งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทาง จุดเน้น การบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทาง จุดเน้น การบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทาง จุดเน้น การบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ทิศทาง จุดเน้น การบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สพป.สิงห์บุรี

2 ทบทวนอดีต คิดปัจจุบัน วาดฝันอนาคต

3 การปฏิบัติราชการ ๑. ปฎิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ

4 ๒. นำนโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม
สพป ศธ. + สพฐ. + จ สถานศึกษา สพป.

5 ๓. ความสำคัญของ สิทธิ ของ ทุกคน โอกาส ผลประโยชน์

6 ทิศทาง การบริหารจัดการศึกษา สานต่อ “สิงห์บุรี โมเดล”

7 กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน
การบริหารจัดการใช้กลุ่มโรงเรียน เป็นกลไกในการดำเนินงาน ให้มากที่สุด

8 องค์คณะบุคคลระดับอำเภอ
ในระดับอำเภอ จัดตั้งศูนย์ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศึกษา เป็นจุดเชื่อมระหว่าง สพป.กับ ร.ร.

9 องค์ประกอบคณะบุคคลระดับอำเภอ
รอง ผอ.สพป ประธาน / รองประธาน นายกสมาคมฯ ประธานชมรมฯ กรรมการ ประธานกลุ่มทุกกลุ่ม กรรมการ ศึกษานิเทศก์ ประจำ ร.ร. ในอำเภอ กรรมการ ศน. ที่ประธานมอบหมาย กรรมการ/เลขานุการ

10 องค์กรเครือข่ายช่วยขับเคลื่อน
บูรณาการ การดำเนินงานกับ องค์กรเครือข่ายทุกประเภททุกระดับ ที่มีอยู่แล้ว ร่วมมือกันขับเคลื่อน ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

11 การบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย การบริหารจัดการศึกษา คุณภาพ =

12 คุณภาพโรงเรียน คุณภาพผู้บริหาร คุณภาพครู คุณภาพนักเรียน

13 คำขวัญแด่… นักเรียน สพป
คำขวัญแด่… นักเรียน สพป.สิงห์บุรี รักเรียน เพียรทำดี มีวินัย ห่างไกลสารเสพติด

14 ผู้เรียน ... ส่งเสริม พัฒนา ด้วยกระบวนการ ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ผู้เรียน ส่งเสริม พัฒนา ด้วยกระบวนการ ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

15 ผู้เรียน ... ส่งเสริม พัฒนา ด้วยกระบวนการ ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
ผู้เรียน ส่งเสริม พัฒนา ด้วยกระบวนการ ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

16 แนวการขับเคลื่อน O-NET ปี ๒๕๕๖ สพป.สิงห์บุรี
จัดสรรงบประมาณให้เตรียม ความพร้อมก่อนสอบ

17

18 ๒. การสอบแต่ละหน่วย /บทเรียน
ให้ใช้ข้อสอบแบบ อัตนัย บรรยาย เติมคำ ให้มากๆ

19

20 การเตรียมการรองรับ O-NET ชั้น ป. ๖ ต้องเริ่มตั้งแต่ชั้น ป. ๒-๔ ชั้น ม

21 ความสำคัญของ O-NET ๑. การประเมินภายนอก ๒. ใช้ในการประเมินวิทยฐานะ ๓
ความสำคัญของ O-NET ๑. การประเมินภายนอก ๒. ใช้ในการประเมินวิทยฐานะ ๓. การจบหลักสูตร ป.๖ ม.๓ ม.๖ ๔. เข้าเรียนต่อ ม.๑ ,ม.๔ ๕. admission กลาง แพทย์,วิศวะ

22 O - NET TOP TEN

23 การประเมิน คุณภาพภายนอก จาก สมศ.
การประเมิน คุณภาพภายนอก จาก สมศ. รับรอง ๑๐๐ %

24 โรงเรียนขนาดเล็ก ปีที่ ๑ ดำรงอยู่ต้องมีคุณภาพ
ปีที่ ๑ ดำรงอยู่ต้องมีคุณภาพ ปีที่ ๒ ไม่มีคุณภาพต้องมี นวัตกรรม ปีที่ ๓ ไม่มีคุณภาพ ยุบ รวม เลิก

25 โรงเรียนดี ผู้บริหารดี ครูดี นักเรียนดี กิจกรรมดี ยกย่อง ชมเชยความดี

26 BOONTHIAM STYLE… ท ท ท

27


ดาวน์โหลด ppt ทิศทาง จุดเน้น การบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google