบโตของหลักสูตรระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษาอีเลิร์นนิงในประเทศ และต่างประเทศ การเปิดเสรีการศึกษาและการขยายการเรียนการสอนข้ามประเทศผ่านอีเลิร์นนิง (Cross boarder e-learning program) การประกันคุณภาพ / การรับรองวิทยฐานะ (Quality assurance / Accreditation) ความพร้อม/เป็นไปได้ของเทคโนโลยี: Opensource VS Commercial สื่อการเรียนรู้ / สื่อการสอน: Open Courseware VS In house VS Out source

3 Office of BASIC Education commission
MOE Office of Educational Council Office of Permanent Secretary VOCATIONAL Education commission Office of BASIC Education commission (Vocational training and skill for workforce) (Primary – Secondary level) Commission on HIGHER Education (University and Continuing education) Inter-University Network Thailand Cyber University As commission on higher education who responsible for higher education. There are two initiatives to support the integration of ICT in higher education. UniNET , the inter-university network project, who take care of inter-connecting computer network among public universities in thailand and also support tele-education via video conferencing and research development in IT network. After established the fast and reliability IT infrastructure, Commission on Higher education founded TCU as an organization to promote the effectiveness and efficiency of education using ICT via IT Infrastructure Utilize IT Infrastructure to promote effectiveness education via online distance education - Create coordination network among local universities to minimize investment - R&D in online distance education IT Infrastructure - Tele-Education - R&D on IT Network (founded 1996) (founded 2005)

4 TCU’s Vision ระยะแรก ( ) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเป็นหน่วยงานกลาง ริเริ่ม ประสานและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการศึกษา แบบ e-Learning อย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสูงและเหมาะสมอย่างพึ่งพาตนเองได้ ระยะสอง (2553-ปัจจุบัน) โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์ ประชาชน เพื่อการจัดการศึกษาแบบ e-Learning อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และเหมาะสมอย่างพึ่งพาตนเองได้

5 TCU’s Mission โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาแบบ e-Learning โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อขยายโอกาสการศึกษาอย่างกว้างขวางทุกรูปแบบแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยไม่มีขีดจำกัดด้านสถานที่ และเวลา

6 ยุทธศาสตร์ TCU ระยะแรก
นิสิต / นักศีกษา และประชาชน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คอร์สแวร์เต็มหลักสูตร หลักสูตรปริญญาบัณฑิต TCU-LMS จัดการศึกษาอีเลิร์นนิง ในระดับต่างๆ วิจัยและพัฒนา การเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อการใช้งานร่วมกัน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย พัฒนาบุคลากร เพื่อการจัดการศึกษา อีเลิร์นนิง สัมมนาวิชาการอีเลิร์นนิง พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อการใช้งานร่วมกัน

7

8

9

10 ยุทธศาสตร์ TCU ระยะสอง
นิสิต/นักศีกษา และประชาชน จัดการศึกษาอีเลิร์นนิง ในระดับต่างๆ วิจัยและพัฒนา การเรียนการสอน โครงการร่วมมือนานาชาติ เอกชน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หน่วยงาน ต่างๆ Human Resource Development Infrastructure (Delivery system Single Account, E-Portfolio) Learning resources Repository Quality Assurance System Best Practice Database Online Learning Communities Open source Initiative Information System คณาจารย์ / ทีมงาน อีเลิร์นนิง ผู้บริหารสถาบันฯ

11 กลยุทธการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ความร่วมมือพัฒนาอีเลิร์นนิงภูมิภาค 9 เครือข่ายหลัก ประกันคุณภาพ การเชื่อมโยงเว็บรวมสื่อ OER Repositories Network การพัฒนาคณาจารย์ e-learning Professional Development program ชุมชนแห่งการเรียนรู้ Learning Communities International Collaboration Open source software & Delivery system Knowledge Management & Research ประกันคุณภาพ People Network, Co-Research Joint training Infrastructure International /National Conference e-Journal, Workshop, Seminar, Research ประกันคุณภาพ

12 ขอบคุณ... From website biz2/channa/


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี สมบุญธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google