งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ ๔ ภารกิจด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา. พัฒนาการของ การดำเนินงานใน แต่ละภารกิจ ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการ แก้ปัญหา บทบาทของ เทคโนโลยี สนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ ๔ ภารกิจด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา. พัฒนาการของ การดำเนินงานใน แต่ละภารกิจ ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการ แก้ปัญหา บทบาทของ เทคโนโลยี สนับสนุนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ ๔ ภารกิจด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา

2 พัฒนาการของ การดำเนินงานใน แต่ละภารกิจ ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการ แก้ปัญหา บทบาทของ เทคโนโลยี สนับสนุนการ ทำงานแต่ละ ภารกิจ

3 ในแต่ละสถาบันมีการใช้ระบบที่ แตกต่างกัน เช่น ม. ขอนแก่น = EdPEx โดยเริ่มดำเนินการมาแล้ว 2 ปี, ม. วลัยลักษณ์ จะเริ่มเข้าสู่ระบบ EdPEx, ม. ราชมงคลรัตนโกสินทร์ PMQA, ม. กรุงเทพ เริ่มเข้าสู่ระบบ EdPEx, และบางมหาวิทยาลัย ใช้ ISO, สกอ. ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง กับงานทะเบียน

4 บุคลากรในองค์กร การกำหนดตัวชี้วัดที่หลากหลายให้สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงานในแต่ละสถาบัน ตัวชี้วัดควรมุ่งเน้น Output Outcome มากกว่า Process ในเกณฑ์ EdPEx หาคู่เทียบเคียงได้ยาก

5 ๓. บทบาทของเทคโนโลยีสนับสนุนการ ทำงานแต่ละภารกิจ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ผลงานต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบ ICT ด้านฐานข้อมูลตัวช่วยต่าง ๆ เช่นฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ ทีมงานที่เข้มแข็งและมีสมรรถนะในการทำงานประกัน คุณภาพ

6


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ ๔ ภารกิจด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา. พัฒนาการของ การดำเนินงานใน แต่ละภารกิจ ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการ แก้ปัญหา บทบาทของ เทคโนโลยี สนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google