งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส ถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ. 2555 รวมทั่ว ประเทศ Statistic new vehicle registered under.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส ถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ. 2555 รวมทั่ว ประเทศ Statistic new vehicle registered under."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ส ถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ. 2555 รวมทั่ว ประเทศ Statistic new vehicle registered under the law on car And the law on road transport Year in 2012 (Nationwide) Type of vehicle Total Jan Feb Mar Apr Total 1,087,884 243,923 284,228 304,164 255,569 A. Total Vehicle under Motor Vehicle Act 1,055,682 235,374 276,195 296,394 247,719 รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 Pass.) 205,957 48,609 53,394 57,269 46,685 รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน Microbus & Passenger Van 9,497 2,289 2,5092,525 2,174 รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล Van & Pick Up 98,322 20,124 24,391 28,394 25,413 รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล Motortricycle 25 7412 2 รย. 5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด Interprovincial Taxi - - - - - รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน Urban Taxi 3,475 755904974 842

4 สถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ. 2555 รวมทั่วประเทศ Statistic new vehicle registered under the law on car And the law on road transport Year in 2012 (Nationwide) Type of vehicle Total Jan Feb Mar Apr Total 1,087,884 243,923 284,228 304,164 255,569 A. Total Vehicle under Motor Vehicle Act 1,055,682 235,374 276,195296,394247,719 รย. 7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง Fixed Route Taxi 27 67 5 9 รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ Motortricycle Taxi (Tuk Tuk) 76 2024 17 15 รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ Hotel Taxi 7 - 2 1 4 รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร Tour Taxi 11 34- 4 รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า Car For Hire - -- - - รย.12 รถจักรยานยนต์ Motorcycle 716,705 159,699 189,072 201,678 166,256

5 สถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ. 2555 รวมทั่วประเทศ Statistic new vehicle registered under the law on car And the law on road transport Year in 2012 (Nationwide) Type of vehicle Total Jan Feb Mar Apr Total 1,087,884 243,923 284,228 304,164 255,569 A. Total Vehicle under Motor Vehicle Act 1,055,682 235,374 276,195 296,394 247,719 รย.13 รถแทรกเตอร์ Tractor 19,434 3,427 5,248 4,8875,872 รย.14 รถบดถนน Road Roller 13939 433423 รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม Farm Vehicle 991 222 275 257 237 รย.16 รถพ่วง Automobile Trailer 10428303313 รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ Public Motorcycle 912 146 288 308170

6 สถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ. 2555 รวมทั่ว ประเทศ Statistic new vehicle registered under the law on car And the law on road transport Year in 2012 (Nationwide) Type of vehicle Total Jan Feb Mar Apr B.Total Vehicle under Land Transport Act 32,2028,5498,0337,7707,850 รวมรถโดยสาร Bus total 3,7601,016968890886 ประจำทาง Fixed route bus 1,677387422434 ไม่ประจำทาง Non-fixed route bus 1,890576477420417 ส่วนบุคคล Private bus 19353693635 รวมรถบรรทุก Truck total 28,4267,5247,0626,8786,962 ไม่ประจำทาง Non-fixed route truck 7,8732,0041,8281,9572,084 ส่วนบุคคล Private truck 20,5535,5205,2344,9214,878 รถขนาดเล็ก Small rural bus 169322

7 รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ สิ่งของเพื่อสินจ้างโดยไม่ กำหนดเส้นทาง รถบรรทุก ไม่ ประจำทาง

8 รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเอง ซึ่ง มีน้ำหนักเกิน 1,600 กิโลกรัมขึ้น ไป รถบรรทุกประจำทาง

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt ส ถิติจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี พ. ศ. 2555 รวมทั่ว ประเทศ Statistic new vehicle registered under.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google