งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.ธนชัย พนาพุฒิ อายุรแพทย์โรคไต รพ.ขอนแก่น 14 พย. 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.ธนชัย พนาพุฒิ อายุรแพทย์โรคไต รพ.ขอนแก่น 14 พย. 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.ธนชัย พนาพุฒิ อายุรแพทย์โรคไต รพ.ขอนแก่น 14 พย. 2557
Service Plan สาขาไต นพ.ธนชัย พนาพุฒิ อายุรแพทย์โรคไต รพ.ขอนแก่น 14 พย. 2557

2 Global Health

3

4 Aging society

5 ESRD Worldwide Collins AJ et al. Nephrology 2010; 15 (Suppl2):

6 RRT : High Health Burden
1/10 of Total Health Cost

7 Emergency Hemodialysis

8 ทางออก ?

9 เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ

10 Better Service ได้พบหมอ รอไม่นาน อยู่ใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน

11 ประชุมจัดทำ Guideline เขต 7
กย. 2556

12

13 อบรม Guideline กย. 2556

14 โรคไตเรื้อรัง > 90 60-89 30-59 15-29 <15 CKD ระยะ 1 CKD ระยะ 2
eGFR ml/min > 90 60-89 30-59 15-29 <15 CKD ระยะ 1 CKD ระยะ 2 CKD ระยะ 3 CKD ระยะ 4 CKD ระยะ 5 Kidney Damage Normal GFR Kidney Damage Mild GFR fall Moderate fall in GFR Severe fall in GFR Renal failure

15

16 3. การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตเรื้อรังแบบองค์รวม

17 การติดตามระดับการทำงานของไต

18 จะขับเคลื่อน Service Plan
ให้สำเร็จได้อย่างไร ?

19

20 กลยุทธ์การจัดบริการ เป็นอย่างไร ?

21 บริการสาขาไต HD CKD KT PD DM, HT กลุ่มเสี่ยง โรค โรคขั้นรุนแรง
Slide7 เป็น5โรคแรกของMed IPDโดย CKDเป็นอันดับ2  ส่วนยอดCKDแต่ละstage ทางprogrammerกำลังทำอยู่ เสนอเพิ่มSlide ทรัพยากรปัจจุบัน Nephrologist3 N CAPD2 N HD 4 HDchronic 14 HDacute 3 Portable HD+RO 1 CAPDtraining2เตียง No CAPDward จำนวนคนไข้Update chronicHD 46 CAPD 198 KB55 = รอพี่เต๊าะอยู่  พี่เอี้ย กลุ่มเสี่ยง โรค โรคขั้นรุนแรง

22 2.ชะลอไตเสื่อม CKD Clinic
บริการสาขาไต 3. HD / CAPD 1.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง CRRT 2.ชะลอไตเสื่อม CKD Clinic HD 4.ศูนย์ปลูกถ่าย DM, HT CKD KT PD Slide7 เป็น5โรคแรกของMed IPDโดย CKDเป็นอันดับ2  ส่วนยอดCKDแต่ละstage ทางprogrammerกำลังทำอยู่ เสนอเพิ่มSlide ทรัพยากรปัจจุบัน Nephrologist3 N CAPD2 N HD 4 HDchronic 14 HDacute 3 Portable HD+RO 1 CAPDtraining2เตียง No CAPDward จำนวนคนไข้Update chronicHD 46 CAPD 198 KB55 = รอพี่เต๊าะอยู่  พี่เอี้ย กลุ่มเสี่ยง โรค โรคขั้นรุนแรง

23 2.ชะลอไตเสื่อม CKD Clinic
บริการสาขาไต M2 ขึ้นไป 100% ปี 57 อัตราคัดกรอง > 90% 3. HD / CAPD 1.คัดกรองกลุ่มเสี่ยง CRRT 2.ชะลอไตเสื่อม CKD Clinic HD 4.ศูนย์ปลูกถ่าย > 10 ราย/ปี ใน 3 ปี DM, HT CKD KT eGFR < 4 ml/min//yr > 50% CKD clinic A-F2 100% ปี57 PD Slide7 เป็น5โรคแรกของMed IPDโดย CKDเป็นอันดับ2  ส่วนยอดCKDแต่ละstage ทางprogrammerกำลังทำอยู่ เสนอเพิ่มSlide ทรัพยากรปัจจุบัน Nephrologist3 N CAPD2 N HD 4 HDchronic 14 HDacute 3 Portable HD+RO 1 CAPDtraining2เตียง No CAPDward จำนวนคนไข้Update chronicHD 46 CAPD 198 KB55 = รอพี่เต๊าะอยู่  พี่เอี้ย กลุ่มเสี่ยง โรค โรคขั้นรุนแรง

