งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประชุมระดมความคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประชุมระดมความคิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประชุมระดมความคิด
เพื่อการปรับและขยาย นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ ) ไปถึงปี พ.ศ และผลักดันสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2552 ห้องฟีนิกซ์ ฮอลล์ 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

2 ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ
นโยบายของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ ส่งออก สร้างงาน สร้างรายได้ในชนบท สร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย : ประชาคม ASEAN ลงทุนเพื่อการพัฒนา พ.ศ นโยบายระยะต่อไป (3 ปี) ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ นโยบายและแผนแม่บท การวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ ข้อเสนอแนะหน่วยงาน แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว พ.ศ

3 นโยบายและแผนแม่บทการวิจัย ของสภาวิจัยแห่งชาติ
นโยบายและแผนแม่บทการวิจัย ของสภาวิจัยแห่งชาติ นโยบายและแนวทาง การวิจัยของชาติ ระยะยาว พ.ศ นโยบายระยะยาว กรอบแนวทาง ประเด็นวิจัย การบริหารจัดการ การติดตามประเมิน นโยบายรัฐบาล ความต้องการท้องถิ่น ยุทธศาสตร์งบประมาณ แนวทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ การมีส่วนร่วม กลไกการขับเคลื่อนและสนับสนุน การบริหารจัดการ : วช. ในภูมิภาค การติดตามประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ

4 แนวทางการบริหารจัดการเชิงนโยบายด้านการวิจัย
นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว พ.ศ นโยบายและ แผนแม่บทการวิจัยของ สภาวิจัยแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ พ.ศ การปฏิรูประบบวิจัย ของประเทศ การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน กลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับภูมิภาค

5 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ.2551-2554
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พ.ศ คงไว้ซึ่งนโยบายการวิจัยของชาติ พ.ศ คงไว้ซึ่ง 5 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แต่ปรับปรุงกลยุทธ์การวิจัย และแผนการวิจัย ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของหน่วยงานและให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล คงไว้ซึ่ง 10 กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน แต่ปรับปรุงสาระสำคัญให้ สอดคล้องกับความจำเป็น และให้ครอบคลุมข้อเสนอแนะของ หน่วยงานมากขึ้น คงไว้ซึ่งกรอบงบประมาณในภาพรวมตามเดิม: 69,000ล้านบาท เน้นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น เน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เน้นการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นและของหน่วยงานให้มากขึ้น

6 การระดมความคิด : ภาคเช้า
ความเข้าใจในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ ) ที่กำลังจัดทำ เพื่อขยายระยะเวลาจากเดิม ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์การวิจัย แผนการวิจัย และ ประเด็นการวิจัยที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน และ สาระสำคัญที่ควรปรับปรุง / เพิ่มเติม ข้อเสนอแนะอื่นๆ

7 ประเด็นเสนอจากการระดมความคิดภาคเช้า
เพิ่มเติม ความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ เพิ่มเติมกลยุทธ์การวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เน้นการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฏหมายให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพิ่มเติมกลุ่มเรื่องวิจัยด้านทรัพยากรดิน เพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เน้นการวิจัยที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น เพิ่มเติมดัชนีชี้วัด มูลค่าจากการวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับภาคเอกชน เพื่อให้สามารถตอบสนองการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ

8 การระดมความคิด : ภาคบ่าย
ตัวอย่างความสำเร็จ (Best Practice) ข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรค ในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ ) ไปปฏิบัติ ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ ) ให้บรรลุเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า (พ.ศ ) กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ในช่วงปี พ.ศ ข้อเสนอแนะอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประชุมระดมความคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google