งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง IBC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง IBC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง IBC
เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา KPI Development plan กำหนดองค์ประกอบ IBC ที่เหมาะสม TBC 53 – 54 ทุกสถาบันมี development paln และเริ่มใช้ภายใน 2 ปี คู่มือสำหรับ IBC กำหนดแผนงาน / แผนงบประมาณ / แผนบุคลากร IBC จัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือ แทรกวาระในการประชุม ทปอ. มี permanent secretariat มีแผนและคู่มือให้เหมาะกับธรรมชาติของตัวเอง

2 สร้าง interactive webboard TBC/IBC 53 – 57
เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา KPI 2. Network สร้าง interactive webboard TBC/IBC 53 – 57 โครงการวิจัยผ่าน IBC เพิ่มขึ้น จำนวนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จำนวนลูกข่ายที่ใช้ แม่ข่าย จัดประชุม Network (ภูมิภาค) ร่วมกับการประชุมประจำปี TBC

3 เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา KPI
3. Joint Program share กรรมการ IBC 53 – 57 โครงการ วิจัยผ่าน IBC เพิ่มขึ้น จำนวนกิจกรรมเพิ่มขึ้น จำนวน IBC ที่มาขอใช้บริการ จำนวนบุคลากร BSO ที่ได้รับการรับรอง ใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน

4 เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา KPI 4. Training สร้างหลักสตรกลางเรื่อง risk assessment, risk comunication, SOP+คู่มือการใช้, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, GLP บรรจุในหลักสูตร ตรี/โท TBC 53 – 57 จำนวนหลักสูตรที่เกิดขึ้น

5 เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา KPI 5. Monitoring มี Biosafety Officer ประจำเพื่อ monitor มีการตั้งระบบการให้รางวัล เช่น best practice awards IBC 53 – 57 จำนวนรายงานที่ไปติดตามตรวจสอบ

6 เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา KPI 6. KM ใช้ประสบการณ์จาก Biosaety Clearing House ของ สผ. มีหน่วยงานกลางมาประสาน กำหนดชนิดของข้อมูลที่จะใส่ในเว็บ เชื่อมโยงกับ BCH ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา IBC/สผ./TBC 53 – 57 จำนวนคนที่เข้าใจ GE เพิ่มขึ้น (ใช้ระบบโหวตผ่านเว็บ) จำนวนคนที่เข้ามาโหลดข้อมูล

7 เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ KPI
ระยะเวลา KPI 7. แกนนำวิชาการ มีระบบ certified ของ SOP มี Journal ที่รองรับงานวิจัยเกี่ยวกับ biosafety )National Biosafety Journal) IBC 55 – 57 จำนวน IBC ที่เข้มแข็ง IPR หรือ publication เรื่อง biosafety ที่เพิ่มขึ้น

8 เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ KPI
ระยะเวลา KPI 8. บทบาทนานาชาติ ผลักดันให้ไทยเป็น Hub ของ GMS เรื่อง IBC 57-59 จำนวนประเทศที่มาขอคำปรึกษา หลักสูตรนานาชาติที่เกิดขึ้น จำนวนกิจกรรมกับนานาชาติที่เกิดขึ้น

9 สิ่งที่ IBC เข้มแข็งต้องมี
ประเมินโครงการได้อย่างมีคุณภาพ ทำ risk assessment และ communication มี SOP

10 ความท้าทายของไบโอเทค
ใน 5 ปี ไบโอเทคต้องมีคนทำงาน biosafety เท่าเดิม แต่ IBC ทั้งหมดเข้มแข็ง


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง IBC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google