งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข อำเภอแก้งคร้อยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข อำเภอแก้งคร้อยุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข อำเภอแก้งคร้อยุคใหม่
นำเสนอโดย...นายวัฒนา คงนาวัง สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

2 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับผู้บริหาร
ระบบ ปฏิทินทำงาน ผู้บริหาร Database ทีม IT Internet

3 อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้
Office Network บริการข้อมูลในชุมชน

4 โจทย์ สารสนเทศด้านสุขภาพ
คุณภาพ ข้อมูล (ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์) ให้คำปรึกษาทางไหล * เชื่อมโยง เข้าถึงข้อมูล การคืนข้อมูล สู่ชุมชน

5 ผลลัพธ์สารสนเทศที่ต้องการปี 57
-คณะทำงานตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงาน กิจกรรม -ทำระบบเครือข่ายครอบคลุม -ทำระบบสารสนเทศผู้บริหาร -หาอุปกรณ์สื่อสารเข้าถึง -จัดอบรม จนท.ข้อมูล -มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -มีระบบพี่เลี้ยง ข้อมูลมีคุณภาพ -ทำคำสั่ง คปสอ -ประชุมทุกเดือน -พัฒนาศักยภาพทีมงานมีความรู้ Database -สร้างขวัญกำลังใจ -พัฒนาทีม IT และ ทีมวิชาการ ควบคู่กัน KPI -ทันเวลา >90% ถูกต้อง >90% ครบถว้น > 90% มีระบบการจัดการที่ดี KPI -ผู้บริหาร M&E ทุกเดือน -มีนักบันทึกข้อมูลต้นแบบ -มีนวตกรรม คณะทำงานมีศักยภาพ KPI -มีการกำหนดหน้าที่ แบ่งงานรับผิดชอบ -วิเคราะห์ปัญหา +จัดทำแผน +ปฏิบัติตามแผน -ประชุมคณะทำงานทุกเดือน สรุปบทเรียน

6 สิ่งที่มี ในปัจจุบัน โอกาสการพัฒนา ปี 57

7 ปัจจุบัน ฐานข้อมูลงานบริการ ใช้ Hosxp ระบบสื่อสาร Website คปสอ
- ระบบ e-Lockker - ระบบเตือนภัย ไข้เลือดออก - ระบบ SMS แจ้งข่าวสาร จนท. โรคระบาด - ระบบ Link Webอื่น (MIS สสจ เขต : KPI ควบคุมกำกับ) - ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม - Upload Download(บทความวิชาการ งานวิจัย เอกสาร สื่อพิมพ์) อุปกรณ์สื่อสาร - Net ความเร็วสูง (มี 3 รพสต.ใช้ CDMA)

8 ปัจจุบัน การสื่อสารเชื่อมโยงทางไกล
- ระบบควบคุมทางไกล TeamViewer , HHC online - ระบบปรึกษาทางไกล ยังไม่มี - Socail media (Facebook Line) คน - Programer - System Analysis - ผู้ดูแลระบบ - นักปฎิบัติการ ด้าน IT

9 ระบบเชื่อมโยงกับ คอนสารโมเดล

10 เว็บไซต์กลางสำหรับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สสจ. กับ สสอ. รพช.
Link เว็บไซต์เครือข่ายระดับอำเภอ ที่ทำการติดตั้งระบบงานตาม คอนสารโมเดล

11 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง เว็บไซต์ สสจ. กับ เว็บไซต์ สสอ.
Block ดึงข้อมูลแจ้งการรับ – ส่งเอกสาร ระหว่าง สสจ. กับ สสอ. ในรูปแบบ ของอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์

12 Locker System * เทคโนโลยีความปลอดภัยด้วย CAPCHA และ MD5
การส่งเอกสารระหว่าง สสอ. กับ สสจ. ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัย สั่งการพร้อมรายละเอียดงาน ชัดเจน และรวดเร็ว กลุ่มงานใน สสจ./รพ. , สสอ. * เทคโนโลยีความปลอดภัยด้วย CAPCHA และ MD5

13

14

15 E-Locker คปสอ.แก้งคร้อ
* เทคโนโลยีความปลอดภัยด้วย CAPCHA และ MD5

16 SMS System แจ้งข่าวสาร นัดหมาย ประสานงาน ผ่านระบบ Short Message
* เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร และประหยัดค่าใช้จ่าย

17 ผู้บริหารติดตามผ่านระบบ HHC

18

19 ประชุมทางไกล โฟนอิน ผู้บริหาร Video Link เข้ามาที่ สำนักงาน หรือ ห้องประชุมได้ทุกที่ ที่มีเครือข่าย Internet ผ่าน Notebook/Tablet/Mobile

20 เตรียมข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา
แผนพัฒนา KIS ปี 2557 ติดตั้ง และประเมินผล พัฒนาระบบ วิเคราะห์ระบบ เตรียมข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา Add Your Text ม.ค.2557 พ.ย.2556 ต.ค.2556 มี.ค.2557

21 กรอบแนวทางพัฒนาสารสนเทศ
ระดับอำเภอ KIS คปสอ. E-office ผู้บริหาร รพ.สต. 43 แฟ้ม Men pro www. khangkro datacenter สสจ เขตสุขภาพ สปสช.

22 ด้านสาธารณสุข อำเภอแก้งคร้อ khangkroo Information System : KIS
ระบบฐานข้อมูล ด้านสาธารณสุข อำเภอแก้งคร้อ ข้อมูลระบบคลังยา คลังยา ข้อมูล สสอ ระบบงานบุคคล ระบบครุภัณฑ์ ระบบงานบริการ รพสต. ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ สสอ. E-office HosXP งานระบาด GIS MIS IMDSS ข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ ระบบ DSS khangkroo Information System : KIS

23 ออกแบบระบบ Point To Point
ระบบ Lan เชื่อมโยง ทุก รพสต. อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน Datacenter * ใช้ Internet ร่วมกัน ประหยัดค่าใช้จ่าย เข้าถึงข้อมูลงาน ใช้ Router switch แจกจ่าย IP เกิดความเชื่อมโยง แบ่งปันความเร็ว Internet ความเร็วสูง เป็นการ Back up Data

24

25 สสอ.แก้งคร้อ รพ.สต คปสอ.แก้งคร้อ 43 แฟ้ม 43 แฟ้ม 43 แฟ้ม Provic
รพสต โนนงิ้ว 43 แฟ้ม รพสต โคกกุง 43 แฟ้ม รพช. แก้งคร้อ คปสอ.แก้งคร้อ 43 แฟ้ม Provic 43 แฟ้ม

26 ระบบติดตาม ควบคุม กำกับการส่งรายงาน
รพ.สต นาหนองทุ่ม รพ.สต นาแก รพ.สต โคกกุง รพ.สต หนองสังข์ รพ.สต โนนงิ้ว รพ.สต เซียมป่าหม้อ รพ.สต หนองตานา รพ.สต บ้านแก้ง เพื่อการควบคุมตรวจสอบ การส่งรายงาน และแจ้งเตือนให้ส่งรายงานที่สำคัญ

27

28 ระบบสั่งการ

29 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ นัดหมาย

30 E-locker บูรณาการเชื่อมโยงเครือข่าย DHS
ตัวอย่างการส่งข้อความหรือหนังสือ

31 Line กลุ่ม VIP แก้งคร้อ

32 จบการนำเสนอ Last Update : 29/2/2012


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข อำเภอแก้งคร้อยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google