24 รักษา ชะลอการเสื่อมไต
CKD clinic รพ. A – F2 คัดกรอง DM HT รักษา ชะลอการเสื่อมไต

25 รูปแบบ CKD clinic ชะลอไตเสื่อม โรคเรื้อรัง

26 องค์ประกอบ CKD clinic บุคลากร ให้คำแนะนำ เก็บตัวชี้วัด

27 บุคลากร

28 ของ / เครื่องมือ แนวทางการดูแล / ส่งต่อ Cr, รายงาน eGFR (CKD-EPI)
ยา ACEI (Enalapril) / ARB (Lorsatan) คำปรึกษาโรคไต U/S (option)

29 43 แฟ้ม ข้อมูล มีผู้ป่วย DM / HT / CKD จำนวน...ราย
มี CKD clinic A-F2 จำนวน…แห่ง มีการรายงาน eGFR จำนวน…แห่ง การตรวจ Cr วิธี Enzymatic จำนวน…แห่ง รพ.ที่มี ACEI/ ARB จำนวน…แห่ง การลงวินิจฉัยโรค CKD: N … % ตัวชี้วัดเป็นอย่างไร

30 ความคาดหวัง คลินิกชะลอไตเสื่อม
CKD manager รายงาน eGFR (CKD-EPI) 100% ยา ACEI / ARB วินิจฉัย CKD ระยะ I-V, N ผลงานจากข้อมูล 43 แฟ้ม

31 เป้าหมาย

32 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง DM HT
Uprot strip, Cr ปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย >90% ผล…

33 CKD clinic A-F2 100% ปี 57 100 ร้อย แก่น สาร สิน

34 ตัวชี้วัดที่ 1. ลดปัจจัยเสี่ยงและคัดกรองการเกิดโรคไตในประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังรายใหม่ ตัวชี้วัดที่ 2 การชะลอความเสื่อมของไต ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีการดําเนินการ CKD Clinic ตัวชี้วัดที่ 2.2 ตัวชี้วัดการเสื่อมของไตตามเกณฑ์ของสมาคมโรคไต (15ตัวชี้วัด) KPI

35 ตัวชี้วัด ( Indicators)
มาตรฐาน 15 ตัวชี้วัด ลำดับ ตัวชี้วัด ( Indicators) เป้าหมาย 1 BP ≤ 130/80 mmHg >60 % 2 ผู้ป่วยได้รับ ACEI /ARBs 3 อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m2/yr >50 % 4 Hb > 10 g/dl 5 HbA1C < 7 % (DM) >40 % 6 LDL cholesterol < 100 mg/dl 7 ผู้ป่วยมีค่า serum potassium < 5.5 mEq/L >80 % 8 ผู้ป่วยมีค่า serum bicarbonate > 22 mEq/L 9 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน Urine Protien Strip (รพ.ระดับ F-M) 10 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน urine protein creatinine ratio (UPCR) หรือ urine protein 24 hrs 11 UPCR < 500 mg/g หรือ Urine protein 24 h < 500 mg/day 12 Serum phosphate < 4.5 mg/dL 13 Serum parathyroid hormone (PTH) อยู่ในระดับเหมาะสม 14 ผู้ป่วยได้รับการทำ emergency vascular access ก่อนเริ่ม RRT <20 % 15 ผู้ป่วยได้เข้าร่วม educational class ในหัวข้อต่างๆครบ ระดับ S-A ข้อ 1-15 ระดับ M-F ข้อ 1-9

36 แผนโรคไต ปี 2558 อบรม CKD Manager สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
Kidney Transplantation พัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

37

38


ดาวน์โหลด ppt นพ.ธนชัย พนาพุฒิ อายุรแพทย์โรคไต รพ.ขอนแก่น 14 พย. 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google