งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดปัญหาขยะในบริเวณโรงเรียนและการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน จัดทำโดย นายปรีชา สลางสิงห์ นางสาวฐิติมา ขุมเงิน นางสาวกกมลทิพย์ วรโยธา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดปัญหาขยะในบริเวณโรงเรียนและการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน จัดทำโดย นายปรีชา สลางสิงห์ นางสาวฐิติมา ขุมเงิน นางสาวกกมลทิพย์ วรโยธา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดปัญหาขยะในบริเวณโรงเรียนและการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน จัดทำโดย นายปรีชา สลางสิงห์ นางสาวฐิติมา ขุมเงิน นางสาวกกมลทิพย์ วรโยธา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

2 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันภายในบริเวณโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์พบว่ามีปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นอย่างมากอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมามากมายคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดการกับปัญหาขยะในโรงเรียนและหาวิธีการรีไซเคิลขยะเพื่อที่จะให้ขยะสามรถใช้ประโยชน์ ได้อีกต่อไป

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนตระหนักถึงปัญหาขยะในบริเวณโรงเรียน 2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดภาวะโลกร้อน

4 เป้าหมาย 1. นักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คนขึ้นไป 2
เป้าหมาย 1.นักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คนขึ้นไป 2.ทำกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ - เก็บขยะแล้วนำมารีไซเคิล เพื่อใช้ประโยชน์จากขยะต่อไป - ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

5 วิธีดำเนินงาน 1.ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทราบและเข้าร่วมโครงการ 2.จัดหาแกนนำเพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติกิจกรรม และ ประเมินความรู้และความเข้าใจของสมาชิกเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 3.สมาชิกเข้าร่วมทำกิจกรรม และแกนนำให้ความรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนแก่สมาชิก 4.ประเมินความรู้ของสมาชิกหลังการทำกิจกรรม 5.สรุปและร่วมกันอภิปรายผล

6 ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดเดือนสิงหาคม และกันยายน พ. ศ. 2557
ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดเดือนสิงหาคม และกันยายน พ. ศ. 2557

7 สถานที่ดำเนินงาน

8 500 บาท ตลอดการดำเนินโครงการ - ค่าเอกสาร - ค่าอาหาร และการเดินทาง
500 บาท ตลอดการดำเนินโครงการ - ค่าเอกสาร - ค่าอาหาร และการเดินทาง งบประมาณ

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดการกับขยะ 2.นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการกับขยะ และการช่วยลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์นั้นไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 3.โรงเรียนสะอาด เกี่ยวเนื่องจากการจัดการกับขยะอย่างถูกต้อง 4.นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปขยายต่อให้เพื่อนๆหรือผู้ปกครองได้ 5.เกิดความสามัคคีและคุ้นเคยระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

10 ลงพื้นที่สำรวจ

11 ให้ความรู้นักเรียน

12 เก็บขยะทำความสะอาด

13 ปลูกต้นไม้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ

14 ผู้จัดทำ

15 ตัวอย่างแบบสำรวจความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
ข้อ รายการ ทราบ ไม่ทราบ 1 ภาวะโลกร้อนเกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 2 ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น 3 ภาวะโลกร้อนเป็นสภาวะที่เป็นภาหะนำโรค 4 ก๊าซเรือนกระจกคือสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 5 การเผาขยะก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 6 น้ำแข็งขั่วโลกละลายเพราะอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

16 ตัวอย่างแบบสำรวจพฤติกรรมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน
ข้อ รายการ เคย ไม่เคย 1 ปลูกต้นไม้ 2 เผาขยะ 3 ถือตะกร้าไปใส่ของที่ตลาดแทนการใช้ถุงพลาสติก 4 ทิ้งขยะเป็นที่ และแยกขยะก่อนทิ้ง 5 ปั่นจักรยานไปซื้อของ ณ ร้านค้าใกล้บ้าน 6 แนะนำเพื่อนเรื่องการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 7 ตัดต้นไม้

17 สรุปผลการดำเนินงาน จากการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานได้ว่า นักเรียนและครูได้รับความรู้และได้รู้จักวิธีการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง และการนำขยะมาใช้ใหม่ได้อย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวังไว้ อภิปรายผลการดำเนินงาน นักเรียนให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินงานในครั้งนี้ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก  

18


ดาวน์โหลด ppt การลดปัญหาขยะในบริเวณโรงเรียนและการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน จัดทำโดย นายปรีชา สลางสิงห์ นางสาวฐิติมา ขุมเงิน นางสาวกกมลทิพย์ วรโยธา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google