งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปร Array แบบ 1 มิติ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปร Array แบบ 1 มิติ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปร Array แบบ 1 มิติ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
บทที่ 4 ตัวแปร Array แบบ 1 มิติ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

2 ตัวแปร array คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลประเภทเดียวกัน เช่น int a[] คือ อาร์เรย์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลเป็นประเภท ตัวเลขจำนวนเต็ม char b[] คือ อาร์เรย์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลเป็นประเภท อักขระ

3 Array 1 มิติ (ที่เราจะศึกษา) Array 2 มิติ Array n มิติ

4 ตัวแปร Array 1 มิติ คือกลุ่มข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลประเภทเดียวกัน เช่น เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม เหมือนกัน โดยเก็บลงในตัวแปรแค่ 1 ตัว คือตัวแปรอาร์เรย์ประเภท int x[]

5 ตัวอย่าง array 1 มิติ เก็บข้อมูลตัวเลข(int)
x[] x[0] 4 x[0] 10 x[1] 20 x[2] x[3] 30 x[4] 99 x[5] 100 x[n-1]

6 ตัวอย่าง array 1 มิติ เก็บข้อมูลอักขระ(char) ‘a’ ‘c’ ‘d’ ‘e’  y[] เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม(double)  z[]

7 เก็บข้อมูลข้อความ “สมชาย” “สมหญิง” “สมศรี” “33” “88”  s[]
ตัวอย่าง array 1 มิติ เก็บข้อมูลข้อความ “สมชาย” “สมหญิง” “สมศรี” “33” “88”  s[]

8 การสร้าง array วิธีที่ 1

9 การสร้าง array วิธีที่ 1
ตัวอย่าง char ch[]=new char[5]; ch[0]=‘a’; ch[1]=‘b’; ch[2]=‘c’; ch[3]=‘d’; ch[4]=‘e’;

10 การสร้าง array วิธีที่ 2
1. ประกาศตัวแปร array พร้อมกับกำหนดค่าให้กับ array int x[]={4,9,10,33,45,88} ตัวอย่างการแสดงข้อมูล System.out.println(x[0]); System.out.println(x[1]); System.out.println(x[2]); System.out.println(x[3]); System.out.println(x[4]); System.out.println(x[5]);

11 ตัวอย่างการแสดงข้อมูล
int x[]={4,9,10,33,45,88} System.out.println(x[0]); System.out.println(x[1]); System.out.println(x[2]); System.out.println(x[3]); System.out.println(x[4]); System.out.println(x[5]);

12 ชื่อตัวแปรarray.length
คำสั่ง ชื่อตัวแปรarray.length

13

14 ตัวอย่าง การสร้าง array ชนิดต่าง ๆ
double a[]=new double[5]; char b[]=new char[6]; String c[]=new String[7]; เป็นต้น

15 ฝึกเขียนโปรแกรม กับตัวแปรชนิด array
ข้อ 1 ให้เขียนโปรแกรมกำหนดค่าคะแนนให้กับนักเรียนจำนวน 3 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล ข้อ 2 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 3 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล ข้อ 3 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน 3 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล ข้อ 4 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน ,ผลคะแนนสอบ(คะแนนเต็ม 100) จากนั้นแสดงผลข้อมูล

16 ข้อ 1 : ให้เขียนโปรแกรมกำหนดค่าคะแนนให้กับนักเรียนจำนวน 3 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล

17 ข้อ 2 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 3 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล

18 ข้อ 3: ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน 3 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล

19 โครงสร้างควบคุม (Control Structure)
การควบคุมโปรแกรมให้ทำงานได้ตามต้องการ เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างควบคุมของการเขียนภาษาโปรแกรม ประกอบด้วย ลำดับการทำงาน (Sequence) ทางเลือก,ตัดสินใจ (Decision) การวนซ้ำ (Iteration)

20 โครงสร้างควบคุม (Control Structure)

21 การเขียนโปรแกรมแบบ วนซ้ำ
คำสั่ง for คำสั่ง while คำสั่ง do..while

22 เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร
คำสั่ง for start กำหนดค่าเริ่มต้น เงื่อนไข เท็จ เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร จริง คำสั่งต่าง ๆ คำสั่งถัดไป End

23 โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,.. ,100 i++ int i=1 เท็จ จริง Print i
โจทย์ : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,.. ,100 start int i=1 i<=100 เท็จ i++ จริง Print i End

24 การเขียนโปรแกรม คำสั่ง for
รูปแบบ for(ค่าตัวแปรเริ่มต้น;เงื่อนไข; เปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร){ คำสั่ง…. } **ถ้าภายในคำสั่ง for มีแค่ 1 คำสั่งไม่ต้องใส่ปีกกา

