งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม A3 ข้าวนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม A3 ข้าวนก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม A3 ข้าวนก

2 1. ปัญหาอุปสรรคการทำงาน
ด้านบุคลากร บุคลากรขาดทักษะด้านสารสนเทศ บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระงานแต่ละคนมีหลายหน้าที่ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัตงาน

3 ด้านอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ เครื่องมือไม่ทันสมัย มีประสิทธิภาพต่ำ
เครื่องมือไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะกับปริมาณงาน ด้านงบประมาณ งบประมาณเกี่ยวกับด้านสารสนเทศมีจำกัด มีข้อจำกัดและหลักเกณฑ์มากเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ

4 2. แนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านบุคลากร
จัดฝึกอบรม ให้มีความรู้อย่างมีลำดับชั้นและต่อเนื่อง รับ จนท. ที่มีความชำนาญด้าน IT ช่วยปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับบุคคลากรด้าน IT

5 ด้านอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ
กำหนดอายุการใช้ และปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาที่เหมาะสม จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย ให้เพียงพอต่อความต้องการ ด้านงบประมาณ ขอการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น

6 เทคโนโลยีและระบบอันทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
3. ปัจจัยสู่ความสำเร็จ Technology + System + Speed ความสำเร็จ คน มืออาชีพ/ ชำนาญ/ กระตือรือล้น เทคโนโลยีและระบบอันทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ความสำเร็จ

7 4. ข้อเสนอแนะ สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้าน IT ภายในหน่วยงานเดียวกันและระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ให้ส่วนกลางจัดสรรเครื่องมือและระบบจัดเก็บข้อมูลให้แก่ศูนย์ฯ ส่วนภูมิภาค

8 4. ข้อเสนอแนะ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และนำเสนอข้อมูลให้ทันสมัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา สร้างระบบสื่อสารระหว่างองค์กรให้ทันสมัย

9 5. อื่นๆ ติดตั้งระบบอินเตอร์เนตไร้สาย ให้ครอบคลุมพื้นที่หน่วยงาน
5. อื่นๆ ติดตั้งระบบอินเตอร์เนตไร้สาย ให้ครอบคลุมพื้นที่หน่วยงาน  แจกโน๊ตบุคให้เจ้าหน้าที่ไอที  แจกโทรศัพท์มือถือพร้อม ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ไอที

10 5. อื่นๆ ติดตั้ง Security System
5. อื่นๆ ติดตั้ง Security System จัดหาสื่อ โสตทัศนูปกรณืใน ระบบดิจิตอล เช่น เครื่องเสียง (Brief Theater)  จัดรายการทางด้านการเกษตร ในสถานีวิทยุชุมชน

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม A3 ข้าวนก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google