งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทางานเป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทางานเป็นทีม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทางานเป็นทีม
บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 www.star-is-born.com สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เห็นความสำคัญ ความจาเป็น และทราบถึงองค์ประกอบสำคัญ ในการสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม ตระหนักในหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นส่วน หนึ่งของทีมงาน เพื่อนำไปสู่การทำงานที่ร่วมแรงร่วมใจและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

5

6 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงาน

7

8 Module 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร 1 วัน) Module 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม พัฒนาทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ความสำคัญของการสร้างทีมงาน รูปแบบและโครงสร้างการทำงานเป็นทีม องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม คุณลักษณะของทีมงานที่เป็นทีมเลิศ Module 2 : การสร้างและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ กระบวนการสร้างทีมงาน ทักษะและเทคนิคการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทีมงาน จิตวิทยาการทำงานร่วมกันเป็นทีม ภารกิจสำคัญและการมีเป้าหมายร่วมกันของทีมงาน

9 อ.วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง
ตารางกำหนดการอบรม วัน/เวลา รายการ วิทยากร วัน พ.ศ เวลา น. Module 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม -พัฒนาทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม อ.วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ เวลา น. - ความสำคัญของการสร้างทีมงาน -รูปแบบและโครงสร้างการทำงานเป็นทีม พัก 15 นาที เวลา น. -องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม -คุณลักษณะของทีมงานที่เป็นทีมเลิศ พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง เวลา น. Module 2 : การสร้างและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ -กระบวนการสร้างทีมงาน เวลา น. -ทักษะและเทคนิคการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ -การบริหารจัดการทีมงาน เวลา น. -จิตวิทยาการทำงานร่วมกันเป็นทีม -ภารกิจสำคัญและการมีเป้าหมายร่วมกันของทีมงาน

10 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 % วิทยากร
รูปแบบการสัมมนา 1. การบรรยาย 40 % 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30 % 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 % วิทยากร อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ

11 ผู้ประสานงานหลักสูตร
ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณ โทรศัพท์ สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นหนึ่ง มาตรฐานสากล

12 หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม (Team Building) บรรยาย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ วันที่สัมมนา : วันที่ เดือน เวลา : น. สถานที่ : วิทยากร : อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และคณะ สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล ***โปรโมชั่นพิเศษ 2,999 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)*** รวม ( เอกสาร / ชา / กาแฟ / อาหารกลางวัน ) และรับส่วนลดอีก 500 บาท เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ วันที่ รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาทีมงานและการทางานเป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google