25 โจทย์ ข้อ 1 : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,.. ,100
โจทย์ ข้อ 1 : ให้แสดงข้อมูล 1,2,3,.. ,100

26 โจทย์ ข้อ 2 : ให้แสดงข้อมูล 100,99,98,….1
โจทย์ ข้อ 2 : ให้แสดงข้อมูล 100,99,98,….1

27 โจทย์ ข้อ 3 กำหนดตัวแปร array x ข้อมูลดังนี้ {‘a’, ‘b’ , ‘c’ , ‘d’ , ‘e’ , ‘f’} ให้เขียนคำสั่งแสดงข้อมูลของ x โดยใช้คำสั่ง for ร่วมด้วย

28 ข้อ 1 แสดงคำว่า Get 1 Get 3, Get 5 ,Get 7…. จนกระทั่ง Get 99
โจทย์สำหรับนักศึกษา ข้อ 1 แสดงคำว่า Get 1 Get 3, Get 5 ,Get 7…. จนกระทั่ง Get 99 ข้อ 2 จากเลข ให้แสดงเฉพาะเลข จำนวนคู่

29 ฝึกเขียนโปรแกรม กับตัวแปรชนิด array , การใช้ for กับ array 1 มิติ
ข้อ 4 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 5 คน จากนั้นให้ แสดงผลข้อมูลทั้งหมด ข้อ 5 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน 5 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล ข้อ 6 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักศึกษา และคะแนนจากนักเรียน 5 คน จากนั้นให้ แสดงผลข้อมูลทั้งหมด

30 ฝึกเขียนโปรแกรม กับตัวแปรชนิด array , การใช้ for กับ array 1 มิติ
ข้อ 7 (รับข้อมูลนักศึกษา 6 คน) ให้รับข้อมูล ชื่อ และคะแนนสอบ (1-100) จากนั้นจากข้อมูล ชื่อ คะแนนสอบ และผลสอบ โดยผลสอบมีเกณฑ์ดังนี้ สอบไม่ผ่าน สอบผ่าน

31 การใช้ for กับ array 1 มิติ
ข้อ 8 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 5 คน จากนั้นให้ แสดงผลข้อมูลทั้งหมดและหาค่าคะแนนที่มากที่สุด

32 ข้อ 4 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 5 คน จากนั้นให้แสดงผลข้อมูลทั้งหมด

33 ข้อ 5 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน 5 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล
ข้อ 5 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน 5 คน จากนั้นแสดงผลข้อมูล

34 ข้อ 8 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 5 คน จากนั้นให้แสดงผลข้อมูล ทั้งหมดและหาค่าคะแนนที่มากที่สุด

35 โจทย์สำหรับนักศึกษา ข้อ 3 ให้รับข้อมูลตัวเลข 4 จำนวน(เก็บค่าข้อมูลลงในตัวแปร array) จากนั้นแสดงผลข้อมูลเฉพาะเลขคี่ ข้อ 4 ให้รับข้อมูลตัวเลข 4 จำนวน (เก็บค่าข้อมูลลงในตัวแปร array) จากนั้นให้แสดงค่าผลรวม และค่าเฉลี่ย ข้อ 5 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าคะแนนจากนักเรียน 9 คน จากนั้นให้ แสดงผลข้อมูลทั้งหมด ,หาค่าคะแนนที่น้อยที่สุด และหาค่าคะแนนที่มากที่สุด

36 โจทย์สำหรับนักศึกษา ข้อ 6 ให้เขียนโปรแกรมรับค่าชื่อนักเรียน ,ผลคะแนนสอบ(คะแนนเต็ม 100) จากนั้นแสดงผลข้อมูล  ชื่อนักเรียน ผลคะแนน และผลเกรด โดยผลเกรดพิจารณาดังนี้ คะแนน เกรด A คะแนน เกรด B คะแนน เกรด C คะแนน เกรด D คะแนนต่ำกว่า 50 เกรด E

37 นอกจาก เขียนโปรแกรมโดยใช้โจทย์สำหรับนักศึกษา 6 ข้อแล้ว
การบ้าน นอกจาก เขียนโปรแกรมโดยใช้โจทย์สำหรับนักศึกษา 6 ข้อแล้ว สิ่งที่ต้องส่งคือใช้โจทย์ 6 ข้อ เขียน flowchart การทำงานของโปรแกรม เขียนลงในกระดาษ

38 i++ int i=0 ตัวอย่าง จากเลข 1-100 ให้แสดงเฉพาะเลขจำนวนคู่ เท็จ จริง
start int i=0 จากเลข ให้แสดงเฉพาะเลขจำนวนคู่ i<=100 เท็จ จริง i%2= =0 เท็จ i++ End จริง Print ixx


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปร Array แบบ 1 มิติ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google